Fysioterapeuten 8-2020

82 FYSIOTERAPEUTEN 8/20 FAG VITENSKAPELIG ARTIKKEL © Author(s) (or their employer(s)) 2020. Re-use permitted under CC BY-NC. No commercial re-use. See rights and permissions (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) . Published by Fysioterapeuten. Sammendrag n Hensikt : Vurdere om Buffalo Concussion Treadmill Test (BCTT) og subsymptomtre- ning trygt kan gjennomføres hos pasienter med lett TBI og vedvarende post-commotio symptomer som ikke er aktive idrettsutøvere. Undersøke om subsymptomtrening basert på BCTT bidrar til økt treningstoleranse, økt fysisk aktivitet, symptomlette og økt helserelatert livskvalitet (HRQL). n Metode : Pilotstudie. 29 pasienter (16 kvinner), median alder 35 år (23-54) med treningsintoleranse etter lett TBI ble inkludert. Utfallsmål: BCTT, fysisk aktivitet (akti- vitetsindeks), Rivermead Post Concussion Symptoms Questionnaire (RPQ) og Quality of Life after Brain Injury (QOLIBRI). Subsymptomtreningen varte i 13 uker (IQR 10-15). n Resultat : Det ble ikke rapportert skader eller alvorlige reaksjoner på BCTT eller subsymptomtreningen. Tjuetre pasienter ble retestet. Deltakerne hadde en signifikant forbedring på BCTTs parametre (testvarighet p<0.001, hjertefrekvens (HF) p=0.001, opplevd grad av anstrengelse (Borg RPE skala p=0.01, og aktivitetsindeksen (0.002). Det var signifikant bedring i post-commotio symptomer (RPQ) (p=0.01) og HRQL (QOLI- BRI) (p<0.001). n Konklusjon : BCTT og subsymptomtrening var trygt å gjennomføre i denne pilotstu- dien. Treningen bidro til økt treningstoleranse, økt fysisk aktivitet, symptomlette (RPQ) og økt HRQL (QOLIBRI) hos pasientgruppen. n Nøkkelord : Buffalo Concussion Treadmill Test, subsymptomtrening, lett TBI. Ingerid Kleffelgård , spesialfysioterapeut/ postdoktor, ph.d., Oslo Universitetssykehus, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilite- ring. inff@live.no. Kari Anette Bruusgaard , universitetslek- tor, cand.polit., OsloMet – storbyuniversite- tet, Fakultet for helsevitenskap, Institutt for fysioterapi. Terje Gjøvaag , førsteamanuensis, ph.d., OsloMet – storbyuniversitetet, Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag. Helene Lundgaard Søberg , professor, ph.d., OsloMet – storbyuniversitetet og Oslo Universitetssykehus, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. Denne vitenskapelige artikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens ret- ningslinjer, og ble akseptert 5. august 2020. Artikkelen er basert på en studie godkjent av Regionale etiske komiteer for medisinsk og helsefaglig forskning (#2017/429). Ingen interessekonflikter oppgitt. Innledning Lett traumatisk hodeskade (lett TBI) er vanlig i Norge med en insidens på 302 per 100.000 (1). Den vanligste skadeårsaken er fall etterfulgt av vold, sykkel-, sports- og tra- fikkulykker (2). Mange blir bra i løpet av de første tre månedene etter skaden, men mel- lom 34% og 46% rapporterer kognitive, psy- kiske og fysiske post-commotio symptomer (PCS) etter tre og seks måneder (3). Tradisjonelt har rehabilitering av pasien- ter med lett TBI bestått av råd om å begrense fysisk og kognitiv aktivitet (4, 5). Grunnla- get for disse rådene har vært forskning som har vist at PCS kan øke ved kognitive og fy- siske anstrengelser (4). Nyere studier tyder imidlertid på at både kognitiv og fysisk «hvi- le» utover de første par dagene kan bidra til vedvarende PCS (4, 6). Vedvarende PCS re- duserer aktivitet og deltakelse, og er assosi- ert med redusert helserelatert livskvalitet (HRQL) (7). En mer fysisk aktiv tilnærming i rehabiliteringen etter lett TBI bør derfor utprøves (4, 5, 8). Studier fra Universitetet i Buffalo (UB) i USA viser til at både sentral og systemisk fy- siologisk dysfunksjon kan bidra til trenings- intoleranse etter lett TBI (5, 8). Treningsin- toleranse kan forstås som redusert evne til å være fysisk aktiv/trene på forventet nivå i henhold til alder og fysisk form (8). Forsk- ningen tyder på at metabolske og fysiolo- giske endringer etter en lett TBI kan føre til autonom dysfunksjon og avvikende kon- troll over cerebral blodgjennomstrømning. Dette kan gi økte symptomer (hodepine og svimmelhet) ved anstrengelse og føre til tre- ningsintoleranse (5, 8). Forskningsmiljøet ved UB har utviklet en tredemølletest, «Buffalo Concussion Tread- mill Test (BCTT)», som kan bidra til å kartleg- ge treningsintoleranse etter lett TBI (4, 9, 10). Subsymptomtrening for pasienter med trenings- intoleranse etter lett traumatisk hodeskade – en pilotstudie

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy