Fysioterapeuten 9-2017

16 FYSIOTERAPEUTEN 9/17 fag FAGARTIKKEL Sammendrag n Innledning : Artikkelens hensikt er å belyse at faglige begrep om kroppen er grunn- leggende for fysioterapifaget.  Fysioterapeuter har til felles at de berører og berøres av andre menneskers kropper. Hvilke(n) kroppsforståelse(r) fysioterapeuter har felles, må dermed avklares. Barnekroppen brukes som case for å belyse relevansen av teori om kroppen. n Hoveddel : Fysioterapeuter kan merke og fornemme den andres og egen kropp slik kroppene er og uttrykkes i bevegelse og berøring. For å gjøres faglig relevant må denne innsikten teoretiseres og gyldiggjøres innenfor fysioterapeutens faglige for- ståelse. Artikkelen presenterer teori som støtter opp om allerede etablerte forståel- ser av kroppen i fysioterapi. n Avslutning : Ved å kombinere teori om kroppen med forskning om barnet som sub- jekt, bidrar artikkelen med innsikter som viderefører sentral forskning og litteratur om kroppen som er relevant for fysioterapi. n Nøkkelord : Teori, kropp, erfaring, barn, fysioterapi. Gunn Engelsrud , professor i helsefag- vitenskap ved Norges Idrettshøgskole.  gunn.engelsrud@nih.no.    Birgit Nordtug , førsteamanuensis i psyko- logi ved Høgskolen i Lillehammer.  Ingvil Øien , førstelektor og fysioterapeut, Cand. Scient. Høgskolen i Oslo og Akershus. fakultet for helsefag, institutt for fysiote- rapi.  Denne fagartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 21.11.2016. Ingen interessekon- flikter oppgitt. Publisert først på nett.  Tenk deg at du er ute på tur med en gruppe barn. Plutselig ligger vanndammen der og frister. Barna vil løpe i vanndammen, ikke gå utenom – slik du foreslår. Mens den voksne roper ut om fare for forkjølelse og manglende skift, vil barna utforske vannet og har ingen tanke om at de blir våte på bena. Du løfter et barn vekk fra vanndammen, barnet proteste- rer og sklir ut av hendene dine. Der og da er du ikke i tvil om hva barnet vil, og at barnets vilje er kroppslig. Introduksjon Valg av faglig og teoretisk utgangspunkt Et utdrag fra definisjon av fysioterapi fra Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er som følger: «Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon» 1 . At fysiote- rapeuter har «kroppen som kunnskapsfelt», gir som premiss at fysioterapeuter har til fel- les at de berører og berøres av andre men- neskers kropper, og at relasjonen mellom fy- sioterapeuter og pasienter involverer begges kroppslige subjektivitet. Vi skal vise hva vi mener med dette, ved å plassere artikkelen i en tradisjon sammen med flere fysiotera- peuter som har arbeidet med teoretiske for- ståelser av kroppen. For denne artikkelens formål har vi basert oss på et utvalg litteratur for å underbygge våre resonnement, og ikke foretatt et systematisk litteratursøk 2 . Vi trek- ker imidlertid inn et utvalg av forskningen der fysioterapeuter har kritisert et objektivt og naturvitenskaplig syn på kroppen (1–7). Interessen for fysioterapi som relasjonell praksis kommer også til uttrykk gjennom forskningen medlemmene i organisasjonen The Critical Physiotherapy Network (CPN) arbeider med 3 . Forskerne fra dette nettver- ket utfordrer «mainstream» i fysioterapitra- disjonen (8). «Rethinking body» og «critical theory reflection», «embodyment» og «the Kroppens subjektivitet – glemt eller anerkjent i fysioterapifaget? 1 https://fysio.no/Hva-er-fysioterapi/Hva-er-fysiote- rapi-utdypet. 2 Dette gjør vi imidlertid i en større teoretisk-empirisk artikkel vi arbeider med. 3 http://criticalphysio.net/. Nettverket ble dannet i 2012 etter initiativ fra professor David Nichols og består av 550 medlemmer fra 30 ulike land.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy