Previous Page  31 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 31 / 56 Next Page
Page Background

FYSIOTERAPEUTEN 8/16

31

Skrevet av

Kirsti Malterud

, professor og

dr.med., Forskningsenheden for Almen Praksis

og Afdeling for Almen Medicin, Institut for

Folkesundhedsvidenskab, Københavns

Universitet, Danmark. Allmennmedisinsk

forskningsenhet, Uni Research, Bergen, Norge.

Institutt for global helse og samfunnsmedisin,

Universitetet i Bergen,

Volkert Dirk Siersma

,

statistiker, Ph.D., Forskningsenheden for Almen

Praksis og Afdeling for Almen Medicin, Institut

for Folkesundhedsvidenskab, Københavns

Universitet, Danmark og

Ann Dorrit Guas-

sora

, forskningslektor, Ph.D., Forskningsenhe-

den for Almen Praksis og Afdeling for Almen

Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Københavns Universitet, Danmark.

I alle empiriske forskningsprosjekter må for-

skeren vurdere hvor mange og hvilke delta-

kere eller enheter som skal inkluderes for at

prosjektets problemstilling skal kunne bely-

ses på en forsvarlig måte. Styrkeberegning er

en prosedyre som ofte brukes for dette for-

målet i kvantitative studier. I kvalitative stu-

dier, der fortolkning står sentralt i analysen,

må en annen logikk tas i bruk. Vurdering av

utvalgsstørrelsen gjøres fortløpende i forsk-

ningsprosessen – først i planleggingsfasen,

deretter underveis i datainnsamlingen og til

slutt når analysen skal gjennomføres.

I intervjustudier trenger vi et utvalg av

deltakere som har erfaringer eller kunnskap

om det vi skal undersøke, helst med god va-

riasjonsbredde. For dette formålet bruker vi

ofte et strategisk utvalg, som følger andre

prinsipper enn et representativt utvalg, som

i en kvantitativ studie kan sikre ekstrapole-

ring av resultatene på populasjonsnivå. Ana-

lysen blir ikke bedre jo flere deltakere vi in-

kluderer, ofte snarere tvert imot. Derfor kan

vi heller ikke sikte mot størst mulig N som et

utvalgskriterium.

I den kvalitative metodelitteraturen mø-

ter vi begrepet metning (engelsk: satura-

tion), som ofte oppfattes som et punkt der

inklusjon av nye deltakere ikke gir noe nytt.

Dette begrepet, som egentlig hører hjemme

i Grounded Theory, er vanskelig å operasjo-

nalisere og kan ikke uten videre oversettes

til andre kvalitative forskningsmetoder. Vi

mente derfor det var behov for å systematise-

re noen erfaringer og argumenter om hvor-

dan man kan gjøre et kvalifisert anslag av

hvilken utvalgsstørrelse som er nødvendig.

I denne artikkelen presenterer vi begrepet

informasjonsstyrke som en modell for dette

formålet. Ifølge denne modellen kan forske-

ren vurdere sitt eget design opp mot fem for-

skjellige dimensjoner av informasjonsstyrke

i det aktuelle prosjektet. Faktorer som bidrar

til høy informasjonsstyrke kan, hver for seg

eller til sammen, innebære at antall deltakere

i studien kan begrenses. Vil du bruke denne

modellen i din egen forskning, finner du mer

informasjon i artikkelen.

Referanse:

Malterud K, Siersma VD, Guassora AD. Sample size in qualitative interview studies: Guided by information power. Qual Health Res. Epub November 27, 2015, doi: 10.1177/1049732315617444.

Sammendrag:

Informasjonsstyrke og utvalgsstørrelse

i kvalitative studier

handling er det afgørende ikke at overse

specifikke somatiske problemstillinger, som

eksempelvis muskuloskeletale symptomer,

frakturer eller neurologiske sygdomme. I

tilrettelæggelsen af den somatiske genop-

træning og behandling er det afgørende, at

fysioterapeuten både tager hensyn til evt.

forstyrrelser i kropsoplevelse eller kropsop-

fattelse samt evt. manglende egenomsorg

og evne til at tage vare på egen krop. Der vil

ofte være behov for at inddrage kropstera-

peutiske metoder for at opnå effekt i forhold

til bedring af fysisk funktion.

Konklusion

Fysioterapeuter har specifikke kompeten-

cer til at udrede og behandle de mange og

komplekse kropslige problemstillinger, som

mennesker med skizofreni har. Følgelig kan

fysioterapi med fordel indgå i den tværfagli-

ge behandling af mennesker med skizofreni.

Den fysioterapeutiske indsats omhandler

superviseret fysisk aktivitet med henblik på

at forebygge og behandle somatiske sygdom

samt bidrage til at mindske overdødelighed.

Desuden kropsterapi med henblik på at

normalisere kropsoplevelsen, bedre krops-

bevidsthed, mindske angst og styrke patien-

tens jeg-identitet.

Referencelisten kan ses på

https://fysio.dk/ fafo/faglige-anbefalinger/faglig-status/