Fysioterapeuten 8-2019

26 FYSIOTERAPEUTEN 8/19 fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL Sammendrag n Bakgrunn og hensikt : Pasienter med sammensatte lidelser utgjør en stor del av helseutfordringene i samfunnet. Det er en tendens til sammenheng mellom det sam- mensatte symptombildet og traumeerfaring fra oppveksten. Det finnes så langt lite forskning på behandlingen denne pasientgruppen får fra Norsk psykomotorisk fysio- terapi. Formålet med studien er å utforske hvordan psykomotoriske fysioterapeuter beskriver hvordan de tilnærmer seg pasienter med traumeerfaring der symptombil- det er sammensatt. n Design : Kvalitativt fenomenologisk hermeneutisk design. n Metode : Seks psykomotoriske fysioterapeuter deltok i individuelle semistrukturerte dybdeintervjuer. Datamaterialet ble analysert etter prinsipper om systematisk tekst- kondensering. n Resultat : De psykomotoriske fysioterapeutene beskrev tre erfaringsnære hoved- tema: Behandlingsmodaliteter (I), relasjonelle faktorer (II) og helhetlig perspektiv (III). Undertemaene var: Kroppsbevissthet og kunnskapsformidling (I), tillit/ trygghet i relasjonen og utforskende tilnærming (II) samt helhetlig forståelse og tverrfaglig samarbeid (III). n Konklusjon : De psykomotoriske fysioterapeutene beskrev at de bidro med økt kroppsbevissthet, som kan gi forståelse for og trygghet på egne reaksjoner. De bidro med trygghet og tillit i relasjonen gjennom en utforskende og anerkjennende tilnær- ming, og de bidro med en helhetlig forståelse for pasientenes plager. Et vanskelig fagspråk kan være en utfordring for god kommunikasjon i tverrfaglig samarbeid. n Nøkkelord : Norsk psykomotorisk fysioterapi, allostatisk overlast, traume, sammen- satte helseutfordringer. Hanne Sofie Løken , fysioterapeut. Fakultet for medisin og helse- vitenskap, Institutt for psykisk helse, NTNU. hanneloken@hotmail. com. Marit By Rise , professor ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for psykisk helse, NTNU. Denne vitenskapelige artikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 2. august 2019. Studien er godkjent av Norsk senter for forskningsdatam ned saksnummer 55971. Forfatterne oppgir ingen interes- sekonflikter. Psykomotorisk fysioterapi til mennesker med traumeerfaring – en kvalitativ intervjustudie Innledning Pasienter med sammensatte lidelser utgjør en stor helseutfordring i det norske sam- funnet, både samfunnsøkonomisk og når det gjelder den enkeltes opplevde lidelse (1). Plager i muskel- og skjelettapparatet og psykiske lidelser er til sammen de vanligste årsakene til sykefravær og uførhet i Norge, og er de diagnosegruppene som koster sam- funnet mest (2-3). Sammensatte lidelser innebærer diffuse somatiske og psykolo- giske symptomer der biopsykososiale fak- torer er dominerende (4). Forskning viser at negative erfaringer fra oppvekst kan ha sterk effekt på helsen vår senere i livet (5). Traumeopplevelser i barndom kan gi bio- medisinske og sammensatte lidelser i vok- sen alder på grunn av påvirkning på nerve-, hormon- og immunsystemet (6-8). Levine definerer traume som en hendelse «som potensielt er en traumatiserende hendelse hvis den er opplevd, bevisst eller ubevisst, til å være sjokkerende eller livstruende» (9). Traumatiserte individer lider ofte av soma- tiske symptomer som kroniske ryggplager, nakkesmerter, fibromyalgi, migrene, mage- og tarmplager, kronisk utmattelse og/ eller astma; symptomer som inngår i de sammen- satte lidelsene (10). Mange av pasientgruppene som oppsø- ker psykomotorisk fysioterapi omhandler de sammensatte lidelsene. Det finnes så langt lite vitenskapelig kunnskap ombehandlings- formen. Det er gjennomført én randomisert kontrollert studie om Norsk psykomotorisk fysioterapi (NPMF) (11). Forskerne fant at NPMF gir positive effekter på fysisk funk- sjon, smerte, generell helse, mental helse, sosial fungering, vitalitet og selvtillit. Breitve

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy