Fysioterapeuten 8-2020

FYSIOTERAPEUTEN 8/20 19 Kort sagt • Fysioterapi i primærhelsetjenesten bør tilstrebe å bli bedre i stand til å komme i posisjon overfor mennesker med rusavhengighet ved å kunne tilby sin kompetanse til innbyggere som ikke selv vet hvordan de kan be om hjelp, eller hva de kan be om hjelp til. • Det er det lite tradisjon for i fysioterapi og det oppleves at det er en mismatch mellom verktøykassen fysioterapeu- ter benytter eller disponerer og den virkeligheten man står overfor når det gjelder tilpasning til mennesker med rusavhengighet. • I denne sammenhengen blir det sentralt å rette blikket mot fysioterapiens interaktive og situasjonelle aspekter for å utforske og belyse fagets substans og utvikle praksisens kunnskapsbase overfor sårbare grupper, og særlig men- nesker med rusavhengighet. ruslidelser viser at 10% har omfattende fysiske helseplager som gir svært alvor- lige konsekvenser i hverdagen og for fram- tidig helsetilstand (10). Dette øker særlig for mennesker over 50 år (10). Videre viser en undersøkelse blant 189 rusavhengige ved et norsk lavterskeltilbud at 34% har utfordrin- ger med traumer, mer enn 50% strever med angst og depresjon, 58% svarer at de har søvnvansker og utfordringer med ensom- het og 33% oppgir at de har kroniske smer- ter (11). Undersøkelser viser at muskel- og skjelettplager, samt smerte generelt, er van- ligere hos mennesker med rusavhengighet enn i den øvrige befolkningen (12,13). Til tross for dette viser levekårsundersøkelser i Norge at fysioterapi i liten grad benyttes av mennesker med dårlig helse og samtidig lav sosial kapital (13). Når RETHOS nå pålegger helse- og so- sialfagutdanningene i Norge å prioritere de mest sårbare innbyggerne, er dette i tråd med hovedprinsippet «Leaving no one be- hind» i bærekraftmålene (14). En oversikt over hva studenter lærer om rus- og avhen- gighetstematikk ved bachelorutdanninger i sosialt arbeid i Norge viser at de ikke er samkjørte nasjonalt, og at det i for stor grad er tilfeldig og læreravhengig hva studentene lærer (15). Det er ikke konsensus om hvilke temaer som bør regnes som basiskunnskap i en bachelorutdanning, eller hvilket omfang de ulike temaene skal ha, noe heller ikke RE- THOS gir (2,15). Når det gjelder de øvrige bachelorutdanningene innenfor helsefag, inkludert fysioterapi, finner vi ingen tilsva- rende studie som omtaler hva studentene lærer om rus og avhengighet. Hensikt Utgangspunktet for artikkelen er at men- nesker med rusavhengighet har somatiske sykdommer de ikke får adekvat helsehjelp for, samtidig som RETHOS pålegger ut- danningene å gi kandidatene kunnskap for å kunne identifisere og følge opp blant an- net mennesker med rusavhengighet. For- fatterne har erfart at relasjonsdannelse, en helhetlig forståelse og anerkjennelse av den andres livssituasjon vil være avgjørende for

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy