Fysioterapeuten 9-2017

32 FYSIOTERAPEUTEN 9/17 FAG Doktorgrad: Fysioterapi til for tidlig fødte barn Tordis Ustad , spesialist i barne- og ungdoms- fysioterapi MNFF, ph.d., Klinikk for kliniske ser- vicefunksjoner, St. Olavs hospital, Trondheim Universitetssykehus og NTNU, Det medisinske Fakultet, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer. Veiledere: Spesialist i barne- og ungdomsfysio- terapi MNFF, ph.d. og førsteamanuensis Kari Anne Indredavik Evensen, NTNU (hovedveile- der), professor Jorunn Helbostad og professor Lone Jørgensen. Originaltittel: Physiotherapy in infants born preterm; Measurement tools for assessing motor function in infancy and a randomised controlled trial of early intervention to opti- mise motor function. Doktorgradsarbeidet ble gjennomført med finansiering fra ExtraStiftelsen Helse og Re- habilitering og Prematurforeningen samt forskningsmidler fra St. Olavs hospital, fra Unimed Innovasjons Forskningsfond og fra Klinikk for Kliniske Servicefunksjoner, St. Olavs hospital, Trondheim Universitetssy- kehus. Disputas fant sted 15. desember 2016 ved NTNU, det medisinske fakultet, institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinne- sykdommer. Barn som er født for tidlig har risiko for en rekke senskader, deriblant motoriske vansker og cerebral parese. I Norge blir barn som er født før 28. svangerskapsuke, el- ler som har fødselsvekt under 1.000 gram, rutinemessig henvist til fysioterapi. For å kunne skille mellom barn med normal mo- torisk utvikling og barn som har motoriske vansker, og dermed kunne prioritere fysio- terapi til de barna som kan ha størst utbytte av tidlig intervensjon, trenger vi reliable og valide måleredskap. I tillegg er det behov for forskningsbasert kunnskap om effekten av tidlig fysioterapi; f.eks. hvilken alder er den mest optimale for tidlig fysioterapi? Hva skal tidlig fysioterapi inneholde? Hva bør doseringen være? Og; over hvor lang tid skal intervensjonen foregå? En oversiktsartikkel fra 2015 konkluderte med at tidlig intervensjon som starter mens barnet ennå er innlagt på sykehuset og med foreldre som aktive deltagere, synes å gi best effekt. Det overordnede målet med ph.d.-arbei- det var å få økt kunnskap om fysioterapi til for tidlig fødte barn. Avhandlingen inne- holder to metodestudier og en randomisert kontrollert studie. Målet med de to metode- studiene var å undersøke ulike egenskaper ved to måleredskap egnet for bruk fra 34 uker postmenstruell alder (PMA) til fem måneder korrigert alder. I den første studien ble test-retest relia- bilitet av testen Test of Infant Motor Perfor- mance Screening Items (TIMPSI) under- søkt. TIMPSI er en kortversjon av Test of Infant Motor Performance (TIMP). Den inneholder halvparten så mange testledd som TIMP, og den kan gjennomføres på halvparten av tiden. For de yngste og mest sårbare barna er dette en fordel. Femti-en barn i høy til moderat risiko for senskader ble inkludert, enten ved 36–37 uker PMA, eller ved tre måneder korrigert alder. Barn fra St. Olavs hospital og fra Universitetssy- kehuset i Nord-Norge deltok. De ble testet to ganger i løpet av en periode på to dager. Vi fant stort samsvar mellom testresultatene på de to testtidspunktene (ICC= 0.99), noe som indikerer at TIMPSI er en pålitelig test. Den andre studien var en validitetsstudie av skjemaet «Detailed Assessment of Gene- ral Movements (GMs) during preterm and term age». General movements er spontane bevegelser hos spedbarn, som involverer hele kroppen. Bevegelsene kan indikere normal eller avvikende utvikling. General Movements Assessment (GMA) er en vide- oanalyse av spontane bevegelser og avvik i bevegelsene ved tre måneder korrigert alder, og kan predikere CP. En detaljanalyse av be- vegelsene ved samme alder kan videre indi- kere mindre nevrologiske avvik. Analyse av disse spontane bevegelsene ved yngre alder er derimot mindre pålitelig. Vi undersøkte konstrukt validitet mellom resultatet fra detaljanalysen og den globale analysen av «general movements» ved følgende alder; 31–34, 37–41, 43–45 uker PMA. Videre un- dersøkte vi prediktiv validitet for de tre al- dersgrupperingene med tanke på GMs ved tre måneder korrigert alder. Deltagerne var 20 barn født ved Modena sykehus. De var født før svangerskapsalder <32 uker med fødselsvekt <1500 g. Videoopptak skulle foreligge for svangerskapsalder 31–34, 37–

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy