Fysioterapeuten 7-2021

FYSIOTERAPEUTEN 7/21 69 I dagens emne for bachelorskriving velger de al- ler fleste studenter kvantitative litteraturstudier. Det er etter anbefaling fra emneansvarlige på universitetet. Dette kan bidra til mindre varia- sjon i bacheloroppgavene som skrives. Studen- tene har i tillegg lite erfaring, og har ikke all ver- dens muligheter for å velge annerledes. Dersom flere hadde blitt introdusert for pågående forsknings- og utviklingsprosjekter, kunne det kanskje åpnet opp mulig- heten for å variere mer, når det gjelder hva man kan og ønsker å skrive oppgave om. Dette er noe universitetet er åpne for (1), men som i praksis foregår i liten grad. Vi er to ferdig utdannede fysioterapeuter fra OsloMet, som høsten 2020 var de heldige som fikk delta i en pilot- studie ved Sunnaas Sykehus, som foregikk parallelt med praksisperioden. Ved å delta i studien forpliktet vi oss også til å skrive bacheloroppgaven vår om prosjektet og dets re- sultater. Gjennom disse ukene fikk vi et innblikk i hvordan forskning foregår – en erfaring som studenter normalt ikke får oppleve i studietiden. Dagens fysioterapi I løpet av de tre årene på fysioterapistudiet har det nok gått opp for mange studenter at fysioterapifaget er et mye bre- dere fagfelt enn vi først trodde. Å være fysioterapeut hand- ler ikke bare om å møte pasienter på klinikken med en vond rygg, og behandle de ut fra egen kunnskap og tilegnet erfaring. Blant annet kan det handle om å instruere pasi- enter i riktig hosteteknikk postoperativt på sykehus eller pusteteknikker i forbindelse med lungesykdom, å kartlegge motorisk utvikling hos spedbarn, eller å hjelpe personer med å relære dagligdagse aktiviteter som en gang foregikk automatisk, men som er tapt grunnet skade eller sykdom. Videre er fysioterapipraksisen i dag kunnskapsbasert, noe som vil si at de faglige avgjørelsene som tas er flet- tet sammen av terapeutens erfaring, pasientens ønsker og behov samt forskningsbasert kunnskap (2, s. 21). Som nyutdannede fysioterapeuter har vi begrenset erfaring, og fysioterapien vi praktiserer vil derfor i størst grad være forskningsbasert. Vi leser fagbøker, forskningsartikler og lytter til universitetets forelesere for å velge de mest opti- male tiltakene for pasientene vi møter. Vår opplevelse av deltakelse i et prosjekt Ved å delta i pilotprosjektet på Sunnaas Sykehus tilegnet vi oss kunnskap om store deler av prosessen bak gjennomfø- ringen av en studie. En prosess som krever man- ge dyktige fagfolk som legger ned tid og krefter, som gjennomfører arbeidsoppgaver til punkt og prikke, og som er løsningsorienterte når ikke alt går etter planen. Som ferske studenter for et par år siden, opplevde vi det som krevende å lese og forstå forskningsartikler i forbindelse med pen- sum, skoleoppgaver og eksamensforberedelser. Gjennom å få delta i et forskningsprosjekt selv, er det nå lettere for oss å sette oss inn i hva ulike artikler formidler. Dette gjorde også leseprosessen i forbindelse med bachelorskrivingen noe lettere for oss, en erfaring vi er takknemlig for. Hvorfor mener vi dette er viktig? Som tidligere nevnt, velger de fleste studenter kvantitative litteraturstudier i forbindelse med sin bacheloroppgave. Vi, som skrev vår bacheloroppgave basert på en enkeltstudie, skilte oss ut fra resten av kullet – og kanskje også fra resten av studentene i landet. Vi opplevde det som spennende å få skrive en annerledes oppgave, der vi ikke havnet i samme «gruppe» som de fleste andre. Da vi søkte om å få bli med i pilotstudien, var vi forberedt på at oppgaven vår ville skille seg ut fra andres, men tenkte at det var positivt. Der andre skrev litteraturstudier, skrev vi om et pågående prosjekt, noe som har bidratt til større variasjon i årets bacheloropp- gaver. Vi mener derfor at bachelorstudenter bør få større valgfrihet når det gjelder oppgaven. Dette kan bidra til økt variasjon i tema som vektlegges, problemstillinger, og kan- skje kan flere studenter til og med få muligheten til å skrive om et pågående eller ferdige prosjekt, enten ved at de får delta selv eller ved at de samarbeider med prosjektansvar- lige og mottar resultater og informasjon. God forskning er en forutsetning for å drive god fysio- terapi, og det vil derfor være viktig å rekruttere fysiotera- peuter til forskningsverdenen, eller i det minste la enkelte bli introdusert for det. Kanskje kan det være en idé å intro- dusere flere studenter for dette allerede i bacheloremnet? Vi har vært heldige og fått en smakebit, og tenker at det ville vært en styrke om flere studenter hadde fått mulighe- ten til noe slikt i løpet av studietiden. Litteraturliste 1. OsloMet. (2021). Emneplan for FYSIO3900 Bacheloroppgave. https:// student.oslomet.no/studier/-/studieinfo/emne/FYSIO3900/2021/ H%C3%98ST 2. Jamtvedt, G., Hagen, K. B. & Bjørndal, A. (2015). Kunnskapsbasert fysiote- rapi: metoder og arbeidsmåter (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Marit Ribe Øverby , bachelorgrad i fysioterapi, turnusfysioterapeut Bydel Bjerke, Oslo, maritribeoverby@gmail.com. Anna Riakhina , bachelorgrad i fysioterapi, turnusfysioterapeut Sandefjord kommune, anna.riakhina@hotmail.com. Fagkronikker vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt. Ja til større variasjon innen bachelorskriving. Ja til forskningsdeltakelse som student! KRONIKK

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy