Fysioterapeuten 7-2020

FYSIOTERAPEUTEN 7/20 21 KORONA dertil lavere progresjon og lengre behand- lingsforløp. Da kan du jo fort diskutere kost- nadseffektivitet. Grundig anamnese Leder for NFFs faggruppe for hjerte- og lun- gefysioterapi, Frederikke Tonnaer Liseth, understreker at disse pasientene er like ulike som andre grupper med samme grunndiag- nose. – Fysioterapeuter må derfor gjøre en grundig anamnese, og videre en undersø- kelse og tester basert på pasientens utfor- dringer. Da kan man sammen lage mål og plan for oppfølgingen. Om det er ting som er uavklart eller det avdekkes ting underveis som bør sjekkes grundigere, må fysioterapeuten kontakte fastlege eller fysioterapeut med særskilt kompetanse, for eksempel på sykehuset som hadde pasienten innlagt, råder hun. Liseth viser også til faggruppas facebook- gruppe hvor fysioterapeuter kan legge ut anonymiserte problemstillinger og få hjelp av andre. Kartlegge bredt Mari Klokkerud er leder for Regional kom- petansetjeneste for rehabilitering i Helse Sør-Øst, og har sammen med Gro Aasland ledet arbeidet i arbeidsgruppen i Helse Sør- Øst. Hun er opptatt av at følgene etter covid- 19-sykdom kan være sammensatte, og noen ganger ikke så synlig før man eksempelvis skal tilbake i jobb. – Mitt viktigste budskap til fysioterapeu- ter i kommunene er å gjøre regelmessige kartlegginger, som den pakken arbeidsgrup- pa anbefaler. Gjør hele pakken – pasienten kan ha skjulte problemer som berører kog- nitive problemer eller psykiske symptomer som påvirker mestring av hverdagen, sier hun. Redde for fysisk aktivitet Mange pasienter med senskader har måttet holde seg lenge i ro på grunn av virussyk- dommen og kan ha muskelsvinn og fatigue. Flere kan frykte at den nedsatte fysiske for- men skyldes skader på lungene og vegre seg for fysisk aktivitet. Her sier Halvorsen at fysioterapeuten får en viktig rolle i å berolige pasientene, un- derstreke at fysisk aktivitet er anbefalt og at fysioterapeuten har kunnskap til å følge opp dette. – Om du derimot ser at pasienten har VARIERT TRENING Fysioterapeut Joakim Moestue Halvorsen på Forsterket Rehabilitering Aker i Oslo har behandlet flere covid-19-pasienter med senskader. Pasienten på bildet er ikke i denne pasientgrup- pa, men demonstrerer tilsvarende høy-intensiv gangtrening. Foto: Nicolas Tourrenc ›››

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy