Fysioterapeuten 8-2020

FYSIOTERAPEUTEN 8/20 49 TEKST og FOTO Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no – BUDSKAPET bør være at arbeid er bra for helsa. Vi gjør pasientene en bjørnetjeneste om vi sier de bør være borte fra jobb, sier professor Margreth Grotle ved OsloMet. Hun leder forskningsgruppa MUSK Health Research Group, som utfører en stu- die på bruk av screening og arbeidsrettede samtaler (SVAI) i MI-NAV-prosjektet ved OsloMet. Grotle mener det mangler en godt struk- turert opplæring i fysioterapiutdanningen om arbeidshelse, slik som hvordan fysiote- rapeutene skal møte pasienten og jobbe for å få vedkommende tilbake i jobb. Generelt viser bare et fåtall av effektstudi- ene som er gjort på det å få pasienter tilbake i jobb, at det virker. Særlig er det utfordrin- ger rundt pasienter med sammensatte pro- blemer. – Det er gjort få studier på effekten av motiverende intervju og samtalebaserte in- tervensjoner ved muskel- og skjelettlidelser – bare to utenlandske studier og en norsk. I den norske fant man ingen effekt av motive- rende intervju. Her trengs det flere studier, sier Grotle. Hun henviser også til studier som viser at pasienter som har vært mye sykemeldte, el- ler ikke trives på jobb, har høyere risiko for ikke å komme tilbake i jobb. Det kan også være andre grunner for sykefraværet enn behandlingsbehov, ifølge Grotle. Trenger ikke være frisk for å jobbe Fysioterapeut Henriette Jahre – som deltar i studien – mener også arbeid er viktig. – Mitt budskap til pasienter er at de ikke trenger å vente til de er helt friske for å ven- de tilbake i jobb. Det beste er om de kommer gradvis tilbake og bygger seg opp. I starten kan de føle en forverring, men det går over. Fysioterapeuter bør tenke at arbeid er en del av rehabiliteringen, sier Jahre. I forbindelse med studien får pasientene samtaler over telefon opptil fire ganger. I samtalene benytter fysioterapeutene åpne spørsmål for å hente fram pasientens egne ressurser og se på psykososiale faktorer. Det gjelder å vri hodet bort fra funk- sjonsnivå, smerter og sykdomsbildet, og stil- le de mer åpne spørsmålene: «hvilke tanker har du selv om helsesituasjonen?», «hvordan jobber du?», «hvordan trives du på jobb?», «har du støtte?» og «er du redd for at det å jobbe kan forverre helsa?», sier fysioterapeut Linda Hannevold Holt. Også hun deltar i studien. Komme med løsninger selv Jahre sier at de prøver å få fram hvilke hind- ringer pasienten opplever, og hva vedkom- mende selv ser av muligheter. De ønsker å mobilisere pasientens egne ressurser. Det er noen av de samme prinsippene som ved motiverende intervju. – Det er lett å bli fristet til å gi råd, men tanken er at deltakerne skal komme med løsninger selv. Flere av deltakerne i studien sier at terapeuten aldri har spurt om hvor- dan de tenker at de skal komme tilbake i jobb. Fysioterapeuter bør tenke at arbeid er en del av rehabiliteringen, sier hun. Fysioterapeuter kan stille åpne spørsmå- lene når de tar opp anamnese, mener de. Trenger tjenesteinnovasjon Silje Mæland er førsteamanuensis på Insti- tutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen og seniorforsker ved NORCE. Hun mener det er tre spørsmål Sykefravær og arbeidshelse: – Arbeid er bra for helsa Forskertips for å tilbakeføre pasienter i arbeidslivet • Få overblikk over alle utfordringene til pasienten, både biologisk, psykologisk og sosialt • Finn ut hvordan plagene hemmer pasienten på jobb og privat, helt konkret i daglige gjøremål • Diskuter med pasienten hvilke muligheter han/hun ser for tilrettelegging selv - det er viktig at pasienten tar regi og ansvar for egen helse og deltagelse • Diskuter med pasienten hvem han/hun har å samarbeide med på arbeid for å få til tilrettelegging • Alltid skriv epikrise til fastlegen - her bør arbeid og din vurdering av arbeidsevne og tilretteleggingsbehov være sentralt • Fremsnakk jobb som medisin i møte med pasienter – ta med det veletablerte «fysisk aktivitet er min medisin» til å formidle at «jobb er også medisin» • Ikke behandle for å kurere/«gjøre frisk», men for å fremme funksjon og deltagelse i arbeidsliv og sosialt liv Kilder: Silje Mæland og Irene Øyeflaten ÅPNE SPØRSMÅL Fysioterapeut Henriette Jahre har testet en samtaleteknikk basert på åpne spørsmål med personer som er sykemeldte. Pasienter trenger ikke vente til de er helt friske før de går tilbake til jobb. Arbeid bør være en del av rehabiliteringen, mener flere fysioterapeuter.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy