Fysioterapeuten 7-2019

34 FYSIOTERAPEUTEN 7/19 KRONIKK Aktiv dødshjelp drøftes tidvis i media. Noen hevder et sikkert «ja», mens andre kan være like sikre på «nei». Temaet er krevende å diskutere. En utfordring kan være at man har ulik erfaring og kunnskap om alvor- lig sykdom og død. I en kronikk om «Tillat dødshjelp»(1) så jeg to påstander som jeg vil belyse og kommentere i denne kronik- ken; «noen ganger er livet så ille at døden er å foretrekke», samt «det er ikke de mest sårbare av oss som ønsker aktiv dødshjelp, men ressurssterke personer med stort behov for å ha kontroll over eget liv». Vi vet alle at vi skal dø, men heldigvis vet de fleste av oss ikke når, hvordan og hvor, hvis man da ikke har planlagt sin egen død gjennom muligheten til aktiv dødshjelp el- ler selvmord. I vårt moderne samfunn har døden blitt institusjonalisert gjennom de siste 60-70 årene. Før det, var det vanlig å dø hjemme med de nærmeste rundt seg. På den måten var døden en naturlig del av livet, i motsetning til dagens samfunn hvor de færreste, utenom de som arbeider i helse- sektoren, har erfaring med døende mennes- ker. Kanskje ikke rart at de fleste som fronter aktiv dødshjelp ikke arbeider i helsevesenet, men er akademikere med en kognitiv til- nærming til begrepet «døden». Dette bærer kronikken (1) preg av; manglende forståelse for alvorlig sykdom og død i sitt resonne- ment. Mange dimensjoner For det første består livet av mange dimen- sjoner foruten liv-død. Vi har følelser, kunn- skap og relasjoner til familie/venner og eventuelt helsepersonell, som også er viktig når mennesker står oppe i alvorlige situasjo- ner som det å være alvorlig syk. Det er ikke alltid graden av subjektiv opplevd sykdom stemmer overens med legens objektive vur- dering av ens tilstand. Derfor er det naturlig for meg å spørre hvem skal bestemme når «livet er så ille at døden er å foretrekke». Når «livet er så ille» tolkes av meg som en sterk emosjonell/depressiv opplevelse som mange kan ha kjent på. Jeg som helseperson kan gi empatisk støtte til en slik følelse, samti- dig som jeg kan argumentere mot og vise til andre muligheter for håp og gleder enn det vedkommende ser for seg akkurat der og da. Dette er ikke uvanlige problemstillin- ger vi som arbeider i helsevesenet opplever. Kanskje det er en av grunnene til at få leger, sykepleiere og andre terapeuter argumente- rer for aktiv dødshjelp. Vi vet av erfaring at det er svært vanskelig å definere når «noen ganger er livet så ille at døden er å foretrek- ke». Vi opplever også mange ganger gleden i sammen med pasienter når situasjonen som opplevdes ufattelig ille snur og livet igjen blir å foretrekke. Trygghet og tillit I samfunn som har et naturlig forhold til døden, vet døende og ofte de nærmeste når livet er i ferd med å ebbe ut. Dyr kjenner det også på seg og trekker seg unna flokken for å søke ro når de kjenner at tiden er inne for å dø. Når en er døende, svekkes organismen og sansene gradvis. Det er derfor viktig med trygghet og tillit til de som er rundt en, at en føler seg ivaretatt. Et samfunn som ikke evner å ta vare på sine medmennesker når de er på sitt mest sårbare, er i mine øyne et fattig samfunn. I tillegg fratas vi viktig livs- kunnskap ved å fjerne døden fra livene våre. Ved å følge et kjært familiemedlem som skal dø, kan en erkjenne tanker og oppleve følelser og relasjoner som gir en viktige livs- erfaringer i videre sorgarbeid. Slik døden ofte fremstilles på film kan den virke vel- dig skremmende der den døende har sterke kramper og «sloss imot». Slike fremstillin- ger, samt filmer som «Et helt halvår» frem- stilles døden både skremmende, men også ensidig enkelt å velge. For mennesker som ikke har sett alvorlig syke mennesker, eller har møtt sterkt funksjonshemmede, kan de enkelt villedes til å tro at aktiv dødshjelp er en løsning som høres rimelig ut «når livet er så ille at døden er å foretrekke». Hvem? Påstanden «det er ikke de mest sårbare av oss som ønsker aktiv dødshjelp, men res- surssterke personer med stort behov for å ha kontroll over eget liv» undrer jeg meg over. Hvem er de «mest sårbare»? Er det de uten akademisk utdanning? Minstepensjonister? Psykisk utviklingshemmede? Mennesker med rus og/eller psykiske problemer? Er det de over 80 år? Er det fysisk funksjons- hemmede? Likeledes lurer jeg på hvem som defineres som «ressurssterke personer med stort behov for å ha kontroll over eget liv». Hva slags ressurser mener de? Økonomiske? Akademiske eksamener? Humaniora eller naturvitenskap? For meg kan det synes som forfatterne med dette uttrykker at de sår- bare er mindre verdt enn de ressurssterke. Er det slik at de ressurssterke har mer behov for kontroll over eget liv og dermed aktiv dødshjelp enn de mest sårbare? En todeling av menneskeverdet, som forfatterne og filo- sofene Sterri og Moen uttrykker, kan minne om tanker som «übermenschen» som repre- senterer et menneskesyn jeg håper vårt so- sialdemokratiske samfunn fortsatt tar åpent og sterk avstand fra. Når det er sagt, er ikke jeg bekymret for «de ressurssterke personer med stort behov for å ha kontroll over eget liv». Jeg tror de har midler til å klare å få gjennomført sitt ønske om aktiv dødshjelp, så er det riktig å endre loven for dem? Ta døden tilbake til livet Torunn Stavnes Søyseth , fysioterapeut, MSc. torunnsoyseth@gmail.com. Denne fagkronikken ble akseptert 2. september 2019. Fagkronikker vurde- res av fagredaktør. Ingen interessekon- flikter oppgitt. fag

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy