Fysioterapeuten 7-2021

24 FYSIOTERAPEUTEN 7/21 Vi blir stadig flere eldre, og levealderen øker. I årene frem mot 2035 vil etterspørselen etter ulike grupper helseper- sonell øke, viser framskrivninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Mangelen på sykepleiere er kanskje mest omtalt, men det utdannes også for få vernepleiere, jordmødre og radiografer, for å nevne noen yrkesgrupper. Løsningen på problemet kan være oppgaveglidning, skriver anestesisykepleier, forsker og førsteamanuensis Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen i en fagartikkel på sy- kepleien.no fra 2020. Fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykologer er noen av gruppene hvor det har vært en klar økning i utdan- ningskapasiteten i de siste tiårene. Likevel ventes det no- enlunde balanse mellom tilbud og etterspørsel for fysiote- rapeuter frem til 2035, ifølge SSB. Allerede kommet langt Hvis oppgaveglidning blir mer utbredt i fremtiden, hvor- dan vil det påvirke fysioterapeuters hverdag? Flere sykehus har allerede kommet svært langt med oppgaveglidning, påpeker forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeut- forbund (NFF). – Oppgaveglidning kan være rasjonelt innenfor flere områder. NFF er i prinsippet for det, så lenge det foregår innenfor lovverket. LEON-prinsippet legger nettopp opp til det. For eksempel er det vanlig innenfor ortopedien i sykehus at fysioterapeuter både undersøker og priorite- rer planlagte pasienter med eksempelvis skulderplager og ryggproblemer som første instans, sier Lund. Hun mener man på den måten luker ut pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten, men som ikke tren- ger operasjon. Ortopedene kan dermed konsentrere seg om de «riktige» pasientene. – Postoperative kontroller har også fysioterapeutene i stor grad overtatt. Det korter ned ventetiden på time hos ortopedene og frigjør mer tid for ortopedene til å operere. Vi ser noe av den samme utviklingen innenfor andre fag- områder, som blant annet oppfølging og kontroll av hjerte- og lungepasienter, sier Lund. Direkte tilgang til fysioterapeut gir noe av det samme resultatet i kommunehelsetjenesten, ifølge forbundslede- Oppgaveglidning – fordeler og fallgruver Fysioterapeuter med lang erfaring og videreutdanning kan avlaste legene i større grad, mener forbundslederen i NFF. TEKST Øystein Eian oen@fysio.no Dette er oppgaveglidning Oppgaveglidning er definert som en endring i tradisjonell oppgavefordeling innad i eller mellom yrkesgrupper. Ulike typer oppgaveglidning er beskrevet: • Oppgaveglidning ved å utvide rollen eller ferdighetene til en gruppe profesjonelle. • Oppgaveglidning ved å erstatte eller å delegere oppgaver. Dette gjøres ved å utveksle en type arbeid fra en profesjon til en annen, eller ved å bryte opp tradisjonelle profesjonsinndelte oppgaver. • Oppgaveglidning ved å etablere nye funksjoner eller arbeidsoppgaver. Dette kan gjøres ved å introdusere en ny profesjon eller teknologi. Kilde: Sibbald og medarbeidere/Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen. POSITIV NFF og forbundsleder Gerty Lund er for oppgaveglidning, så lenge det foregår innenfor lovverket. Foto: Bo Mathisen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy