Fysioterapeuten 8-2019

12 FYSIOTERAPEUTEN 8/19 AKTUELT Der andre sykehus legger ned rehabiliteringstilbud, har syke- huset i Kirkenes gått motsatt vei og laget et eget opplegg for parkinsonpasienter. TEKST og FOTO Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no – FANTASTISK , utbryter pasient Bjørnar Benum da han blir spurt hva han synes om opplegget på Finnmarkssykehuset i Kir- kenes. - Det er til stor hjelp med den store usikkerheten du får når du har en slik syk- dom. Benum fikk diagnosen Parkinsons syk- dom for 11 måneder siden. Han er nå en av fire deltakere på et rehabiliteringstilbud som er nytt av året, i et fylke som manglet et slikt tilbud for denne gruppa pasienter. Sykehu- set har også satt opp en egen poliklinikk for parkinsonpasientene. Med rundt 100 pa- sienter med Parkinsons i Finnmark vil det variere hvor mye erfaring fysioterapeutene i kommunene får med denne pasientgruppa. – Hos de som har lite funksjonsutfor- dringer er det ofte ikke hensiktsmessig med tiltak kommunalt, mens deltakere kan ha stor nytte av et individuelt tilpasset rehabi- literingsopphold sammen med andre perso- ner med samme diagnose, sier spesialfysio- terapeut Sonja Jørgensen. Hun sier at de derfor har satt opp et re- habiliteringsopphold to ganger i året hvor parkinsonspasienter kan være på sykehuset i to uker. – På den måten får vi også gitt dem tverr- faglig oppfølging. Dette er ingen pakkeløs- ning, vi ser på individuelle behov. Tanken med oppholdet er å gi deltakerne kunnskap til å kunne trene på egenhånd, eventuelt med kommunal fysioterapeut, forklarer spe- sialfysioterapeuten. Ikke begeistret for Skype Jørgensen forteller at det på grunn av reise- avstandene ikke er mulig å ha dagsopphold utover vurderinger av nevrolog eller kart- legging når det er snakk om endret behov. Hun setter Benum og medpasient Leif Stef- fen Danielsen i gang med øvelser, som å stå på ett bein mens de kaster ball til hverandre. På programmet står balanse og koordina- sjon, bevegelse til musikk, bassengtrening, ernæring, mestringsteknikker, logoped og individuelle timer. På samlingen for lederne i spesialisthel- setjenesten ble ansvarsfordelingen mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste disku- tert. Avstandsoppfølging var også et tema. Hvorfor ikke bare lage et opplegg via Skype eller annen form for videosamtale? Men det er ikke Benum og Danielsen så begeistret for. – Da blir det for fragmentert, en halvtime her og der. På dette oppholdet prater vi mye oss pasienter imellom – vi er like avhengig av medpasientene som av helsepersonellet. Med Skype blir det jo heller ikke like tverr- faglig eller personlig, sier Danielsen. Benum er enig, og sier at det har vært vel- dig verdifullt for ham å få snakke med andre som har hatt diagnosen lenger. – Jeg kjente bare én annen person med diagnosen før jeg kom hit, sier kirkenesvæ- ringen. Fornøyd med å slippe Skype

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy