Fysioterapeuten 8-2020

FYSIOTERAPEUTEN 8/20 7 Mange kommuner synes kanskje at de har gjort sitt med tanke på folkehelsearbeid når de har opprettet en frisklivssentral i kommunen sin. Videre snakker man nå oftere om helse og livskvalitet i sammenheng, og har fokus på hvor godt et menneske fungerer i samspill med sine omgivelser gjennom relasjoner, mestring, mening og autonomi (9). Både innen folkehelsearbeid, men spesielt innen helsetjenestene, har man tidligere fokusert mye på forebygging av sykdom og lidel- ser. Og det er en viktig og nødvendig del av helsetjenesten. Men med den økende kunnskapen om betydningen av positive og helsefremmende faktorer bør det å jobbe helsefremmende også være en viktig del av helsetjenestene. Fysioterapeuter har derfor en viktig rolle innen helsefremming ved å sette søkelys på mestring og funksjon, ved å redusere smerterelatert frykt og ved å se hele mennesket. Referanser 1. Helse og omsorgsdepartementet. 2019. Folkehel- semeldinga - Gode liv i eit trygt samfunn. Meld. St. Nr. 19 (2018-2019). 2. Kinge JM, Modalsli JH, Øverland S, Gjessing HK, Tollånes MC, Knudsen AK, Skirbekk V, Strand BH, Håberg SE, Vollset SE. 2019. Association of household income with life expectancy and cause-specific mortality in Norway, 2005- 2015. JAMA, 321, 1916-1925. 3. Lov om folkehelsearbeid 2011. (LOV-2011-06-24-29) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29 4. Wildavsky A. 1977. Doing better and feeling worse: The political pathology of health policy. Daedalus, 106, 105-23. 5. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 2011. (LOV-2011-06-24-30) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30 6. Indregard AM, Ihlebæk C, Eriksen HR. 2013. Modern health worries, subjective health complaints, health care utilization, and sick leave in the Norwegian working population. International Journal of Behavioral Medicine, 20,371-7. 7. NAV 2020. Sykefraværsstatistikk. https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/ sykefravar-statistikk/sykefravar 8. Hjort PF. 1982. Helsebegrepet, helseidealet og helsepo- litiske mål. . In P. E. Lorentzen, T. Berge, & J. Åker (Eds.), Helsepolitikk og helseadministra- sjon (pp. 11-31). Oslo Tanum-Nordli. 9. Helsedirektoratet. 2015. Well-being på norsk. Rapport 06/2015, IS-2344.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy