Fysioterapeuten 7-2019

FYSIOTERAPEUTEN 7/19 31 Max Jakobsson , fysioterapeut, ph.d., Avdel- ningen för ortopedi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göte- borgs universitet. Arbetsterapi och fysioterapi Högsbo, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. max.jakobsson@gu.se. Fulltekst artikkel: Max Jakobsson, Annelie Gutke, Lidwine B Mokkink, Rob Smeets, Mari Lundberg (2019). Level of Evidence for Reliability, Validity, and Responsiveness of Physical Capacity Tasks Designed to Assess Functioning in Patients With Low Back Pain: A Systematic Review Using the COSMIN Standards. Physical Therapy (99): 457–477, https://doi.org/10.1093/ptj/pzy159. Ländryggsmärta är ett mycket vanligt pro- blem och är den diagnos som bidrar till flest år levda med funktionsnedsättning (1). Funktionsnedsättning skattas vanligen med frågeformulär såsom Roland-Morris Disabi- lity Questionnaire och Oswestry Disability Index (2). Fördelen med frågeformulär är att de är lättadministrerade, billiga och inklu- derar patientens perspektiv. Forskning pekar emellertid på att funktionella tester sommä- ter fysisk funktion kan komplettera använ- dandet av frågeformulär för att bättre förstå patientens hälsa (3, 4). I ett funktionellt test utför patienten en standardiserad aktivitet, såsom att gå eller att resa sig upp från en stol, som utvärderas av en testledare genom vissa kriterier. Ett exempel på ett funktionellt test är timed up-and-go (3). Som fysioterapeu- ter använder vi ofta av funktionella tester i att bedöma och utvärdera funktion. Vi vet dock relativt lite om mätkvaliteten (reliabi- litet, validitet och responsivitet) hos dessa tester. Syftet med den aktuella studien var att systematiskt summera tidigare forskning gällande mätkvaliteten hos funktionella tes- ter som används för att mäta fysisk funktion hos patienter med ländryggssmärta. Systematisk litteratursökning och datasyntes Vi genomförde en systematisk litteraturö- versikt enligt den metodologi som rekom- menderats av COnsensus-based Standards for the selection of health Measurement INstruments (COSMIN) (5). Enligt vår vet- skap är COSMINs metodologi den mest beforskade för systematiska litteratur om mätegenskaper. Fem elektroniska databaserna och re- ferenslistor i artiklar genomsöktes med en sökstrategi som var skräddarsydd för re- spektive databas. Vi sökte efter artiklar som undersökte mätegenskaper (dvs reliabilitet, validitet och responsivitet) hos funktio- nella tester för patienter som var minst 18 år och hade haft ländryggssmärta i minst 6 veckor. De artiklar som innehöll patienter som var gravida eller hade fibromyalgi, reu- matiska sjukdomar, infektioner, malignitet, osteoporos, vertebrala frakturer, skolios el- ler cauda equina-syndromet exkluderades. Artiklar som endast undersökte testbatte- rier och inte presenterade resultat gällande mätegenskaper för enskilda funktionella test exkluderades också. Alla abstrakts och ar- tiklar i fulltext granskades av två författare och eventuella meningsskiljaktigheter dis- kuterades med en tredje författare. När artiklarna valts ut granskade två för- fattare artiklarnas metodologiska kvalitet med hjälp av COSMINs 4-poängschecklista som är specifikt utformad för studier om mätegenskaper (6, 7). Efter detta samlades alla författare för att bestämma evidensgra- den för reliabilitet, validitet och responsivi- tet hos de funktionella testen (5, 8). Metoden för datasyntesen liknar Grading of Recom- mendations Assessment, Development, and Evaluation (GRADE) men skiljer sig i att datasyntesen innefattar resultat gällande reliabilitet, validitet och responsivitet och inte resultat från behandlingsstudier. Resul- taten från artiklarna kombinerades bara om studiepopulationerna var jämförbara med varandra. Detta medförde att resultat från studier med patienter med ryggdiagnoser som vanligtvis påverkar gångförmågan i hög grad (exempelvis lumbal spinal stenos) inte kombinerades med studier med patienter som inte hade sådana diagnoser. Flera tester uppvisade god evidens för reliabilitet och validitet Sökningarna gav 7 900 artiklar som efter den ovan beskrivna granskningen reducera- des till 25. Dessa artiklar berörde 18 funk- Vilka funktionella tester är de bästa för att mäta fysisk funktion hos patienter med ländryggssmärta? – en systematisk litteraturöversikt

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy