Fysioterapeuten 7-2019

FYSIOTERAPEUTEN 7/19 39 god effekt etter et tredje år der de fikk beholde trede- mølla og tilgangen til den elektroniske dag- boken, men ikke lenger fikk oppfølging via videokonsultasjoner. Det viste seg at tilgang til treningsutstyr og selvrapporteringssys- tem ikke var nok til å opprettholde fysisk aktivitet i form av antall daglige skritt. – Lungerehabilitering tilbys i dag som fire ukers opphold ved rehabiliteringssentre el- ler åtte ukers oppfølging ved poliklinikk om man bor nært et stort sykehus. Men alle får ikke et slikt tilbud, og det er også mangelfulle oppfølgingstilbud i etterkant. Til nå er heller ikke telerehabilitering et systematisk tilbud til kolspasienter. Med telerehabilitering kan vi bli i stand til å hjelpe flere med å vedli- keholde sin helse, også der det ikke finnes tilbud om spesialisthelsetjeneste, sier Hoaas. Effekten etter rehabilitering Hun peker samtidig på at det må mer fors- kning til for å finne ut hvem telerehabilite- ring passer best for, hva som er den beste til- nærmingen og hvordan det skal organiseres. Tidligere forskning har vist at effekten et- ter lungerehabiliteringsopphold forsvinner etter seks til 12 måneder. – Det er derfor veldig viktig å fortsette med trening for å bevare helsen, sier Hoaas. Den internasjonale studien I iTrainstudien var 120 deltakere inkludert, både fra Norge, Danmark og Australia. I denne studien ønsket man å sammenligne langsiktig treningsoppfølging med e-helse- verktøy for personer med kols. Det skulle skje med egentrening på tredemølle i hjem- met - uten oppfølging og standard behand- ling. – Funnene fra denne studien er ikke helt klare ennå. Men vi forventer at studien vil avdekke om antall sykehusinnleggelser va- rierer mellom de tre tilbudene for å kunne si noe om det helseøkonomiske perspektivet ved telerehabilitering. I tillegg undersøker vi gangkapasitet og andre kliniske utfallsmål, samt deltakernes erfaring med telerehabili- tering, sier Hoaas. n TETT PÅ Asbjørn Holthe (foran) og Anders Johansen Logje får veiledning av fysioterapeut Hanne Hoaas når de er på Skibotn helse og rehabilitering.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy