Table of Contents Table of Contents
Previous Page  34 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 34 / 60 Next Page
Page Background

Kort oppsummert av

Dahm KT

og

Larun L

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet

Styrketrening gir økt muskelstyrke for brystkreftopererte kvinner med risiko for å utvikle lymf-

ødem. Det ser ikke ut til at styrketrening påvirker alvorlighetsgraden av lymfødem. Dette viser en

systematisk oversikt publisert i Journal of Physiotherapy.

En systematisk oversikt er en oversikt som bruker systematiske og eksplisitte metoder for å identifisere, utvelge og kritisk

vurdere relevant forskning, samt hente ut, sammenstille, analysere og gradere data fra studiene som er inkludert i oversikten.

Kvaliteten på dokumentasjonen i en systematisk oversikt bedømmes blant annet ut fra studiedesign, risiko for systematiske

feil, om resultatene peker i samme retning og om studiene totalt har tilstrekkelig antall deltakere. Vi bruker Grades of Recom-

mendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) sitt system for å lage en profil over kvaliteten på dokumenta-

sjonen for hvert utfallsmål. Dokumentasjonen kan være av høy (

JJJJ

), middels (

JJJm

), lav (

JJmm

), eller svært lav kvalitet

(

Jmmm

). Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått.

Styrketrening er ikke skadelig for brystkreftopererte kvinner

med risiko for å utvikle lymfødem

Bakgrunn

Brystkreft er den vanligste kreftformen

hos kvinner. Omlag 3.348 kvinner fikk

brystkreft i 2014, og antall kvinner som

får brystkreft øker. Kvaliteten på behand-

lingen er blitt bedre de senere årene, og

stadig flere blir friske. I dag lever ni av ti

kvinner (90%) fem år etter at de har fått di-

agnosen, mens det på 70-tallet var seks av

ti kvinner som levde etter fem år (67,9%).

En av komplikasjonene etter brystkreft-

kirurgi er utviklingen av lymfødem. Mel-

lom seks og 49% av brystkreft-opererte får

lymfødem. Risikofaktorer kan være stråle-

terapi, antall lymfeknuter som er tatt bort,

kirurgisk fjerning av brystet (mastektomi),

økt kroppsvekt, skader og/eller infeksjo-

ner.

Måling av lymfødem kan gjøres ved å

sammenligne volum av armen på operert

side med volum av armen på den andre

siden etter treningsperioden. Alternativt

kan man sammenligne volumet av armen

på operert side før og etter treningspe-

rioden. Volumet kan måles direkte med

bruk av volumeter eller beregnes ut fra

omkretsmål. Diagnosen lymfødem stil-

les vanligvis klinisk, men av og til kan det

være nødvendig med supplerende under-

søkelser. Definisjonen av lymfødem og

hva som er «cut-off»-verdien varierer.

I Norge er det etablert lavterskeltilbud

med aktivitet og trening for kreftpasienter

ved flere sykehus. Tilbudene heter «puste-

rom» og er opprettet i samarbeid med stif-

telsen Aktiv mot kreft.

Hva sier forskningen?

Denne systematiske oversikten oppsum-

merer funn fra studier som har undersøkt

effekt av styrketrening for kvinner som er

operert for brystkreft og som har risiko

for å utvikle lymfødem. Nedenfor vises re-

sultatene for styrketrening sammenlignet

med en kontrollgruppe. Kontrollgruppen

trente ikke, men fulgte vanlig behand-

lingsregime og fikk eventuelt skriftlig in-

formasjon eller fysioterapi.

Studiene viste at:

• Styrketrening fører trolig til økt muskel-

styrke (

JJJm

).

• Det ser ikke ut til at styrketrening på-

virker alvorlighetsgrad av lymfødem

(

JJmm

).

• Det er usikkert om trening påvirker an-

tall tilfeller av lymfødem (

JJmm

).

Tilliten til resultatene ble vurdert til å

være middels (

JJJm

) og lav (

JJmm

). Det

ble trukket for manglende blinding av ut-

fallsmål (subjektiv rapportering) i flere av

studiene, samt trukket for brede konfidens-

intervall.

Hva er denne informasjonen

basert på?

T

otalt inngikk åtte randomiserte kontrol-

lerte studier med til sammen 1.091 delta-

kere i oversikten. Deltakerne hadde gjen-

nomgått operasjon for brystkreft, enten

brystbevarende kirurgi eller mastektomi.

Pasientene hadde ulike stadier av bryst-

kreft, men alle hadde fjernet lymfeknuter

i armhulen. Noen av pasientene hadde i

tillegg fått hormonbehandling, kjemo- el-

ler stråleterapi. Pasientene i én av studiene

trente mens de fikk kjemoterapi. Gjen-

nomsnittsalderen varierte fra 47 til 57

år. Seks studier inkluderte pasienter med

risiko for å utvikle lymfødem. Kontroll-

gruppene fikk ingen tiltak, informasjon

eller standard behandling. To studier in-

kluderte pasienter med lymfødem. Kon-

trollgruppen fikk lymfedrenasje eller lette

tøyninger og massasje.

Treningen ble i hovedsak gjennomført

under veiledning av fysioterapeut eller

en autorisert trener, og varte fra to til 18

måneder. Oppstart av treningen varierte

fra fire uker til fem år etter operasjonen.

Styrketreningen ble kategorisert som lav

intensitet (liten belastning og/eller lang-

som progresjon) i seks studier og moderat

intensitet (fra 50 til 70 % av 1 RM, med

8-15 repetisjoner/to serier) i to studier.

Oppfølgingstiden varierte fra to måneder

til to år. Målingene ble gjort rett etter at

tiltaket var avsluttet.

Kilde:

Paramanandam VS, Roberts D. Weight training is not

harmful for women with breast cancer-related

lymphoedema: a systematic review. Journal of physio-

therapy 2014;60(3):136-143. Les hele oversikten:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S1836955314000903

.

Les hele rapporten fra Kunnskapssenteret:

http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/ effekt-av-fysisk-trening-for-personer-med-kreft

34

FYSIOTERAPEUTEN 9/16