Fysioterapeuten 7-2021

VITENSKAPELIG ARTIKKEL 56 FYSIOTERAPEUTEN 7/21 © Author(s) (or their employer(s)) 2021. Re-use permitted under CC BY-NC. No commercial re-use. See rights and permissions (https://crea- tivecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) . Published by Fysioterapeuten. Sammendrag Tonje Forsmo , psykomotorisk fysioterapeut. MSc. psykisk helsearbeid. Spesialfysioterapeut, Akershus universitetssykehus, Ungdomspsykiatrisk klinikk. tonje.forsmo@ahus.no. Anne-Lise Holmesland , kvalitetsrådgiver, sosiolog/PhD., Akershus universitetssykehus, Ungdomspsykiatrisk klinikk. Denne vitenskapelige artikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 1. oktober 2021. Studien er godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelige datatjeneste (NSD) (meldeskjema 412281). Ingen interessekonflikter oppgitt. Artikkelen ble først publisert på www.fysioterapeuten.no. License to touch - en intervjustudie om bruk av berøring i behandling av spiseforstyrrelser Hensikt : Å innhente erfaringer innen psykomotorisk fysioterapi og spiseforstyrrelser knyttet til bruk av berøring i behandling. Vi ønsker også å synliggjøre psykomotoriske fysioterapeuters rolle i behandling av spiseforstyrrelser. Design : En kvalitativ intervjustudie med fenomenolo- gisk innfallsvinkel. Materiale og metode : Semistrukturerte intervjuer av fem psykomotoriske fysioterapeuter som jobber med inneliggende pasienter med spiseforstyrrelser innen psykisk helsevern. Systematisk tekstkondensering ble anvendt som analysemetode. Funn : Berøringsmandatet og mulighetene for å jobbe gjennom en kroppslig innfallsvinkel betraktes som viktig i møte med pasientenes kroppsbildeproblematikk. Berøring ble også benyttet for å gi pasientene gode kroppsopplevelser. Konklusjon : Studien avdekker beskrivelser om psyko- motoriske fysioterapeuters bruk av berøring i behand- ling av pasienter med spiseforstyrrelser. Psykomoto- riske fysioterapeuters kompetanse i å tolke kroppslige signaler skaper trolig trygghet hos pasientene. Dette gjør det mulig å jobbe med berøring selv om pasientene kan oppleve det som utfordrende. Nøkkelord : Berøring, fysioterapi, kroppsbilde, psyko- motorisk fysioterapi, spiseforstyrrelser. Bakgrunn Norske fysioterapeuter har i en årrekke behandlet pasien- ter med spiseforstyrrelser, både innen psykisk helsevern, somatiske avdelinger og i privat praksis (1). Det finnes retningslinjer for fysioterapi og spiseforstyrrelser (1). Hen- sikten er å kvalitetssikre fysioterapitilbudet, og samtidig synliggjøre hva fysioterapeuter kan bidra med til denne pasientgruppen (1). Kroppsbildeforstyrrelser anses som et sentralt symptom knyttet til spiseforstyrrelser (1-5), og er ifølge retningslinjene utgangspunktet for fysioterapi til denne pasientgruppen (1). Definisjonen av begrepet kroppsbilde diskuteres kontinuerlig, og er fortsatt noe uklar (1, 4, 6). Kroppsbilde beskrives ofte som et flerdi- mensjonalt begrep som består av emosjonelle, kognitive, sosiale og perseptuelle komponenter. Det handler om til- fredshet med egen vekt og utseende, men også estimering og persepsjon av kropp og størrelse (4, 6). Forskning viser at kroppsbildeforstyrrelser anses som en risikofaktor for opprettholdelse og tilbakefall knyttet til spiseforstyrrelser (2-4). Samtidig viser det seg at pasienter med spiseforstyr- relser fortsatt strever med kroppsbildeforstyrrelser etter utskrivelse (1, 3, 6). Enkelte studier har vist lovende resul- tater av fysioterapi og kroppsorientert behandling rettet mot kroppsbildeforstyrrelser (3-5). Det etterlyses likevel mer forskning på kroppsbildeforstyrrelser for å forbedre behandlingsformene (3-5). Det finnes lite forskning om spiseforstyrrelser og fysio- terapi. En systematisk oversiktsartikkel (7) konkluderte med at spesifikke fysioterapitiltak som aerobic, styrketre- ning, massasje, yoga og body awareness therapy betraktes som nyttige bidrag i behandling av pasienter med ano- reksi og bulimi. Især med tanke på pasientenes kropps- masseindeks og kroppssammensetning, samt reduksjon av spisepatologi, angst og depressive symptomer (7). De samme forfatterne (8) har også publisert en systematisk oversiktsartikkel som undersøker fysioterapi for pasienter med overspisingslidelser. Alle inkluderte studier i over-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy