Fysioterapeuten 9-2017

Omtalt av Giske L og Elvsaas IKØ Område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet. Utenlandske intensive habiliteringsprogram som «Institutes for the Achievement of Human Potential program» (såkalt Doman-metoden), «Family Hope Center», «Advanced Bio-Mechanical Rehabilitation» – og «Kozijavikin-metoden» kunne ikke vise større effekt av trening hos barn og unge med hjerneskade enn standard behandling. Det fantes kun tre studier på to av programmene, og kvaliteten på dokumentasjonen var svært lav. Det viser en nylig utgitt metodevurdering fra Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet. En systematisk oversikt er en oversikt som bruker systematiske og eksplisitte metoder for å identifisere, utvelge og kritisk vurdere relevant forskning, samt hente ut, sammenstille, analysere og gradere data fra studiene som er inkludert i oversikten. Kvaliteten på dokumentasjonen i en systematisk oversikt bedømmes blant annet ut fra studiedesign, risiko for systematiske feil, om resultatene peker i samme retning og om studiene totalt har tilstrekkelig antall deltakere. Vi bruker Grades of Recommendations Assessment, Development and Evalua- tion (GRADE) sitt system for å lage en profil over kvaliteten på dokumentasjo- nen for hvert utfallsmål. Dokumentasjonen kan være av høy ( JJJJ ), middels ( JJJm ), lav ( JJmm ), eller svært lav kvalitet ( Jmmm ). Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått. Utenlandske habiliteringsprogram kan ikke dokumentere effekt hos barn og unge med hjerneskade FYSIOTERAPEUTEN 9/17 25 Bakgrunn De utenlandske intensive habiliteringspro- grammene er kontroversielle i de medisin- ske fagmiljøene og utgjør en stor kostnad for helsetjenesten og for samfunnet. Tre- ningsmetodene består av ulike elementer, blant annet passive øvelser, manuell kor- rigering av leddene og hyppig stimulering av pasientene. Deltakerne skal trene fra 20 timer per uke og opptil 25 til 30 halv- timesøkter per dag, syv dager per uke. Ifølge flere programmer er målsetningen å oppnå normal fysisk-, intellektuell-, fysio- logisk- og sosial funksjon. Hva sier forskningen? Denne metodevurderingen inneholder en systematisk oversikt som oppsummerer effekt og sikkerhet av intensive utenlands- programmer for barn og unge med hjer- neskade sammenliknet med standard be- handling. Metodevurderingen inneholder også en helseøkonomisk analyse og etiske vurderinger knyttet til behandlingsmeto- dene. Resultater: • Tre små ikke-randomiserte kontrol- lerte studier undersøkte effekten av «Doman metoden» og «Family Hope» metoden. • Ingen av studiene fant forskjeller mel- lom de to utenlandsprogrammene sammenliknet med standard behand- ling i motorisk og kognitiv funksjon ( Jmmm ). • Ingen studier undersøkte effekten av «Advanced Bio-Mechanical Rehabili- tation» og «Kozijavikin-metoden». • Totalkostnaden for utenlandsprogram- mene for 2015 var cirka 31.900.000 kroner. Gjennomsnittskostnad per del- taker var 425.000 kroner ( Jmmm ). • Etiske utfordringer er at offentlig fi- nansiering av utenlandstilbudene kan legitimere bruk av ikke-dokumentert behandling. Deltakelse i programmene kan redusere barnas og familienes mu- ligheter for vanlig sosial deltakelse på grunn av stor tidsbruk ved habiliterin- gen. Mange foreldre opplever likevel at de blir godt ivaretatt. Vi vurderte kvaliteten på dokumenta- sjonen til å være svært lav fordi studiene hadde få deltakere og manglende blinding av personalet som foretok målingene. Mangelfullt tallmateriale gjorde at det ikke var mulig å vurdere forskjell mellom grup- pene. Mer om metodevurderingen Denne metodevurderingen ble gitt i opp- drag av Bestillerforum RHF i Nye Metoder (tidligere «Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten», https://nyemetoder.no/) . Metodevurde- ringen er ment å hjelpe beslutningstakere i helsetjenesten til å fatte velinformerte beslutninger som kan forbedre kvaliteten i helsetjenesten. Forfatterne av metode- vurderingen fant ikke dokumentasjon for at programmene i regi av «Institute for the Achievement of Human Potential» og «Family Hope Center» gir bedre effekt enn annen, mindre intensiv habilitering. Det er også usikkert om disse programmene sik- rer det beste habiliteringstilbudet for barn og unge, da de ikke bygger på teorier og praksis som støttes av dagens kunnskaps- grunnlag. Det ble ikke funnet studier om effekten av «Advanced Bio-Mechanical Rehabilitation» og «Kozijavki-metoden». Sikkerhet ved metodene var ikke under- søkt. Konklusjon Metodene «Advanced Bio-Mechanical Rehabilitation», «Institutes for the Achie- vement of Human Potential program», «Family Hope Center program» og «Ko- zijavkin-metoden» skal ifølge Beslut- ningsforum i Nye Metoder ikke benyttes i spesialisthelsetjenesten i Norge, da do- kumentasjon for effekt og sikkerhet ved metodene mangler. Det ble også besluttet at tilbud til barn som allerede behandles med en av disse metodene i utlandet skal avvikles i løpet av fem år. Kilde : Elvsaas IKØ, Lund UH, Giske L, Stoinska-Schnei- der A, Fure B. Vurdering av fire intensive habilite- ringsprogram for barn og unge med hjerneskade – en fullstendig metodevurdering . [Assessment of four intensive habilitation programs for children and adolescents with brain damage – a health technology assessment] Rapport – 2017. Oslo: Folkehelseinstitut- tet, 2017.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy