Fysioterapeuten 7-2021

FYSIOTERAPEUTEN 7/21 77 Endring fra baseline til oppfølging Ved oppfølging viste pasientene i alle de tre modellene en signifikant bedret selvrapportert funksjon. Gjennomsnitt- lig endring i PSFS var 2,5 (95% konfidensintervall (KI): 1,9- 3.2) for de som fikk ordinær fysioterapi, 1,8 (95% KI: 0,5- 3,1) for de som fikk hverdagsrehabilitering, og 1,7 (95% KI: 0,8-2,6) for de som fikk tidlig innsats. Pasienter som fikk ordinær fysioterapi og hverdagsrehabilitering hadde også en signifikant bedring i fysisk funksjon og helse-relatert livskvalitet. Konklusjon Studien viser at tidlig innsats inkluderer eldre pasienter med økt risiko for funksjonsnedsettelse på et tidligere sta- dium sammenlignet med målgruppen for hverdagsrehabi- litering og ordinær fysioterapi. I og med at alle modellene oppnådde bedring i selvrapportert funksjon, kan dette tyde på at tidlig innsats har et større potensial for å forebygge funksjonssvikt sammenlignet med hverdagsrehabilitering og ordinær fysioterapi. Funnene fra studien kan derfor bidra til en diskusjon om hvordan rehabilitering og fore- bygging av funksjonsnedsettelse hos eldre i primærhelse- tjenesten bør organiseres og prioriteres. Takk Takk til alle fysioterapeuter og pasienter som har deltatt i studien. Fond til etter og videreutdanning av fysiotera- peuter takkes for støtten gjennom forskningsprogrammet FYSIOPRIM.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy