Fysioterapeuten 8-2018

32 FYSIOTERAPEUTEN 8/18 Forskning gjorde for alvor inntog i fysio- terapien på 1980-tallet, og fysioterapeuter fikk nye muligheter til å forske. Etter hvert arbeidet også stadig flere fysioterapeuter med doktorgradsprosjekter. Fra den første disputasen i 1977 økte antallet avhandlin- ger utover 2000-tallet, og i dag er det ingen sjeldenhet at fysioterapeuter avlegger dok- torgrad. 1,2 Tendensen er, som i mange andre fag, at avhandlingene er artikkelbaserte og skrevet på engelsk. Dette er positivt og gjør forskningen tilgjengelig for en stor leser- krets. Jeg har ikke oversikt nok til å vurdere alle avhandlingenes tematikk eller vurdere hva de har bidratt med til fysioterapeutisk (daglig) yrkesutøvelse og praksis. 3 Praksi- sen har trolig endret seg i tråd med forvent- ningen om at behandling og metoder som brukes skal ha dokumentert effekt, som også skal være etterprøvbar. Som allerede sagt, er dette vel og bra; men som alt annet har det også en skyggeside. En skyggeside kan være at monografier som omhandler fysioterapi som relasjonell og sosial praksis ikke blir like tilgjengelige. 4 Dette er en grunn til at jeg her vil gjøre et forsøk på å omtale noen av- handlinger skrevet av nordiske fysioterapeu- ter, plassert innenfor en kvalitativ, empirisk humaniora- og samfunnsvitenskapelig kon- tekst. De fire er: Eline Thornquist 5 , Kerstin Ek 6 , Susanne Rosberg og Nina B Schriver 7 . Felles for avhandlingene er at det utvikles kunnskap om hvordan fysioterapeuter inn- går i og skaper relasjoner til sine pasienter, og hvordan de handler og behandler. Sam- tidig bidrar de med teoriutvikling om og i fysioterapifaget. Forskningsmaterialene hos alle fire er utviklet over tid. Jeg starter med Eline Thornquist sin omfattende og banebrytende avhandling i fysioterapi, utviklet innenfor et medisinsk fagmiljø ved Universitetet i Oslo. Funksjonsbegrepet endrer status Eline Thornquist sin avhandling (1) er fra 1999. Eline er kjent for norske fysiotera- peuter gjennom mangeårig publisering, undervisning og deltagelse i fagdebatter i fysioterapi. Conceiving Function. An inves- tigation of the epistemological preconditons, conceptualisations and methods in physiothe- rapy omfatter sju artikler og en kappe – med andre ord et omfattende og rikt faglig bi- drag til forståelse av fysioterapibehandling. Thornquist stiller spørsmål om hvordan fysioterapeuter (psykomotorisk fysioterapi og manuellterapi) undersøker og vurderer pasienters «funksjon». Metodisk skapes vi- deomateriale fra reelle praksissituasjoner, komplettert med intervjuer av pasienter og fysioterapeuter, der hennes intensjon er å få fram innsikter fra praksis. Avhandlingen er et solid bidrag til kontekstualisering og teo- retisering av fysioterapeutisk yrkesutøvelse og dens samfunnsmessige ramme og ide- grunnlag. Hun både viser fram og kritiserer hvordan «vestlig medisin» har gitt premis- ser til at funksjonsvurderinger i fysioterapi baseres på undersøkelser av den «objektive» kroppen, leddmobilitet, muskelstyrke osv. Som kontrast til medisinske perspektiver på helse og sykdom trekker Thornquist bredt på samfunnsvitenskapelige og relasjonelle perspektiver. Her ses pasientenes erfaringer og livssituasjon som sosialt formet og kon- stituert, også i fellesskap med helsetjenester. Ved å utforske undersøkelses- og behand- lingsprosesser er ett av hennes funn at fysio- terapeuter benytter seg av kunnskap fra «to verdener»; den medisinske og den praksis- nære fysioterapien. Analysene får fram at fy- sioterapeuter refererer til teori som ikke kan belyse det de gjør i praksis, noe Thornquist tolker som at teori og praksis er lite integrert i faget. Kerstin Margareta Ek undersøker også samhandling i fysioterapipraksis. Fysioterapi som kommunikasjon Kerstin Margareta Ek sin avhandling fra 1990 (2) hadde tittelen: Physical therapy as communication: Microanalysis of treatment situations . Hun disputerte ved Michigan State University. Ek var tidlig ute med å bruke filmet ma- teriale som utgangspunkt for å undersøke hvordan interaksjon mellom fysioterapeuter og pasienter forløper over tid. Ved å følge en fysioterapeut og en pasient med «frozen shoulder» gis innblikk i unike og komplekse sider ved hva som sies, gjøres, overses og forhandles om i behandlingsforløpet. Ek tok utgangspunkt i at den daværende litteratur- fag KRONIKK «Den nordiske monografi» - et bidrag til kunnskap om fysioterapipraksis? Gunn Engelsrud . Dr.polit. Professor ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk ved Norges Idrettshøgskole. gunn. engelsrud@nih.no. Denne fagkronikken ble akseptert 11.oktober 2018. Fagkronikker vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt. 1 http://fysiofondet.no/Tildelinger/Oversikt-over- fysioterapeuter-med-doktorgrad. 2 https://tidsskriftet.no/2001/10/redaksjonelt/en- mer-kunnskapsbasert-fysioterapi. 3 «Metoder» som ikke har dokumentert effekt er ikke forsvarlig, og må endres. 4 Dette er en antagelse – jeg har ikke konkrete data på hva fysioterapeuter leser når det gjelder forskning. 5 Eline Thornquist har skrevet en artikkelbasert avhandling, med en omfattende kappe på 165 sider. 6 Kerstin Ek skrev sin avhandling på engelsk, men var ansatt ved Sjukgymnastutbildningen ved Karolinska Sjukhuset i Stockholm. 7 Det kunne vært inkludert flere avhandlinger. Kan- skje andre kan bli inspirert til å omtale andre arbeider de enten mener fortjener oppmerksomhet, eller har blitt oversett.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy