Previous Page  35 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 35 / 56 Next Page
Page Background

FYSIOTERAPEUTEN 8/16

35

ettertanke vil han endre tittelen til: «

When

is

grief a disease?» (21:133; min kursivering).

Her er vi ved kjernen i saken: Det kreves

kjennskap til den enkelte for å avgjøre

om

og

hvordan

livsproblemer – som sorg – er

så funksjonsbegrensende at det er berettiget

å snakke om sykdom og behandling. Og da

kommer man til kort med manualisert prak-

sis.

Av dette følger at vi må utvikle forståelse

for hvilken mening sorgen har i personers

livshistoriske og sosiale kontekst. En skils-

misse eller et dødsfall, for eksempel, kan

i blant oppleves som en lettelse, men også

som en dyp krise fulgt av sorg. Emosjonelle,

psykiske og kroppslige reaksjoner har sam-

menheng med en rekke forhold, ikke minst

med hvilken betydning ekteskapet og samli-

vet har hatt for den fraskilte, og hvilken rolle

den avdøde har spilt i vedkommendes liv.

Kort sagt, det er meningsaspektet ved slike

livsbegivenheter som er så avgjørende å ta

hensyn til. Avgrensninger må med andre

ord foretas langs andre akser enn mellom

livsproblemer og sykdom.

Et vanskelig grenseland

Vårt vestlige helsevesen klassifiserer syk-

dom som

enten

somatisk

eller

psykisk – en

todeling som er basert på en underliggende

kropp/sjel-dualisme der kroppen oppfattes

som atskilt og uavhengig av personen, dvs.

som avsondret fra psyke – fra følelser og

kognisjon, mening og sosialitet.

Det fører til at helsepersonell har tendens

til å orientere seg mot kroppen –

soma

som noe «ytre» og synlig, mens følelser og

tanker –

psyke

– oppfattes som noe «indre»

og usynlig, selv om alle i dag har tatt avstand

fra denne tankemodellen. Videre har den

tradisjonelle klassifiseringen konsekvenser

for tolkningen av pasienters problemer: Når

pasienter presenterer kroppslige – fysiske

– symptomer og plager, og helsepersonell

kan påvise kliniske funn og funksjonsfor-

styrrelser defineres problemene gjerne som

somatiske og organiske som om psykiske og

sosiale forhold ikke uttrykkes og nedfelles i

kroppen.

Men alle mennesker – ikke minst klini-

kere – har erfaring for at psykiske forhold

ytrer seg kroppslig: i kroppsholdning, be-

vegelser, hjertefrekvens og allmenntilstand.

Det er kort sagt et misforhold mellom den

tenkning som ligger til grunn for den tradi-

sjonelle klassifiseringen og allmennmennes-

kelig og klinisk erfaring (22).

En konsekvent anti-dualistisk posisjon

innebærer å erkjenne at kroppen er

flertydig

– natur og kultur samtidig, og at menneske-

lige erfaringer kan uttrykkes både verbalt og

kroppslig (1: 181-218). Det tilsier tilbake-

holdenhet når det gjelder å tolke enkeltfunn.

For det som ved første øyekast fremstår likt

– ta en spenningstilstand – kan ved nærme-

re ettersyn vise seg å ha med ulike forhold

å gjøre. Muskelspenninger for eksempel kan

være en hensiktsmessig beskyttelsesreaksjon

ved vevsskade. Men muskelspenninger har

også en

psykologisk

funksjon: De regulerer

følelser; de kan bidra til å holde ubehagelige

minner, truende følelser og vonde erfaringer

tilbake (23).

Slike spenninger kan altså være svært

nyttige både i et biologisk og et psykososialt

perspektiv.

I denne sammenheng vil jeg fremholde

det siste: De kan være hensiktsmessige for

mental balanse. Terapeutiske implikasjoner

av denne innsikten er omfattende, og det vil

føre for langt å utdype dem her. Mitt poeng

nå er at det skal ikke gjøres noe med alt; i

hvert fall ikke med direkte «intervensjon».

Siste og tredje del av kronikken publise-

res i Fysioterapeuten høsten 2016.

Referanser

1

.Thornquist E. Kommunikasjon: teoretiske perspekti- ver på praksis i helsetjenesten. 2. utg. Oslo: Gyldendal akademisk, 2009

.

2.

Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv. Rap- port 2009: 8. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2009

.

3.

Thornquist E. Fysioterapi og medikalisering, del I. Fag- kronikk. Fysioterapeuten 2016; 83 (6): 26-28

.

4. American Psychiatric Association. Diagnostic and

Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-V. Wash-

ington, DC: APA 2013.

5.

ICD-10 – Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdom og beslektede helseproblemer. Oslo: Helsedi- rektoratet, 2015.

6.

Wilson M. DSM-III and the transformation of American Psychiatry: A history. American Journal of Psychiatry 1993; 150: 399-409.

7. Kirk S, Kutchins H. The selling of DSM. The rhethoric

of science in psychiatry. New York: Aldine de Gruyter

The Free Press, 1992.

8. Kutchins H, Kirk S. Making us crazy – DSM: The

psychiatric Bible and the creation of mental disorders.

New York: The Free Press, 1997.

9. Francis A. Saving normal. New York: Harper Collins

Publishers, 2013.

10.

Kendell R, Jabelensky A. Distinguishing between the validity and utility of psychiatric diagnoses. American Journal of Psychiatry 2003; 160: 4-12.

11. Kringlen E. Psykiatri. Oslo: Universitetsforlaget,

2000.

12. Juul Jensen U. Sygdomsbegreber i praksis. Køben-

havn: Munksgaard, 1986.

13. Wulff H.R. & Gøtzsche P.C. Rationel klinik. Køben-

havn: Munksgaard, 2006.

14. Valenstein E. S. Blaiming the brain. The truth about

drugs and mental health. New York: Free press, 1988.

15. Moynihan R & Cassels A. Selling sickness. How the

world’s biggest pharmaceutical companies are turning

us all into patients. New-York: Nations Books, 2005.

16. Dummit J. Drugs for life. How pharmaceutical

companies define our health. Durham: Duke University

Press, 2012.

17. Rose N. The politics of life itself. Biomedicine, po-

wer and subjectivity in the twenty-first century. New

Jersey: Princeton University Press, 2007.

18. Elliot C. Prozac and the existential Novel: Two

therapies. I: Elliot C, Lantos J. eds. The last physician.

Walker Percy and the moral life of medicine. Durham/

London: Duke University, 1999, s. 59-69.

19. Lunde Skretting E. Hva slags problemer går vi til

fastlegen med? Samfunnsspeilet 2007; 21 (3):26-33.

20.

Thornquist E. Psykisk helse, fysioterapi og utfordrin- ger. Fagessay. Fysioterapeuten 2016; 83 (4): 8-11.

21.

Engel GL. The need for a new medical model: a chal- lenge to biomedicine. Science 1977; 196: 129-36.

22

.Thornquist E. Profession & life: separate worlds. Soc Sci & Med 1994; 39: 701-13.

23.

Thornquist E. Kroppssyn og faglige utfordringer i dag. Fysioterapeuten 2001; 68(14):9-15.

Vi har to ledige kontorer som kan egne seg for fysioterapeut (en eller to etter ønske) fra 1. januar

2017 (evt. tid etter avtale). Vi er fem fastleger ved senteret med til sammen 5900 pasienter på listene.

Kontakt

:

martebakkegravdal@gmail.com

/ tlf. 452 79 777 for mer informasjon.

LEDIGE KONTORER VED KOKSTAD MEDISINSKE SENTER I BERGEN

Fysioterapi og medikali- sering, del I Fysioterapeuten nr. 6/2016, side 26-28.