Fysioterapeuten 7-2019

FYSIOTERAPEUTEN 7/19 5 aktuelt Gerty Lund bør bli ny for- bundsleder i NFF, mener valg- komiteen. De to andre kandi- datene fortsetter kampen. TEKST og FOTO Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no DENNE gangen har det vært en åpen prosess om hvem som stiller som kandidater til for- bundsledervervet i Norsk Fysioterapeutfor- bund (NFF). Tre ønsker vervet: Fred Hatle- brekke, som har snart har sittet i to perioder som forbundsleder, Gerty Lund og Merete Tønder, som er leder i Faggruppen for psy- komotorisk fysioterapi. Torsdag ble innstillingen fra valgkomi- teen klar, og der skriver komiteen at de me- ner Gerty Lund bør få vervet. Valgkomiteen opplyser også at de to andre kandidatene opprettholder sitt kandidatur. Dermed går det mot full valgkamp fram mot Hoved- landsmøtet 2019, som går av stabelen på Gardermoen 20.–22. november. «Nye» øyne I innstillingen skriver valgkomiteen om Gerty Lund: «Valgkomiteen mener at kandidaten vil være det beste valget for organisasjonen. Kandidaten har faglig og organisatorisk bakgrunn som vil kunne bidra til å føre NFF videre, også med tanke på de endrin- gene man ser i samfunnet. Gerty Lund har en sterk motivasjon for ledervervet, og vil kunne representere kontinuitet i årene som kommer. Hun representerer «nye» øyne, kan vi- dereføre det gode arbeidet som er gjort opp mot myndigheter og andre profesjoner de siste årene, og hun uttrykker et ønske om å trekke frem alle fysioterapeuters viktige samfunnsroller.» Bred kunnskap fra helsevesenet Komiteen skriver at de legger vekt på at kan- didaten har lang fartstid i NFF og har bred formell og klinisk kunnskap fra helsevese- net, fra flere typer stillinger. Hun har også deltatt i og ledet flere forskningsprosjekter og har en mastergrad i helseadministrasjon ved Det medisinske fakultetet ved Univer- sitetet i Oslo. «Valgkomiteen anser flere av fagene i mastergraden som svært relevante for forbundsledervervet i NFF», skriver de. Lund omtales av valgkomiteen som uredd, som en som tør å stille spørsmål, og som tør å ta en diskusjon. De anmerker også at hun vil arbeide med rekruttering av med- lemmer til NFF, er opptatt av de nyutdan- nede, oppgaveglidning, å sikre avtaler rundt driftstilskudd, å synliggjøre fysioterapi og fremheve fysioterapeutenes rolle i omstillin- ger innen spesialisthelsetjenesten. I Fysioterapeuten nr. 6 intervjuet vi de tre kandidatene. Se intervjuene i e-bladet. Jobber på Bærum sykehus Gerty Lund var medlem av NFFs sentralsty- re fra 2008–2011, men har i senere år ikke hatt noen sentrale verv i forbundet. Hun er i dag seniorrådgiver i Klinikkdirektørens stab på Bærum sykehus. Fra 2010–2013 job- bet hun med utvikling av sykehus gjennom firmaet Hospitalitet AS. Fram til 2010 var hun sjefsfysioterapeut ved Martina Hansens Hospital, en stilling hun hadde i ni år. Lund var dessuten kandidat til forbunds- ledervervet i 2013, da Hatlebrekke ble valgt første gang. n Innstiller Gerty Lund som ny forbundsleder NYE ØYNE Valgkomiteen har blant annet lagt vekt på at Gerty Lund har bred erfaring fra flere typer stillinger i helsevesenet, at hun har ledet flere forskningsprosjekter og har en mastergrad i helseadmi- nistrasjon.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy