Fysioterapeuten 7-2021

74 FYSIOTERAPEUTEN 7/21 DOKTORGRAD Maren Hjelle Guddal , fysioterapeut, PhD., Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI), Oslo universitetssykehus og Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO). Hovedveileder: Kjersti Storheim, FORMI, Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus og OsloMet - storbyuniversitetet. Biveiledere: Synne Øien Stensland, Nasjonalt kunnskapssen- ter om vold og traumatisk stress og FORMI, Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus. John-Anker Zwart, FOU, Nevroklinik- ken, Oslo universitetssykehus og UIO. Finansiering: Fond til etter- og videreutdanning av fysiotera- peuter Orginaltittel: Physical activity and sport participation in ado- lescence. Health implications related to musculoskeletal pain, mental health and obesity. The HUNT Study Digital disputas fant sted den 10. juni 2021. Muskel- og skjelettsmerter og mentale helseproblemer er utbredt blant unge og kan medføre redusert livskvalitet, fravær fra skole og høyt forbruk av medisiner og behand- ling. Slike helseplager i ungdomsårene vedvarer ofte inn i voksen alder. Fedme er en annen stor global helseutfor- dring, hvor overgangen fra ungdomsår til ung voksen alder er fremhevet som en periode med særlig høy risiko for ut- vikling av fedme. Fysisk aktivitet og idrettsdeltagelse ser ut til å være av betydning både i forebygging og behandling av muskel- og skjelettsmerter, mentale helseproblemer og vektregu- lering. Studier som har undersøkt betydningen av fysisk aktivitet for muskel- og skjelettsmerter blant ungdommer har imidlertid vist motstridende resultater, og det finnes spesielt lite kunnskap om hvorvidt type idrettsdeltagelse er av betydning. Fordelene av fysisk aktivitet for mental helse er i større grad dokumentert, men kunnskap om be- tydningen av ulike typer idrettsdeltagelse på tvers av kjønn og aldersgrupper er fortsatt begrenset. Videre har vi per i dag begrenset kunnskap om hvorhvidt samvariasjonen av uhelsefaktorer som inaktivitet, muskel- og skjelettsmerter og mentale helseproblemer i ungdomsårene kan øke risi- koen for fedme inn i voksenlivet. Hovedhensikten med prosjektet var derfor å under- søke sammenhengene mellom fysisk aktivitet (inkludert idrettsdeltagelse) og muskel- og skjelettsmerter og mentale helseproblemer blant ungdom. Videre var hensikten å un- dersøke hvordan fysisk aktivitetsnivå i kombinasjon med helseutfordringer i ungdomsårene kan påvirke sannsynlig- heten for fedme på lang sikt. Data ble hentet fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT studien), en stor norsk befolkningsbasert kohor- testudie (https://www.ntnu.edu/hunt) . Tverrsnittsdata fra ungdommer som deltok i Ung-HUNT3-undersøkelsen (2006-08) ble benyttet for artikkel 1 og 2. En stor andel (78%) av alle i alderen 13-19 år i Nord-Trøndelag deltok i denne undersøkelsen, hvor 8.200 ungdommer svarte på spørreskjema som omhandler helse. I tillegg har en del besvart spørsmål både som ungdom og 11 år senere som ung voksen, som har gjort det mulig å studere langtidsef- fekter av helseplager i ungdomstiden. For artikkel 3 ble det benyttet longitudinelle data fra deltagere i Ung-HUNT1 (1995-97) som også deltok i den tredje Helseundersøkelsen i Trøndelag for voksne (HUNT3), 11 år senere (2006-08). Formålet i artikkel 1 var å utforske sammenhenger mel- lom fysisk aktivitetsnivå, deltagelse i idrett, og ulike lokali- sasjoner av muskel- og skjelettsmerter. Resultatene viste at et moderat nivå av fysisk aktivitet var assosiert med redu- sert odds for nakke- og skuldersmerter og korsryggsmer- ter, mens et høyt nivå av fysisk aktivitet var assosiert med økt odds for smerter i underekstremiteter, både blant jen- ter og gutter. Sammenhengene mellom idrettsdeltagelse og muskel- og skjelettsmerter varierte ut fra type idrettsdelta- gelse og smertelokalisasjon. Resultatene indikerte at å delta i utholdenhetsidretter, som langrenn, svømming og løping, kan være gunstig. Deltakelse i tekniske idretter, som f.eks. friidrett og alpint, var imidlertid assosiert med økt odds for korsryggsmerter, og deltagelse i lagidretter, som hånd- ball, fotball og volleyball, var assosiert med økt odds for underekstremitetssmerter. I artikkel 2 var formålet å beskrive fysisk aktivitetsnivå og idrettsdeltagelse blant jenter og gutter i ulike alders- grupper, og videre undersøke sammenhenger med ulike mentale helseutfallsmål. Resultatene viste at fysisk aktivi- tetsnivå og idrettsdeltagelse var lavest blant jenter på vide- regående skole (≥ 16 år). Et høyt aktivitetsnivå var assosiert med redusert odds for symptomer på angst og depresjon, lav selvtillit og lav livskvalitet, spesielt for ungdommer på videregående skole. Deltakelse i lagidretter ser ut til å kun- ne være spesielt gunstig. Studiefunnene indikerer at det å hjelpe ungdommer til å starte opp med, opprettholde el- ler øke deltagelse i regelmessige sosiale, fysiske aktiviteter kan være viktig i arbeidet med å forbedre unges generelle mentale helse. Doktorgrad: Inaktivitet og smerter i ungdomsårene kan føre til fedme som voksen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy