Fysioterapeuten 7-2020

20 FYSIOTERAPEUTEN 7/20 KORONA TEKST Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no COVID-19-PASIENTENE kan komme til fy- sioterapeutene med muskelsvinn, tungpust, nedsatt funksjon, angst og depresjon, fa- tigue og nedsatt konsentrasjon og hukom- melse. Få dør i disse dager i Norge av covid- 19-viruset, men det er blitt stadig mer snakk om pasienter som sliter med senskader. Bare de med de alvorligste senskadene vil trolig kunne få rehabiliteringsplass i spesialisthel- setjenesten, resten vil trenge et tilbud i kom- munen. Joakim Moestue Halvorsen jobber som fysioterapeut på Forsterket Rehabilitering Aker, som drives av helseetaten i Oslo kom- mune. Han har behandlet flere covid-19-pa- sienter som har vært innlagt på sykehus og nå i etterkant sliter med senskader. Halvor- sen ser at det også er en del pasienter som har hatt mildere til moderate forløp, som kan trenge et tilbud. – I Helse Sør-Øst har en arbeidsgruppe sett på pasientforløp for rehabilitering av covid-19-pasienter, og også tatt med hva de anbefaler at kommunene gjør. Vi følger an- befalingene deres om tester og verktøy, slik som Short Physical Performance Battery (SPPB) og seks minutter gangtest. I tillegg benytter vi Borgs skala for å se hvor an- strengende pasienten opplever at treningen er, forteller han. (Se faktaboks for tester og verktøy som arbeidsgruppa anbefaler). Halvorsen opplever også at det er nyttig å bruke EQ-5D-5L til helse- og kvalitetsmå- ling. – Det er enkelt i bruk. Man må ha lisens, men må ofte ikke betale for den. Det passer også for små kommuner, mener fysiotera- peuten. Utfordring å treffe med intensitet Halvorsen sier at det ikke er snakk om kom- pliserte øvelser eller trening for pasientene som har hatt covid-19. Det er snakk om funksjonell trening, styrketrening, uthol- denhetstrening og mobilitetstrening. Utfor- dringen går mer på hvor høy intensiteten kan og bør være. I anbefalingene mener de at det bør utføres oksymetri under testing og behandling. En probe festes til fingeren og måler blodets innhold av oksygen. Noen måler også hjertefrekvens og er pulsoksy- metere. – Med det utstyret er det ikke så kompli- sert å følge opp pasientene, da får du tilpas- set treningen. Men det er jo ikke tilgjengelig alle steder, og krever opplæring. Målingene må gjøres jevnlig under trening, testresul- tatene kan variere fra gang til gang. Derfor holder det ikke å sende pasienten til én sjekk et annet sted eller å låne oksymeter en sjel- den gang. Har du ikke oksymeter, anbefaler internasjonale konsensusdokumenter at du bør du legge deg på lav til moderat intensitet på treningen for å være sikker, sier fysiote- rapeuten. På Forsterket Rehabilitering Aker har de pulsoksymetere, men Halvorsen ser at det kan bli en utfordring i en del andre kom- muner. – Sier kommunen nei til å investere i slikt utstyr og opplæring til fysioterapeutene, ri- sikerer de at pasientene ender med å trene på lavere intensitet enn de kunne hatt, med Får råd om oksymetri ved korona-senskader Bruk verktøy som SPPB og gangtest regelmessig, og oksymetri for å kunne trene med høy intensitet, er blant rådene i rehabilitering av covid-19-pasienter med senskader. Få fysioterapeuter i kommunene har oksymetere. Tester for fysisk funksjon i kommunal regi anbefalt av Helse Sør-Øst s arbeidsgruppe • Short Physical Performance Battery (SPPB). Skår <8 er indikasjon for videre rehabiliteringstiltak. Lav skår (0-6) indikerer behov for døgnrehabilitering. • Seks minutter gangtest med oksymetri. Skår ≤ 350 m er indikasjon for videre rehabilitering i kommune/spesialist. • Håndgrep. Skår <80% av normalverdi: rehabiliteringstiltak bør vurderes. • Oksymetri. Skår < 94% i hvile eller under anstrengelse indikerer rehabilite- ringsbehov med kompetanse innen lungerehabilitering. Et fall i oksygenmet- ning til ≤ 90% indikerer behov for oksygentilskudd. • Dyspné. Modified Medical Research Council Dyspnea Scale (MMRC). Skår ≥ 1: indikasjon for videre rehabiliteringstiltak. • Det anbefales også tester for generell helse (EQ-5D-5L og PROMIS 29), aktiviteter i dagliglivet (BARTHEL 100) og kognitiv funksjon (MMSE full og evt MoCA) Kilde: Rapporten «Pasientforløp for rehabilitering av pasienter innlagt med COVID-19 sykdom i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst» og vedlegg 3 om grenseverdier

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy