Fysioterapeuten 8-2019

16 FYSIOTERAPEUTEN 8/19 AKTUELT Styret i Region Osloområdet ønsker femårig grunnutdan- ning i fysioterapi. Temaet, en gjenganger i NFF, kommer opp på Hovedlandsmøtet i novem- ber. TEKST Dagrun Lindvåg dl@fysio.no FORBUNDSSTYRET mener på sin side at det er helt nødvendig å utrede konsekvensene før NFF kan fatte et politisk standpunkt om å jobbe for en økning av grunnutdanningens lengde. Temaet var oppe til diskusjon på Lands- møtet i 2004. Der ble det vedtatt at «arbeidet med å etablere fysioterapi grunnutdanning som femårig master, starter umiddelbart». En arbeidsgruppe nedsatt av landsmøtet le- verte senere en rapport, der det ble anbefalt at NFF skulle arbeide for en femårig grunn- utdanning. Diskusjonen kom opp igjen etter at Hel- sedirektoratet i 2018 la fram rapporten «Videreutdanning for fysioterapeuter – be- hov for ny bred klinisk masterutdanning?» Oppdragsgiver var Helse- og omsorgsdepar- tementet (HOD). Helsedirektoratets anbefaling var ikke å forlenge grunnutdanningen, men å etablere «en klinisk master med fokus på pasienter med store og sammensatte behov, eldre og kompetanse på å se fysiske og psykiske pla- ger i sammenheng». Store endringer Region Osloområdet peker på at helsetje- nesten og behovet for helsetjenester er i sta- dig utvikling, og at det i senere år også har skjedd store endringer i fysioterapitjenesten. Blant annet bortfall av sykdomslisten og innføring av direkte tilgang til fysioterapeut. Regionstyret ser for seg at turnustjenes- ten legges ned, og at praksisomfanget, både i dagens grunnutdanning og i turnustjenes- ten, ivaretas i ny femårig utdanning. – Må se på konsekvensene Forbundsstyret mener på sin side at det er helt nødvendig å utrede konsekvensene før NFF kan fatte et politisk standpunkt om å jobbe for en økning av grunnutdanningens lengde. Styret er blant annet opptatt av hvor- dan dette vil påvirke mulighetene for spesia- lisering og NFFs forbundsinterne spesialis- tordning. – Fysioterapiutdanningen må sees i sam- menheng med fysioterapeutenes rolle i helsetjenesten og samfunnet, forholdet til andre yrkesgrupper, kontinuerlig utvikling i fysioterapifaget, behovet for etter- og vide- reutdanning og spesialisering, etterspørsel etter fysioterapeuter og deres lønnsutvikling samt politiske føringer og internasjonalt samarbeid, for å nevne noe, skriver For- bundsstyret i kommentaren til forslaget. Utvidet bachelorgrad? Videre understreker Forbundsstyret at det å utvide grunnutdanningen til fem år ikke nødvendigvis er det samme som at alle fy- sioterapeuter får en mastergrad. – Dersom dagens treårige grunnutdan- ning utvides i bredden ved at flere tema skal dekkes, samtidig som turnusordningen skal inngå som økt tid til praksisstudier, har vi i praksis laget en utvidet bachelorgrad. Styret viser også til det europeiske kvalifi- kasjonsrammeverket for høyere utdanning, som ble vedtatt i 2005, og som Norge er en del av. – Dersom vi ønsker en utdanningsform eller lengde som ikke passer inn i dette ram- meverket, må vi utrede hvorvidt dette er mulig i Norge, skriver forbundsstyret. De mener konsekvensene av må vurderes opp mot muligheten for fysioterapeuter til å ta utdanning i utlandet, og for fysioterapeuter til å jobbe i utlandet. – Sammenvevd system – Fysioterapiutdanningen eksisterer ikke i et vakuum, den er en del av et sammenvevd system som vi ikke kan se bort fra. Utdan- ningens lengde har også konsekvenser for fysioterapeuters lønnsutvikling, etterspørsel etter fysioterapeuter i helsetjenesten, yrkets attraktivitet – for ikke å nevne fysioterapeu- tenes kompetanse, mener Forbundsstyret. n Femårig grunnutdanning: – Må først utrede konsekvensene SAMMENVEVD – Fysioterapiutdanningen eksisterer ikke i et vakuum, den er en del av et sammenvevd system vi ikke kan se bort fra. Utdanningens lengde har også konsekvenser for lønnsutvikling, etter- spørsel etter fysioterapeuter i helsetjenesten og yrkets attraktivitet, mener Forbundsstyret i NFF. Foto: Benjamin A. Ward, OsloMet

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy