Fysioterapeuten 7-2019

30 FYSIOTERAPEUTEN 7/19 FAG DOKTORGRAD Ingerid Kleffelgård , fysioterapeut, ph.d. Oslo universitetssykehus, Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering. Hovedveileder: Helene Lundgaard Søberg, fysioterapeut, ph.d. Oslo universitetssykehus, Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering, OsloMet – storbyuniversitetet. Medveileder: Birgitta Langhammer, professor ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for fysioterapi, OsloMet - storbyuniversitetet. Originaltittel: Vestibular rehabilitation for dizziness and balance problems after mild-to- moderate traumatic brain injury Svimmelhet og balanseproblemer er van- lige plager etter lett-til-moderat traumatisk hodeskade. Hos noen varer plagene over tid og hindrer tilbakegang til normalt liv. Vesti- bulær rehabilitering kan bidra til en bedre hverdag med mindre plager og økt funksjon, men effekten av vestibulær rehabilitering et- ter traumatisk hodeskade er mangelfullt do- kumentert. I avhandlingen «Vestibular rehabilitation for dizziness and balance problems after mild-to-moderate traumatic brain injury» har vi studert funksjonsproblemer relatert til svimmelhet og balanseproblemer etter skaden, og undersøkt effekten av gruppeba- sert vestibulær rehabilitering med egenrap- porterte og prestasjonsbaserte utfallsmål. Primært og sekundært utfallsmål var Dizzi- ness Handicap Inventory (DHI) og HiMAT (High-Mobility Assessment Tool for Trau- matic Brain Injury). Artikkel I er en metodestudie av måle- egenskapene til HiMAT (High-Mobility As- sessment Tool for traumatic brain injury). Studien inkluderte 92 pasienter med lett traumatisk hodeskade. Pasientene ble tes- tet tre måneder etter skaden, 51 ble retestet etter seks måneder og 25 ble rekruttert til reliabilitetstesting. Resultatene viste at Hi- MAT har tilfredsstillende måleegenskaper for pasienter med lett traumatisk hodeskade med høy inter- og intrarater reliabilitet, ak- septabel kriterievaliditet og god responsive- ness (1). Artikkel II er en kasusrapport som be- skriver og evaluerer en intervensjon med gruppebasert vestibulær rehabilitering som senere ble testet ut i en effektstudie (artik- kel IV). Fire pasienter med svimmelhet og balanseproblemer etter lett traumatisk ho- deskade ble inkludert. Studien viste at inter- vensjonen var trygg og gjennomførbar (2). Artikkel III er en prospektiv beskrivelse og en undersøkelse av faktorer som påvirker funksjonsproblemer relatert til svimmel- het og balanseproblemer tre måneder etter skaden med DHI som primært utfallsmål. Sekstifem pasienter med lett-til-moderat traumatisk hodeskade ble inkludert. Mu- litivariate analyser viste at annen sykdom før skaden ga økt sannsynlighet for funk- sjonsproblemer relatert til svimmelhet etter skaden (p≤0.05). Vi fant også en sammen- heng mellom funksjonsproblemer relatert til svimmelhet og alvorlighetsgraden av svimmelhet (p≤0.001), balanseproblemer (p≤0.05) og depresjon (p≤0.05) 3 måneder etter skaden. Disse faktorene forklarte 62% av variansen til DHI. Dette viser at svim- melhet etter lett-til-moderat traumatisk hodeskade er et komplekst fenomen som er påvirket av flere faktorer (3). Artikkel IV er en randomisert kontrol- lert studie hvor effekten av en åtte ukers intervensjon med gruppebasert vestibulær rehabilitering ble undersøkt med DHI som primært utfallsmål og HiMAT som sekun- dært utfallsmål. Pasientene ble fordelt til kontroll (n=32) og intervensjonsgruppe (n=33) og fulgt opp seks og ni måneder et- ter skaden. En signifikant forskjell i favør av intervensjonsgruppen med en justert gjen- nomsnittlig forskjell mellom gruppene på -8.74 poeng (CI -16.56 - -0.93) på DHI og 3.71 poeng (CI 1.38 - 6.04) på HiMAT ble funnet rett etter intervensjonsstopp seks måneder etter skaden. Det var ingen signi- fikant forskjell mellom gruppene ved retest ni måneder etter skaden. Studien viste at et tiltak med gruppebasert vestibulær rehabili- tering over åtte uker gitt i tillegg til tverrfag- lig rehabilitering, fremskyndet bedringen av funksjonsproblemer relatert til svimmelhet og balanseproblemer, og bør vurderes in- kludert i den tverrfaglige rehabiliteringen av disse pasientene. (4). Artikler 1. Kleffelgaard I, Roe C, Sandvik L, Hellstrom T, Soberg HL. Measurement properties of the high-level mobility assessment tool for mild traumatic brain injury. Physical therapy. 2013;93(7):900-10. 2. Kleffelgaard I, Soberg HL, Bruusgaard KA, Tamber AL, Langhammer B. Vestibular Rehabilitation After Traumatic Brain Injury: Case Series. Physical therapy. 2016;96(6):839-49. 3. Kleffelgaard I, Langhammer B, Hellstrom T, Sandhaug M, Tamber AL, Soberg HL. Dizziness-related disability fol- lowing mild-moderate traumatic brain injury. Brain injury. 2017;31(11):1436-44. 4. Kleffelgaard I, Soberg HL, Tamber AL, Bruusgaard KA, Pripp AH, Sandhaug M, et al. The effects of vestibular re- habilitation on dizziness and balance problems in patients after traumatic brain injury: a randomized controlled trial. Clinical rehabilitation. 2018:269215518791274. Vestibulær rehabilitering ved svimmelhet og balanse- problemer etter lett til moderat traumatisk hodeskade

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy