Fysioterapeuten 8-2020

70 FYSIOTERAPEUTEN 8/20 FAG VITENSKAPELIG ARTIKKEL © Author(s) (or their employer(s)) 2020. Re-use permitted under CC BY-NC. No commercial re-use. See rights and permissions (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) . Published by Fysioterapeuten. Sammendrag n Hensikt : Kartlegge og sammenligne fysisk funksjon hos eldre personer som får fysio- terapi hos avtalefysioterapeuter og fastlønnede fysioterapeuter. Beskrive karakteris- tika av behandlingen som blir gitt. n Design : Tverrsnittsundersøkelse. n Materiale : 250 pasienter fra fysioterapitjenesten i Kongsberg kommune, 179 delta- gere ble inkludert fra avtalefysioterapeuter og 71 fra fastlønnede fysioterapeuter. n Metode : Spørreskjema og fysiske tester (Short Physical Performance Battery og gang- hastighet). n Resultat : Pasientene som mottar fysioterapi fra de fastlønnede fysioterapeutene har et lavere funksjonsnivå enn de de som mottar fysioterapi fra avtaleterapeutene. De er også eldre, har flere sykdommer og bruker flere offentlige tjenester. n Konklusjon : Kartleggingen av pasienter over 70 år som mottar fysioterapi i Kongsberg kommune viser at avtaleterapeuter og fastlønnede terapeuter følger opp ulike pasient- grupper, men at det hos begge grupper er en stor andel sårbare eldre med begrenset reservekapasitet. n Nøkkelord : Fysioterapi, fysisk funksjon, eldre, funksjonstester. Gro Gujord Tangen , forsker, ph.d., fysio- terapeut. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Geriatrisk avdeling ved Oslo Universitets- sykehus, Avdeling for tverrfaglig helseviten- skap, Universitetet i Oslo. Gro.tangen@ aldringoghelse.no . Jon-Håvard Hurum , fysioterapeut, Kongsberg kommune. Ragnhild Karlsen , spesialist i idretts- fysioterapi (MNFF), Kongsberg Medisin- ske Treningssenter. Klinisk koordinator i FYSIOPRIM. Kjersti Haugan , fagansvarlig fysioterapeut avdeling rehabilitering, Kongsberg kommune. Einar Frogh , fysioterapeut, Kongsberg Medisinske Treningssenter. Anne Kari Skarbekk , avdelingsleder rehabilitering, Kongsberg kommune. Hilde Stendal Robinson , førsteamanuen- sis, ph.d., fysioterapeut, spesialist i manu- ellterapi (MNFF). Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, Universitetet i Oslo. Denne vitenskapelige artikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retnings- linjer, og ble akseptert 19. august 2020. Studien er godkjent av Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk under FYSIOPRIM-prosjektet (2013/2030). Ingen interessekonflikter oppgitt. Innledning Befolkningssammensetningen i samfunnet er i endring. Vi kommer til å se en sterk øk- ning i antall eldre, og andelen personer over 80 år vil dobles i løpet av de neste to tiårene (1). Både kroniske sykdommer og muskel- skjelettplager er vanligere jo eldre vi blir, og dette innebærer flere med slike tilstander i befolkningen. Det er imidlertid svært stor variasjon i funksjonsnivå og helsetilstand hos eldre. En fersk studie basert på en be- folkningsundersøkelse (Tromsøundersøkel- sen) viser at nyere generasjoner av eldre har bedre funksjonsnivå, målt ved gripestyrke, enn tidligere generasjoner (2). Likevel vil den store økningen i antall og andel eldre i befolkningen, medføre at behovet for helse- tjenester til eldre også vil øke. Kommunens helsetjenester skal fremme folkehelse og forebygge, diagnostisere og behandle sykdom og skader. I Helse- og om- sorgstjenesteloven §3 understrekes det at for å løse disse oppgavene er kommunen pålagt å sørge for blant annet fysioterapitjeneste, og sikre lik tilgang på nødvendig helsehjelp for alle som oppholder seg i kommunen (3). Kommunene løser sitt ansvar for fysiotera- Fysisk funksjon hos eldre som går til fysioterapeut i Kongsberg kommune - en tverrsnittsundersøkelse

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy