Fysioterapeuten 8-2018

FYSIOTERAPEUTEN 8/18 31 innebærer at risikoen for håndartrose ved høyere BMI avhenger av utdan- ningsnivået til personen. Evnen til å skille mellom personer med og uten håndartrose var like lav som for knear- trose (AUC=0.62, 95% KI=0.58-0.64)), og signifikant lavere enn for lungekreft (AUC=0.74, 95% KI=0.72-0.76). Den 40-årige risikoen for håndartrose for en 18-årig mann med en BMI på 30, høy- skole/universitetsutdanning og søvn- problemer vil være fem ganger høyere enn for en mann med lavere utdanning, ingen søvnproblemer og en gjennom- snittlig BMI på 20,9 (2.8% vs. 0.5%). Diskusjon I en studiepopulasjon bestående av mer enn 40.000 jevnaldrende menn har vi utviklet og validert verdens første pre- diksjonsmodeller for kneartrose og håndartrose. Vi har vist at fremtidig knear- trose kan predikeres hos 18-årige menn ved hjelp av kun tre prediktorer som er enkle å måle i de fleste settinger; alder, kneskade og BMI. Vi har også utviklet den første predik- sjonsmodellen for håndartrose, og skilleev- nen på fremtidig artrose var lik det som tid- ligere har blitt sett for kneartrose. Likevel er evnen til å forutsi både kne- og håndartrose langt dårligere enn hva denne evnen er for lungekreft. Studienes styrke er at de sterkeste prediktorene for artrose generelt, nemlig al- der og kjønn, ikke kunne påvirke resultatene da vi studerte kun 18-årige menn. En annen styrke er at våre funn er representative da vi kunne studere alle svenske menn som var til undersøkelse for førstegangstjeneste, og at vi hadde både objektive mål og selvrapporterte data på både fysiske og mentale faktorer. Det er nå konsensus om den originale Notting- ham-modellen og vår modifiserte modell hva gjelder prediksjon av fremtidig knear- trose. Da modellen estimerer individuell risiko kan den anvendes av fysioterapeuter i forebygging av kneartrose og progresjon av denne. Likevel må det forskes videre for å bedre kunne forutsi alvorlig progresjon av artrose, for eksempel målt ved leddprotese- kirurgi. Dette gjelder i enda større grad for håndartrose, da vår nyutviklede modell ikke har blitt utprøvd i forskjellige studiepopu- lasjoner eller for forskjellige definisjoner av håndartrose. For eksempel må modellen vi- dereutvikles/valideres for kvinner og for alle aldre, og for moderat til alvorlig håndartrose innen den tas i bruk av fysioterapeuter. For både kne- og håndartrose er det altså behov for å kunne forbedre prediksjonsmodellenes evne til å skille mellom framtidig sykdom vs. ikke sykdom (altså øke AUC slik at den kommer nærmere 1 enn 0.5). Studiens be- grensninger er at vi kun kunne studere artrose som rapportert i spesialisthel- setjenesten. Data fra primærhelsetje- nesten er utelatt. Konklusjon og implikasjoner for klinisk praksis og videre fors- kning Vi kan bare i begrenset grad forutsi hvem som får artrose. Evnen til å skille mellom personer med og uten frem- tidig artrose er langt dårligere enn tilsvarende evne til å skille mellom personer med og uten fremtidig lun- gekreft. Videre forskning kreves for å forbedre skilleevnen slik at vi også kan forbedre mulighetene for behandling og forebygging av artrose. Likevel er prediksjonsmodellen for kneartrose nå validert i opp til fire ulike studiepopu- lasjoner, inkludert 18-årige menn i vår studie. Det er med denne studien per tids- punkt det beste verktøyet vi har for å forutsi utvikling og progresjon av kneartrose. Vi anbefaler at fysioterapeuter som ønsker å bruke den prediksjonsmodellen leser origi- nalkildene for informasjon om hvordan den tas i bruk (Zhang et al., 2011, Magnusson et al., 2018). For prediksjon av håndartrose gjenstår et omfattende valideringsarbeid i flere studiepopulasjoner innen den kan tas i bruk av fysioterapeuter i klinisk praksis. Referanser - Magnusson K, Turkiewicz A, Timpka S, Englund M. A pre- diction model for the 40-year risk of knee osteoarthritis in adolescent men. Arthr Care Res. June 2018. https://doi. org/10.1002/acr.23685 - Magnusson K, Turkiewicz A, Timpka S, Englund M. Predic- tion of midlife hand osteoarthritis in young me n . Osteo- arthritis Cartilage 2018; doi: 10.1016/j.joca.2018.05.010. - Zhang W, McWilliams DF, Ingham SL, Doherty SA, Muthuri S, Muir KR, et al. Nottingham knee osteoarthritis risk prediction models . Ann Rheum Dis 2011; 70: 1599-604. 3. Brodal P. Sentralnervesystemet. 3. utg. Oslo: Universi- tetsforlaget; 2001. 4. Letnes MA, Sando S, Hardersen B. Småbarn og digitale medier 2016. En kvalitativ undersøkelse om norske 0–8-åringers bruk av digitale (online) medier . Hentet 01.04.18 fra: https://www.medietilsynet.no/globalassets/ dokumenter/rapporter/ensidig_smabarn-og-digitale- medier-2016.pdf 5. Radesky JS, Christakis DA. Increased Screen Time. Impli- cations for Early Childhood Development and Behavior . Pediatr Clin N Am. 2016; 63: 827-839. Hentet 13.02.18 fra: http://dx.doi.org/10.1016/j.pcl.2016.06.006 6. Pagani LS, Fitzpatrick C, Barnett TA. Early childhood television viewing and kindergarten entry readiness . Pediatric Research. 2013; 74: 350–355. 7. Chung CHM, Bedford R, Urbain IRS et al. Daily touchscreen use in infants and toddlers is associated with reduced sleep and delayed sleep onset . Scientific Reports. 2017; 7: 46104. 8. Medietilsynet. Småbarn og skjermbruk- en god start. Hentet 2. april 2018 fra: https://www.medietilsynet.no/ globalassets/dokumenter/veiledere/ensidig-smabarn- og-skjermbruk-veileder.pdf 9. American Academy of Pediatrics. American Academy of Pediatrics Announces New Recommendations for Children’s Media Use. Hentet 02.04.18 fra: https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press- room/Pages/American-Academy-of-Pediatrics-Announ- ces-New-Recommendations-for-Childrens-Media-Use. aspx 10. Snarby A. Barn yngre enn to år bør ikke bruke skjerm – de trenger foreldrekontakt. Hentet 04.04.18 fra: https://www.kk.no/mamma/barn-yngre-enn-to-ar-bor- ikke-bruke-skjerm-65371597 11. Pletten C. Nettselskapene har hektet oss med vilje . Aftenposten. 18. februar 2018: 6-7. 12. Radesky JS, Schumacher J, Zuckerman B. Mobile and Interactive Media Use by Young Children: The God, the Bad, and the Unknown . Pediatrics. 2014; 135(1). Hentet 19.02.18 fra: http://pediatrics.aappublications.org/ content/135/1/1 13. Lovato SB, Waxman SR. Young Children Learning from Touch Screens: Taking a Wider View . Front. Psy- chol. 2016; 7: 1078. 14.Gulbrandsen LM. Oppvekst og psykologisk utvikling. Innføring i psykologiske perspektiver. 2. utg. Oslo: Univer- sitetsforlaget; 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy