Fysioterapeuten 8-2017

28 FYSIOTERAPEUTEN 8/17 Kronisk utmattelsessyndrom (CFS), eller myalgisk encefalopati (ME) (CFS/ME), er betegnelser på en sykdom uten noen klar årsak, som det ikke finnes noen etablert medisinsk behandling for. De fleste fagfolk og behandlere er nå enige om at CFS/ME er sammensatt, og at både biologiske, fysiske og psykososiale faktorer på ulikt vis kan være involvert. Hva er CFS/ME? Ifølge Helsedirektoratets veileder har pasi- enter med CFS/ME en langvarig, betydelig og for noen også invalidiserende utmattelse (1). Ett kjennetegn ved sykdommen er «pos- texertional malaise», PEM. Dette betyr at utmattelse og øvrige symptomer forverres ved små anstrengelser, enten det er mentalt, emosjonelt – eller gjennom fysisk aktivitet og bevegelse. Forverringen av symptomer kan opptre med en forsinkelse på timer, el- ler i noen tilfeller dager. Restitusjonstiden er lenger enn hos friske. Typiske tilleggssymp- tomer kan være søvnforstyrrelser, generali- serte smerter og kognitive vansker. Funk- sjonsnivået er betydelig redusert, og noen ganger er det ikke forenlig å være i jobb. For mange kan det være utfordrende å opprett- holde et normalt familieliv, da dagligdagse aktiviteter, som matlaging, husarbeid og det å følge opp barn på aktiviteter, gjør at pasi- entene kjenner seg verre. Det er fastlegene som vanligvis diagnos- tiserer sykdommen, ut fra enten Canada- kriteriene (2) eller Fukuda-kriteriene (3) slik som foreslått i Helsedirektoratets vei- leder. Uavhengig av hva slags kriterier som brukes, er diagnostiseringen basert på hvor- dan pasientene opplever sine symptomer. Siden CFS/ME er en utelukkelsesdiagnose, innebærer det at andre mulige årsaker til utmattelse og øvrige symptomer skal være utelukket før en diagnose kan settes. Pasien- tene som har symptomer tilsvarende CFS/ ME skal derfor også gjennomgå en grundig somatisk og psykologisk utredning nettopp for å sikre at ingen andre sykdommer kan ligge til grunn for eller være årsak til pasi- entens tilstand. Det er store forskjeller når det gjelder graden av symptomtrykk, og klinisk erfa- ring tilsier at pasientenes sykdomstilstand kan variere innad i gruppen, og for den en- kelte pasient over tid. Det er altså mulig at en tilstand som vurderes som mild til moderat, kan forverre seg til en mer alvorlig grad – og motsatt. Sykdomsgraden vurderes ut fra pa- sientens selvrapporterte funksjonsnivå. Pasienter med CFS/ME har gjerne et svingende sykdomsforløp, hvor plagene for- verres dersom aktivitetsnivået ikke er foren- lig med egen kapasitet. Pasienter opplever li- kevel (særlig i begynnelsen) at det kan være vanskelig å balansere aktivitetsnivået sitt. Så snart de har gode dager med mer energi, forsøker de å ta igjen for «tapte dager». For de fleste innebærer dette utmattelse og økt Hva kan fysioterapeuter bidra med for CFS/ME pasienter? KRONIKK Kjersti Uvaag , spesialfysioterapeut, CFS/ ME-senteret og Nasjonal Kompetansetje- neste for CFS/ME. uxuvkj@ous-hf.no. Elin Bolle Strand , ph.d, spesialist klinisk samfunnspsykologi, CFS/ME senteret og Nasjonal Kompetansetjeneste for CFS/ME. Denne fagkronikken ble akseptert 18.august 2017. Fagkronikker vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt. Symptomer på CFS/ME • ​Utmattelse : langvarig og kronisk utmattelse, som forverres etter fysisk eller mental anstrengelse (hovedsymptom). • Søvn : mangel på forfriskende søvn (blir ikke uthvilt etter å ha sovet). • Smerter : smerter i muskler og ledd, ulike former for hodepine. • Hukommelse og konsentrasjon : svekket hukommelse, redusert konsentrasjonsevne, nedsatt simultankapasitet, ordletingsproblemer, rask kognitiv trettbarhet, distraherbarhet, langsom informasjonsbearbeiding, dårlig korttidsminne (kognitive symptomer). • Blodtrykksfall, hjertebank, svimmelhet (autonome forstyrrelser). • Overfølsomhet : for en eller flere typer sanseinntrykk (lys, lyd, smak, lukt, berøring). • Nedsatt balanse, opplevelse av muskelsvakhet . • Sykdomsfølelse : feberfølelse, tilbakevendende sår hals og ømme lymfeknuter. • Andre symptomer : irritabel tarm syndrom, interstitiell cystitt, hyppig vannlating, svim- melhet, nummenhet, kvalme, problemer med temperaturreguleringen, økt tørste, intole- ranse for enkelte matvarer eller kjemikalier. Kilde : Helsenorge.no Les mer om CFS/ME, symptomer og tiltak: http://cfsme.helsekompetanse.no/ fag

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy