Fysioterapeuten 8-2020

8 FYSIOTERAPEUTEN 8/20 FAG VITENSKAPELIG ARTIKKEL «Tren deg stødig» Effekten av kombinerte treningsintervensjoner for fallforebygging hos eldre – en litteraturstudie © Author(s) (or their employer(s)) 2020. Re-use permitted under CC BY-NC. No commercial re-use. See rights and permissions (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) . Published by Fysioterapeuten. Sammendrag n Hensikt : Hensikten med denne litteraturstudien er å undersøke hvilken kombinasjon av treningsformer som er mest effektiv for fallforebygging hos eldre, med henblikk på å vurdere om oppdatert forskning samsvarer med implementering av «Sterk og stødig», et praksisnært kommunalt fallforebyggende tilbud. n Problemstilling : Hvilken kombinasjon av treningsformer er mest effektive for fallfore- bygging hos eldre? n Metode : Studien er gjennomført som en litteraturstudie. Det ble gjennomført et sys- tematisk søk i databasen Medline via EBSCOhost, der fem vitenskapelige artikler ble inkludert og vurdert. n Resultat : Trening for eldre viste til både positive og negative effekter på redusert fallforekomst. Funnene indikerer at balanse- og styrketrening er sentrale komponenter som bør inkluderes i den fallforebyggende treningen. Samtidig kan det være hensikts- messig med større fokus på den totale treningsbelastningen, herunder samspillet mellom intensitet, frekvens og varighet i denne type trening. n Konklusjon : Ut fra oppdatert forskning som foreligger, er det vanskelig å konkludere med hvilke spesifikke kombinasjoner av treningsformer som er mest effektive. Likevel, elementer som balanse og styrke i kombinasjon med tilstrekkelig dosering (total arbeidsbelastning) ser ut til ha best effekt på fallforebygging. Oppdatert forskning samsvarer dermed med implementering av «Sterk og stødig», som et praksisnært kommunalt lavterskeltilbud som tilbyr fallforebyggende treningsgrupper som bidrar til å redusere et voksende folkehelseproblem. n Nøkkelord : Eldre, fall, multikombinerte treningskombinasjoner, forebygging. Caroline Broberg , B.Sc. folkehelse, Institutt for ernæring og folkehelse, Universitetet i Agder. Erik Grasaas , ph.d.-stipendiat, Institutt for ernæring og folkehelse, Universitetet i Ag- der. erik.grasaas@uia.no (korresponderende forfatter). Denne vitenskapelige artikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens ret- ningslinjer, og ble akseptert 15. september 2020. Ingen interessekonflikter oppgitt. Innledning Vi lever stadig lenger, og personer over 65 år er den hurtigst økende aldersgruppen i den vestlige industrialiserte verden (1). Fle- re eldre i samfunnet fører til en befolkning som er tregere, svakere, stivere og mer ustø. Om lag 1/3 av alle over 65 år har minst én fallepisode per år, og av dem som faller, er halvparten utsatt for gjentatte fall (2). Selv om bare ca. 20% av alle fall fører til alvorlige skader, representerer disse omtrent 20-30% av alle skaderelaterte sykehusinnleggelser. Viktigheten av å forhindre fall kan under- strekes ved at det er rapportert at 80% av eldre kvinner foretrekker døden fremfor et «vondt» hoftebrudd som vil resultere i sy- kehusinnleggelse (3). Tall fra THFT-studien (Trondheim Hip Fracture Trial) viser til en gjennomsnittskostnad på 500.000 kroner i det påfølgende året som følge av et hofte- brudd. I tillegg til direkte samfunnsmessige helsetjenestekostnader kommer det kostna- der i form av den individuelle pasients smer- ter, lidelse, funksjonssvikt, redsel for nye fall, avhengighet og tap av helserelatert livskvali- tet, samt bidrag og støtte fra familie og ven- ner (4). Fall og fallskader representerer et voksende folkehelseproblem, og derav er det viktig å understreke nødvendigheten av at eldre mottar effektive fallforebyggende tiltak. Trening er et av de mest effektive fallfore- byggende enkelttiltakene hos hjemmebo- ende eldre med gradvis funksjonssvikt (5). I den systematiske oversikten til Sherrington et al., ble effekten av trening for å forebygge fall blant eldre undersøkt (5). Oversiktsstu- dien viser til at færre vil falle, og antall fall alt i alt vil reduseres med trening blant eldre som bor hjemme. Dermed kan trening føre til en reduksjon i behov for medisinsk tilsyn etter fall og en liten nedgang i bruddskader. Aktivitetshåndboken (2009) viser til uli- ke studier som undersøker effekten av fysisk aktivitet og trening som et forebyggende til- tak hos eldre, hvor det inkluderes forskjel- lige treningsformer som styrketrening, ut- holdenhetstrening, balansetrening osv. (6). Funn fra denne typen studier viser til bedre

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy