Fysioterapeuten 8-2019

FYSIOTERAPEUTEN 8/19 17 – En utvidelse av fysioterapiutdanningen er ikke realis- tisk, ifølge statssekretær Rebekka Borsch (V) i Kunn- skapsdepartementet. FYSIOTERAPEUTEN ba departementet om en kommentar til for- slaget fra styret i Region Osloområdet, og fikk følgende svar på e-post: – Å eventuelt utvide lengden på fysioterapiutdanningen vil bryte med det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning, Bologna-prosessen. Det går ut på at hovedmodellen i gradssystemet skal være på tre nivåer (lavere grad + høyere grad + doktorgrad). – Våre grunnutdanninger bør derfor i størst mulig grad være bachelorgrader. Hensikten med å ha en felles struktur, er at det skal være enklere å hente og tilby kompetanse på tvers av lan- degrensene. Så om vi bryter med gradsstrukturen til Bologna- prosessen, vil det gi konsekvenser for tilgangen på kompetanse. Strukturen bachelor + master gir også mer rom for ulike spesialiseringer på masternivå enn gjennomgående femårige løp. – En eventuell utvidelse av fysio- terapiutdanningen vil også medføre økte utgifter til nye studieplasser, samt til økt studiepoengproduksjon og kan- didatgjennomføring. Kunnskapsde- partementet har ikke foretatt noen utregninger av hva en utvidelse av fysio- terapeututdanningen fra tre til fem år vil koste, men på nåværende tidspunkt er det ikke realistisk å utvide fysioterapiutdanningen fra tre til fem år. Les mer: European Higher Education Area (EHEA) Lenke: http://www.ehea.info/page-three-cycle-system Departementet: – Ikke realistisk BILDETEKST aølskdsl dkf Foto: Marte Garmann, Kunnskapsdepartementet Utdanningsledere i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo ser behovet for mer tid, men peker også på mulige negative konsekvenser av å forlenge grunnutdanningen i fysiote- rapi til fem år. TEKST Dagrun Lindvåg dl@fysio.no FYSIOTERAPEUTEN har innhentet kom- mentarer fra utdanningene til landsmøte- forslaget om at NFF bør jobbe for femårig grunnutdanning i fysioterapi. Svarene fikk vi på e-post. Spørsmålene vi stilte var om det er behov for å utvide grunnutdanningen fra tre til fem år, og hvilke mulige negative og positive konsekvenser de vil trekke fram ved å gå bort fra dagens struktur. – Finansieringen må økes – Jeg mener at vi har et godt utdannings- grunnlag i dag, med solide bachelorpro- grammer på fire utdanningsinstitusjoner. Det er også flere fagspesifikke masterpro- grammer, i tillegg til et stort antall fler- og tverrfaglige studieprogrammer, sier Nina Emaus, instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Hun peker videre på at alle utdannings- institusjonene gir fysioterapeuter mulighet til enhetlige studieforløp - fra bachelor til master og ph.d. – Forslaget vil innebære en integrert master i fysioterapi, og grunnfinansieringen til utdanningsinstitusjonene må økes bety- delig for at dette skal kunne bli realisert. Jeg tror ikke tiden er inne for det, slik jeg tolker Kunnskapsdepartementets signaler generelt i sektoren, mener Emaus. Hun understreker at dersom det blir en integrert master i fysioterapi, må institusjo- nene få anledning til å velge profil ut fra fag- lige tradisjoner, bemanning og kompetanse. – Dette kan gå på bekostning av mulighe- ter til spesialisering og bredde. Slik situasjo- nen er i dag, bør et eventuelt femårig utdan- ningsløp utredes grundig, sier Nina Emaus. – Ikke overrasket – Det er vanskelig å motsi at det er behov for fem års grunnutdanning i fysioterapi, sier Gro Jamtvedt, dekan ved Fakultet for hel- sevitenskap, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun er ikke overrasket over at diskusjonen kommer. Både fordeler og ulemper med lengre utdanningsløp

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy