Fysioterapeuten 7-2020

44 FYSIOTERAPEUTEN 7/20 INFORMASJON FRA NFF NFFs forhandlingsseksjon informerer om arbeidslivsspørsmål som berører medlemmene. Jus og arbeidsliv Treårsregelen – når har jeg krav på fast ansettelse? Steinar Gløer Aarum , juridisk rådgiver, NFFs forhandlingsseksjon NFF blir jevnlig kontaktet av medlemmer som lurer på når de har krav på fast ansettelse. I denne artikkelen blir det redegjort for vilkårene for å oppnå fast ansettelse, samt innhold og omfang av stillingen du har krav på. I artikkelen får du også tips til fremgangsmåten for å kreve fast ansettelse. Aktualitet Hovedregelen er at arbeidstakere skal ansettes fast, jf. arbeidsmiljøloven (heretter aml.) § 14-9 (1). Likevel opplever NFF at mange medlemmer kun får midlertidige avtaler av arbeidsgiver, og særlig de første årene etter utdanning. Retten til fast ansettelse etter langvarig midlertidig ansettelse, populært kalt treårs- regelen, reguleres av aml. § 14-9 (7). I første setning står det at «[a]rbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter andre ledd bokstav a eller i mer enn tre år etter andre ledd bokstav b og f, skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse» . En «arbeidstaker … skal anses som fast ansatt», hvis vilkårene er oppfylt. Det er derfor ikke snakk om en nyansettelse, men et arbeidsforhold som fortsetter etter at den siste kontrakten er utløpt. I en ideell verden trenger du ikke å fremme et krav om fast ansettelse, fordi du allerede skal anses som fast ansatt. Likevel opplever NFF at arbeidsgivere ikke har tilstrekkelig kunnskap om reglene, slik at vi jevnlig må bistå medlemmer ved å fremme krav om skriftlig arbeidsavtale om fast ansettelse. I aml. § 14-9 (7) står det også at arbeids- takere i noen tilfeller må være ansatt i fire år før de har oppnådd fast ansettelse. Av den grunn er det i realiteten en treårsregel, og en fireårsregel. Gjelder tre- eller fireårsregelen for meg? Det følger av aml. § 14-9 (7) at fysioterapeuten må være ansatt i fire år for å oppnå fast anset- telse, dersom fysioterapeuten har vært ansatt i et arbeid som er av midlertidig karakter, jf. aml. § 14-9 (2) a. Vanligvis er dette forskerstillinger og rene prosjektstillinger. I de stillingene er det allerede ved ansettelsen klart at arbeidsgiver ikke har bruk for arbeidskraften når prosjektet er ferdig. For at en fysioterapeut skal kunne ansettes etter aml. § 14-9 (2) a, er det et absolutt krav at behovet for arbeidskraft skal være tidsbe- grenset. Hvis arbeidet ikke er tidsbegrenset, men arbeidstaker ansettes etter bokstav a, kan arbeidsgiver ikke benytte midlertidig anset- telse. Det er derfor få situasjoner hvor det vil være aktuelt å ansette fysioterapeuter etter aml. § 14-9 (2) a. Ulovlig bruk av midlertidig ansettelse kan være grunnlag for å kreve fast ansettelse. Hvis du blir ansatt som vikar, skal du anset- tes etter aml. § 14-9 (2) b. Hvis du er ansatt i ulike vikariater i tre år, eller har vært ansatt i en kombinasjon av vikariater og midlertidige stillinger i tre år, har du oppnådd fast anset- telse etter aml. § 14-9 (7). Av den grunn er det treårsregelen som er mest aktuell for de fleste fysioterapeuter. I det følgende vil jeg derfor re- ferere til treårsregelen, men de samme reglene vil gjelde etter fireårsregelen. Hvem kan vise til treårsregelen? Treårsregelen står i arbeidsmiljøloven, og derfor gjelder bestemmelsen kun dem som er ansatt. Den gjelder ikke for selvstendig næringsdri- vende, selv om de har avtale om driftstilskudd med kommunen. Det er vanlig at fysioterapeuter jobber i ulike vikariater i ulike avdelinger, men i samme kommune eller helseforetak. En del lurer derfor på om det er tilstrekkelig å jobbe for eksempel i samme kommune i tre år, eller om det må være i samme avdeling. Spørsmålet er ikke regulert i lovteksten, men det klare utgangspunktet er at du kan påberope deg fast ansettelse i en kom- mune selv om du har jobbet i ulike avdelinger eller etater i kommunen. Det begrunnes med at en kommune er en samlet juridisk enhet. Dette er fastslått i rettspraksis. For å oppnå fast ansettelse må de midler- tidige ansettelsene være sammenhengende. Kortere opphold er godtatt av domstolene. Et opphold på en uke vil normalt være problem- fritt, men et opphold på flere måneder vil normalt ikke godtas. Det er usikkert hvor de nøyaktige grensene går, og det må vurderes i det konkrete tilfellet. Hva med turnustjenesten? NFF får jevnlig spørsmål om turnustjenesten teller i opptjeningen for fast ansettelse etter aml. § 14-9 (7). Lovgiver har bevisst valgt å utelate denne typen midlertidig arbeid fra § 14-9 (7). Det betyr at turnustjenesten ikke telles i opptjeningsperioden for å oppnå fast ansettelse etter treårsregelen. Hvilken stillingsprosent har jeg krav på? Grunnen til at du blir regnet som fast ansatt etter tre år, er at den midlertidige ansettelsen har vist at arbeidsgiver har et varig behov for arbeidskraften din. Hvis du har arbeidet i en 100 % stilling i tre år, har du krav på en 100 % fast ansettelse når opptjeningsperioden er fer- dig. For fysioterapeuter som har blitt ansatt på deltid i midlertidige stillinger, gjelder følgende: Det er fastslått i rettspraksis, og i forarbei- dene til arbeidsmiljøloven, at du i disse tilfel- lene har krav på en fast stilling som tilsvarer gjennomsnittet av tidligere kontrakter. Et eksempel er et medlem som har jobbet i 100 % vikariat i 18 måneder, og deretter 50 % i et vikariat i de neste 18 månedene. I dette tilfelle

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy