Fysioterapeuten 8-2020

FYSIOTERAPEUTEN 8/20 71 Kort sagt • Avtaleterapeutene ser eldre pasienter med stor spredning i funksjonsnivå. Denne delen av fysioterapitjenesten gjør en viktig jobb med å forebygge framtidig funksjonssvikt hos pasienter som fortsatt i hovedsak klarer seg selv i hjemmet. • Fysioterapeutene hadde en aktiv tilnærming i sin behandling, noe som gjenspeiles i hvilke mål for behandlin- gen som pasientene og terapeutene var blitt enige om, og i hvilke tiltak som ble iverksatt. • Opphør i kommunale fysioterapitje- nester i forbindelse med covid-19 kan potensielt ha store konsekvenser for funksjonsnivået til denne sårbare pasi- entgruppen. pitjeneste gjennom en kombinasjon av kom- munalt ansatte fysioterapeuter (fastlønnede fysioterapeuter) og selvstendig næringsdri- vende fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen (avtalefysioterapeuter). De fast- lønnede fysioterapeutene har hovedansvar for forebyggende helsearbeid, behandling på helsestasjon, skoler, institusjoner og for behandling i hjemmet av personer som ikke kan forflytte seg til et fysikalsk institutt. Av- talefysioterapeutene driver sin virksomhet regulert gjennom avtaler og takster, og har hovedansvar for beboere som bor hjemme og kan forflytte seg til et institutt. Eldre per- soner over 67 år utgjør en stadig økende an- del av pasientene hos avtalefysioterapeuter. I 2015 var 26 prosent av pasientene over 67 år, og nesten 7 prosent av pasientene over 80 år gamle (4). Kongsberg kommune er en innlands- kommune i Viken fylke. I 2019 hadde kom- munen 27.481 innbyggere hvorav 3.620 var 70 år eller eldre. De siste årene har det vært en satsing på forebyggende helsearbeid og rehabilitering. Både avtale- og de fastløn- nede fysioterapeutene benytter vedtatte pri- oriteringsnøkler tilsvarende de som brukes i andre kommuner (5). FYSIOPRIM er et forskningsprogram om fysioterapi i primærhelsetjenesten. Målsettingen med prosjektet er å skape ny kunnskap om og for klinisk praksis, eta- blere metoder og verktøy for systematisk og standardisert registrering av data relevant for klinisk praksis og skape grunnlag for varige samarbeidsmiljøer, ved å prøve ut ulike samarbeidsmodeller mellom klinikere i primærhelsetjenesten og forskningsmiljøer (6). Kongsberg Medisinske Treningssenter har deltatt i programmet siden oppstarten i 2010, og har bidratt med data i en rekke pro- sjekter. Gjennom deltagelsen i FYSIOPRIM så fysioterapeutene i Kongsberg en mulighet for et samarbeid for å kartlegge personer som er 70 år eller eldre som mottar fysio- terapi i kommunen. De tok derfor kontakt med forskere i FYSIOPRIM, med spørsmål om det var mulig å gjennomføre en slik kartlegging som en del av FYSIOPRIM-pro- grammet. Spørsmålene som de ønsket å få svar på, og som vi presenterer i denne artik- kelen er: Hvor god fysisk funksjon har eldre over 70 år som følges opp av fysioterapeuter i Kongsberg kommune? Er det ulik funk- sjon og personkarakteristika hos pasienter som behandles av avtalefysioterapeutene og de som behandles av de fastlønnede fysio- terapeutene? Hvilke mål og tiltak settes for behandlingen? Materiale og metode Studien er basert på en tverrsnittsundersø- kelse. Alle de fastlønnede fysioterapeutene og fysioterapeutene på fire av kommunens seks institutt (11 av 21 avtaleterapeuter) del- tok i datainnsamlingen, som ble gjennom- ført i perioden 15.01-14.04.19 (3 mnd.). I tillegg til tester av fysisk funksjon, ble demo- grafiske data, offentlig hjelp, antall medika- menter og medisinske diagnoser registrert. Medisinske diagnoser ble gruppert i seks di- agnosekategorier; kardiovaskulære, nevro- logiske, muskelskjelett, respiratoriske, kreft, og andre sykdommer. Behandlingsmål og tiltak ble også registrert, med fritekst som svaralternativ. Behandlingsmål ble katego- risert i tråd med nivåene i ICF-modellen; symptom (f.eks. smertelindring), funksjon (f.eks. bedre styrke i beina), og aktivitet og deltagelse (f.eks. kunne hente posten selv, delta i idrettskonkurranse). Behandlingstil- takene ble kategorisert som enten passive (f.eks. TENS, lymfødembehandling, massa- sje) eller aktive (f.eks. styrketrening, gang- trening, trening i trapp, balanseøvelser). Informasjon om behandlingsmål og -tiltak er nær komplett registrert fra avtaleterapeu- tene, mens en misforståelse gjør at det kun er registrert på 1/3 av pasientene fra de fast- lønnede fysioterapeutene. Prosedyre for gjennomføring I forkant av datainnsamlingsperioden ble prosedyre for testing av pasienter og data- registrering gjennomgått på et møte mellom fysioterapeutene i Kongsberg og forskerne fra UiO. Det ble særlig lagt vekt på standar- disering av funksjonstestingen for å unngå feilregistreringer. De fastlønnede fysiotera- peutene i kommunen benyttet allerede tes- ten ved oppstart av behandling og vurdering av alle pasientene de får henvist. For mange av avtalefysioterapeutene var testen ny, men de hadde lang erfaring i bruk av andre stan- dardiserte tester. Avtalefysioterapeutene hadde gjennom sin deltagelse i FYSIOPRIM god kjennskap til rutinen med elektronisk datainnsamling gjennom Infopad systemet og benyttet det samme systemet i denne studien. Dataene ble direkte overført til Tje- nester for sensitive data (TSD) ved UiO. De fastlønnede fysioterapeutene leverte test- resultater på papir til de to fagansvarlige fysioterapeutene, som registrerte resulta- tene inn via en sikker, lukket nettadresse til TSD. Informasjon om kommunale tjenester og medisinlister ble hentet fra pasientenes journal. Alle deltagerne har levert skriftlig samtykke til deltagelse i studien. Som del av FYSIOPRIM er studien godkjent av Re- gional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (2013/2030). Tester av fysisk funksjon Short Physical Performance Battery (SPPB) ble brukt for kartlegging av funk- sjon. SPPB er et screeningsverktøy og består av tre deltester som hver skåres 0-4 poeng (0-12 poeng totalt). Høyere skår er uttrykk for bedre funksjon (7). De tre deloppgavene er statisk balanse, ganghastighet og fem gan- ger reise/sette seg (benstyrke) Resultatene kan kategoriseres i fire kategorier; svært lav score (0-3 poeng), lav skår (4-6 poeng), mo- derat skår (7-9 poeng) og høy score (10-12 poeng). SPPB har vist god prediksjonsevne på fremtidige funksjonssvikt (8), og er an- befalt til bruk i primærhelsetjenesten (9). Cutoff på 10 poeng brukes i mange studier for å karakterisere personer som er i risiko for framtidig funksjonssvikt (10). Testen er hurtig å gjennomføre og gir god oversikt over pasientens totalfunksjon. Ganghastighet fra SPPB ble brukt som et selvstendig utfallsmål. Testen utføres i van- lig tempo, tid over fire meter registreres og oppgis i m/s. Ganghastighet er et anbefalt mål på helse og funksjon hos eldre, og kan

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy