Previous Page  40 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 40 / 56 Next Page
Page Background

40

FYSIOTERAPEUTEN 8/16

REPORTASJE

handlingen. Jeg kjenner at jeg ikke klarer

tempoet, men føler meg ikke liten for det.

Trenerne pusher, men jeg føler meg ikke

presset, sier Huse.

Interessert i hele mennesket

Fysioterapeut Gunvor Linneberg Maagaard

ved Frisklivssentralen på Stange i Hedmark,

benytter MI i sitt møte med brukerne. Både

årsak og motivasjon varierer blant de som

oppsøker frisklivssentralen. Noen står plut-

selig i døra, mens andre har fått rekvisisjon

fra lege. Mange har sammensatte problemer,

og må ha hjelp til å sortere ut det viktigste.

Før den første samtalen, fyller nye bru-

kere ut et skjema hvor de skalerer seg selv

fra én til ti, blant annet på fysisk funksjon og

følelsesmessige problemer, fysisk aktivitet,

kosthold, og tobakk og alkohol.

– Oppstartmøtet går i hovedsak ut på å

etablere en god atmosfære, og å kartlegge

hvilke behov som egentlig skal dekkes. I de

tilfellene hvor vi vurderer at brukeren vil

få et bedre tilbud andre steder, henviser vi

videre. Men vi passer alltid på å ønske vel-

kommen tilbake, forteller Maagaard.

I MI er det helt avgjørende å møte del-

takeren med respekt og empati, og å vise

interesse for situasjonen vedkommende er i.

Behandlerens oppgave blir ofte å speile det

brukeren forteller gjennom refleksjon og

oppsummering.

– Det handler om å lytte oppmerksomt,

for så å gjenta det deltakeren har sagt. Du

kan gi det tilbake i form av en enkel reflek-

sjon, eller du bruker andre ord på en empa-

tisk måte. Dette gir deltakeren mulighet til å

korrigere. Målet er å føre brukeren inn i en

diskusjon med seg selv for å lokke frem den

indre motivasjonen som trengs for å gjen-

nomføre endringer, sier Maagaard.

Legger opp til refleksjon

Gjennom speiling får deltakerne et bilde

av hvordan de lever sine liv, sammenlignet

med det livet de ønsker å oppnå. Sammen

med behandleren utforsker de veien mel-

lom disse to ytterpunktene. For å utvikle

diskrepans, ledes brukerne til å argumentere

for fordeler og ulemper ved situasjonen slik

den er nå, og slik de vil at den skal være i

fremtiden. Etter hvert som motsetningene

øker mellom det å fortsette i samme spor,

kontra det livet man faktisk ønsker, opplever

deltakeren motstridene krefter som drar i

forskjellige retninger.

Maagaard hjelper deltakeren fremover

gjennom refleksjon. Det er viktig å huske på

at løsningen alltid ligger hos brukeren som

har problemet.

– For fysioterapeuter kan det være en

stor omstilling å tenke på en slik måte, fordi

vi som fagpersoner er opplært til å servere

løsningen fiks ferdig. Ofte har også deltake-

ren denne forventningen til oss. Det er be-

friende å tenke at vi som behandlere heller

skal hjelpe deltakeren til å finne sin indre

motivasjon til forandring. Hvis jeg ønsker å

gi informasjon om et tema, spør jeg først om

det er greit. Hvis deltakeren svarer bekref-

tende, vil han lytte på en annen måte. Dette

gir også mulighet til å utforske den kunnska-

pen brukeren eventuelt sitter inne med, sier

Maagaaard.

For å styrke deltakerens tro på å lykkes,

er det viktig å vise optimisme og forsterke

deltakerens sterke sider. Maagaard benytter

et skaleringsskjema med forskjellige delmål

på veien mot hovedmålet, og ber deltakerne

UTEN SKAM

Målet til Hilde Magnussen Huse, er å bygge fysisk form og selvtillit. På frisklivssentralen i

Stange føler hun seg respektert som den hun er, og kan selv bestemme tempoet.

LYTTER

– Fysioterapeuter må være åpne for at

god helse består av mange ting, sier fysiotera-

peut Gunvor Linneberg Maagaard. Hun bruker MI i

møtet med alle brukerne av frisklivssentralen.