Fysioterapeuten 7-2020

30 FYSIOTERAPEUTEN 7/20 FAG FAGARTIKKEL © Author(s) (or their employer(s)) 2020. Re-use permitted under CC BY-NC. No commercial re-use. See rights and permissions (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) . Published by Fysioterapeuten. Sammendrag n Innledning : Skuldersmerte er en vanlig og ofte langvarig muskelskjelettplage. Subak- romial smerte utgjør den klart største diagnostiske gruppen. I nye faglige retningslinjer frarådes den mest vanlige formen for skulderkirurgi; subakromial dekompresjon. I kjølvannet av disse endringene uttaler helseminister Bent Høie at pasientene nå må få den behandlingen som virker, nemlig fysikalsk behandling. Formålet med denne fagartikkelen er å oppsummere hva forskningen viser om virkningen av den fysikal- ske behandlingen og peke ut mulige kunnskapsbaserte retninger for å videreutvikle behandlingen. n Hoveddel : Artikkelen gir først en oversikt over hva som er anbefalt fysikalsk be- handling for subakromial smerte og hva vi vet om virkningen av den med tanke på å bedre funksjon og redusere smerte. Kunnskapsoppsummeringer konkluderer med at vi ikke har sikker kunnskap om at fysikalsk behandling i form av øvelser og manuell behandling virker bedre enn realistisk placebobehandling. Det finnes kunnskapshull i forskningen når det gjelder hvor hyppig vi bør følge opp pasientene, hvilke øvelser som virker best og hvilke faktorer behandlingen bør rettes mot. Ledende forskere tar nå til orde for at behandling av pasienter med muskelskjelettplager bør ha fokus på mestring og aktiv pasientundervisning. Med dette som utgangspunkt peker artikkelforfatterne ut sentrale satsningsområder for å videreutvikle den fysikalske behandlingen for pasi- enter med skuldersmerte. n Avslutning : Med den mer fremtredende rollen den fysikalske behandlingen nå får, er det viktig at kunnskapsgrunnlaget fremstilles på en ærlig og ansvarlig måte i fagdebat- ten og i kommunikasjonen med pasienten. Den fysikalske behandlingsmodellen for pasienter med skuldersmerte bør videreutvikles når det gjelder pasientundervisning og tiltak for å øke oppfølging av øvelser. Nye retninger for behandlingen utfordrer den nåværende kunnskapsplattformen og praksisen til fysioterapeutene. n Nøkkelord : skuldersmerte, fysioterapi, pasientutdanning, kunnskapsbasert, behand- ling. Yngve Røe , ph.d., førsteamanuensis, Institutt for fysioterapi, OsloMet – storbyuni- versitetet. yngveroe@ oslomet.no. Fredrik Granviken , fysioterapeut, Klinikk for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering, St.Olavs Hospital, Trondheim. Ph.d.-stipen- diat, Institutt for samfunnsmedisin og syke- pleie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Lennart Bentsen , MSc., universitetslektor, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvi- tenskap, Norges teknisk-naturvitenskapeli- ge universitet (NTNU). Kenneth Chance-Larsen , MSc., Senior Lecturer, University of Central Lancashire, Storbritannia. Kjartan V. Fersum , ph.d., førsteamanuen- sis, Institutt for global helse og samfunns- medisin, Universitetet i Bergen (UiB). Daniel H. Major , ph.d.-stipendiat, Institutt for fysioterapi, OsloMet – storbyuniversi- tetet. Denne fagartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 19. mai 2020. Ingen interesse- konflikter oppgitt. Innledning Skuldersmerte er en hyppig forekommende muskelskjelettplage med enmånedspreva- lens på mellom 7 og 26% (1). Subakromial smerte er den største diagnostiske gruppen med opptil 85% av tilfellene (2). En studie fant at mer enn 40% av de som oppsøkte lege for skuldersmerte, fortsatt hadde smerter et- ter 12-18 måneder (3). Skuldersmertene kan gi betydelig redusert funksjon innenfor ICF- funksjonsområdene kroppsfunksjoner, akti- viteter og deltagelse (4,5). Den amerikanske ortopeden Charles Neer beskrev subakromiale smerter som en progredierende prosess med betennelse Mer fysikalsk behandling og mindre kirurgi for pasienter med skuldersmerte Virkningen av behandlingen, kunnskapshullene og veien videre

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy