Fysioterapeuten 7-2021

FYSIOTERAPEUTEN 7/21 23 Pål Vermedal-Skjold Jobb : Miljøkoordinator Arbeidssted : Helse Bergen Erfaringer fra arbeid som miljøkoordinator JOBBEN MIN I to og et halvt år har jeg, i tillegg til å jobbe fulltid som fysioterapeut ved Brannskadeav- delingen på Haukeland universitetssykehus, hatt vervet som miljøkoordinator for Fysio- terapiavdelingen. Helse Bergen har et mål om at alle avdelinger skal ha en egen miljø- koordinator – vi er nå litt over 100. Miljøkoordinators rolle er formelt å bistå leder med gjennomføring av det som gjelder «ytre miljø». Dette innebærer blant annet å sette seg inn i helseforetakets miljøpolitikk og miljømål, være en ressursperson for lede- re og ansatte i miljøspørsmål, informere og motivere ansatte til å følge opp miljøtiltak, og bidra til å formulere og følge opp lokale miljømål for avdelingene. Miljøkoordinatorene deltar på møter og seminarer lokalt, og eventuelt nasjonale konferanser, med tema knyttet til miljø. Re- levant og oppdatert informasjon formidles til ledere og ansatte i avdelingen. Øvrige oppgaver varierer. For de fleste er informasjon om (og påminnelser om) ru- tiner for kildesortering en sentral oppgave. Eventuelt også bidra til å tilrettelegge for kil- desortering der dette mangler. Noen steder er det behov for gjennomgang av rutiner for håndtering av kjemikalier eller medisinsk avfall. Andre steder er det høyt forbruk av engangsartikler, hvor man kan vurdere hvordan forbruket kan reduseres, og hvilke av produktene som kan erstattes av fler- gangsartikler. Den siste tiden har det også vært en del fokus på sletting av unødvendige eposter, og filer lagret på fellesområder, som kan bidra til redusert behov for serverkapa- sitet og dermed redusert energiforbruk. Jeg har blitt positivt overrasket over hvor offensive miljømål og -tiltak Helse Bergen har. Det er vedtatt at helseforetaket skal «sette strengere miljøkrav enn myndighe- tenes minimumskrav der det er teknisk og økonomisk mulig». Det er satt mål om fos- silfri virksomhet innen 2030, dvs. at både energikilder og transport tilknyttet Helse Bergen skal være fossilfrie. Det er også et mål at nybygg skal ha fossilfrie byggeplasser. Det finnes en rekke spennende, konkrete miljøtiltak som er igangsatt: bruk av trans- parente solcellepaneler i vinduer på nybygg, prosjekter for å redusere utslipp av mikro- plast ved vaskeriet, hage på sykehustaket med urter, grønnsaker og utrydningstruede plantearter, gratis utlån av elbil og elsykkel til tjenestereiser, systemer for utveksling av brukte møbler og overflødig utstyr mellom avdelinger, for å nevne noe. Med et femsifret antall ansatte vil relativt enkle tiltak kunne ha svært stor effekt, men det er i stor grad avhengig av at de enkelte ansatte følger opp tiltakene. Det kan være utfordrende å motivere til grundig og rik- tig kildesortering, når de felles rutinene for sortering er litt kompliserte og til dels ikke samsvarer med hva man er vant til i hjem- met. Man må også stadig veie hygiene- og smittevernshensyn opp mot miljøhensyn. Mitt generelle inntrykk er at de fleste an- satte er motiverte og interesserte i å gjøre gode miljøvalg, så lenge de får god infor- masjon, og det legges best mulig til rette for gjennomføringen. Det er særlig her vi miljø- koordinatorer har viktige oppgaver. Koronapandemien har også hatt en inn- virkning på sykehusets miljøavtrykk. Blant annet i form av langt høyere forbruk av munnbind og annet smittevernsutstyr, økt forbruk av desinfeksjonsmidler, økt bruk av engangsartikler eller hyppigere vask av flergangsartikler, og oppfordring om å kjøre privatbil til jobb fremfor å ta kollektivtran- sport. Samtidig har jobbreiser – med med- følgende utslipp – blitt redusert til et mini- mum, og fysiske møter har blitt erstattet av videomøter og videopoliklinikker. Basert på egne erfaringer, vil jeg komme med følgende råd (og påminnelser til meg selv) når det gjelder å gjennomføre miljøtil- tak: • Sett av konkret tid til miljøarbeidet . Dersom man legger opp til å jobbe med dette når man har «tid til overs», har det en lei tendens til å bli nedprioritert og utsatt. • Sett også av tid til «selvstudier» . Lese rapporter og artikler, lytte til digitale se- minarer og forelesninger, o.a. innen mil- jøtema. • Iverksett konkrete tiltak . Har du først kommet forbi idéstadiet og satt i gang med en bestemt oppgave, er det lettere og mer motiverende å ta opp igjen bal- len senere. • Ikke gap over for mye på en gang . For- søk i størst mulig grad å fullføre ett «pro- sjekt» før du hopper på det neste. • Samarbeid med andre . Å diskutere og samarbeide med andre som også er en- gasjerte innen samme felt, gir inspira- sjon, motivasjon og kan gjøre det lettere å iverksette planer. • Målbare indikatorer . Effekten av tiltak er lettere å vurdere og synliggjøre hvis den kan tallfestes, f.eks. registrere for- bruk av kopipapir eller engangsartikler, så man kan se på endringsmønster over tid. • Gode systemer . Det er lettere å motivere andre til å følge opp miljøtiltak hvis tilta- kene er logiske, lettvinte og oversiktlige.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy