Fysioterapeuten 8-2018

36 FYSIOTERAPEUTEN 8/18 På vegne av Helse- og omsorgsdepartemen- tet gjennomfører Helsedirektoratet en for- søksordning med statlig finansiering av hel- se- og omsorgstjenestene i kommunal sektor (SIO-forsøket). I forsøket skal det prøves ut om statlige tildelingskriterier og statlig satte budsjettrammer gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser, og riktigere be- hovsdekning. Stjørdal kommune er en av seks kommu- ner i Norge som er med i forsøket. Forsøket startet mai 2016, og det er t o ulike modeller som prøves ut. Os i Hordaland, Stjørdal, Lil- lesand og Hobøl kommuner deltar i modell A, mens kommunene Spydeberg og Selbu deltar i modell B. Modell A og B Kommunene i modell A tildeler tjenester etter statlige kriterier, der tjenestene fi- nansieres etter en statlig finansierings- og prismodell. Forsøket omfatter tildeling og finansiering av omsorgstjenestene. Helsedi- rektoratet har utviklet kriteriene for tjenes- tetildeling og prismodellen for tjenestene som inngår i ordningen. I modell B benytter kommunene egne tildelingskriterier. Fra regjeringens side er den overordnede målsettingen med forsøket å prøve ut om man kan oppnå økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovs- dekning for innbyggerne/brukerne av de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Før oppstart av forsøksordningen ble det gjennomført en prosess for operasjonalise- ring av målene, der bruker- og fagorganisa- sjoner, ansatte og ledere i flere kommunale omsorgstjenester deltok. Som følge av pro- sessen ble delmål definert. Helsedirektoratet ga etter dette forsøks- kommunene følgende målkriterier: • Lik tildelingsprosess på tvers av kommu- ner. • Tverrfaglig vurdering og tildelingspro- sess. • Brukers behov i sentrum: brukermed- virkning. • Riktig behovsdekning ut fra individtil- pasning, tidlig forebygging, mestring og verdighet. • Adekvat kommunalt tilbud om rehabili- tering og habilitering. • LEON-prinsippet (Laveste Effektive Om- sorgs Nivå). Mål og delmål med forsøket Kommunene skal selv planlegge, gjennom- føre, evaluere og korrigere virksomheten slik at tjenestene er i samsvar med aktuelle lover og forskrifter. Siden mai 2016 har vi arbeidet med å få inn felles koder på tjenestene, oppda- tere fagsystem, journal- og tjenestebilder og vedtak. Tjenestebildene i journalsystemet beskriver hvilken tjeneste brukeren skal motta, og i hvilket omfang. I tillegg er det utarbeidet felles søknadsskjema, sjekklister, samtaleguider/-metodikk, tildelingskriteri- er og e-læringsverktøy som vi sammen med de andre kommunene og Helsedirektoratet har vært med å utvikle. Vi kjører nå systematisk rapporter i kom- munen på omfang og utvikling av våre tje- nester. Vi mener at dette er arbeid som alle kommuner, uansett SIO-forsøk eller ikke, bør ha full kontroll på. Det er vanskelig å utarbeide gode rappor- ter uten at tjenestene er systematisk kodet, og uten en felles forståelse for hvordan man re- gistrerer tjenestetid. Vi har underveis i pro- sessen møtt flere utfordringer med funksjo- naliteten i journalsystemene som brukes til dette. SIO-forsøket har langt på vei løst dette. Guri Lyngstad , prosjektleder for SIO- forsøket i Stjørdal kommune. Guri.lyngstad@stjordal.kommune.no Hans Frederik Selvaag , etatsjef Omsorg, Stjørdal kommune. Denne fagkronikken ble akseptert 13. september 2018. Fagkronikker vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt. Statlig finansiering av kommunale omsorgstjenester fag KRONIKK

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy