Fysioterapeuten 9-2017

FYSIOTERAPEUTEN 9/17 33 41, 43–45 og 52 uker. I detaljanalysene ble følgende bevegelseskva- liteter i over- og underekstremiteter vurdert; amplitude, hastighet, bevegelser i rommet, proximal og distal rotasjon, bevegelsesstart og avslutning, skjelving og krampaktige bevegelser. Vi fant god korrela- sjon mellom detaljanalysen ved terminalder og de første ukene etter termin. Men detaljanalysen kunne ikke predikere om barnet hadde normal eller avvikende motorisk funksjon ved tre måneder korrigert alder. Den tredje studien i avhandlingen er fra en multisenter rando- misert kontrollert studie, der foreldre gjennomførte intervensjon av egne barn mens de var innlagt på nyfødt intensiv avdeling. Målet var å undersøke effekten av foreldre-administrert fysioterapi gjennom- ført før terminalder. Samarbeidende sykehus var Universitetssykehu- set Nord-Norge, St. Olavs hospital, Trondheim Universitetssykehus og Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Hundre-og-femti barn født før svangerskapsuke 33 ble inkludert i perioden våren 2010 til høsten 2014. De ble randomisert til tidlig intervensjon eller til en kontroll- gruppe. Målet med intervensjonen var å fremme barnets hode- og bolkontroll, samt midtlinjeorientering. En av foreldrene fikk opplæ- ring av fysioterapeut. Foreldrene lærte å lese barnets signaler for å se når barnet var klar for mer, eller når det trengte en pause. Interven- sjonen skulle gjennomføres inntil 10 minutter to ganger per dag når barnet var våkent og aktivt deltagende, men avbrytes dersom barnet viste tegn på stress eller ubehag. Foreldrene ble bedt om å skrive dag- lig logg for å registrere tiden som ble brukt, eller grunner for ikke å gjennomføre intervensjon. Det var stor variasjon i hvor mye som ble gjennomført. I gjennomsnitt ble intervensjonen utført en gang per dag med en varighet på ni minutter. Grunnen til ikke å gjennomføre intervensjonen var i hovedsak at barnet ikke var tilgjengelig enten fordi det sov, fikk mat, var trøtt eller uopplagt. Etter tre uker var det en liten, men tydelig forskjell i endring i motorisk funksjon mel- lom barn som hadde fått intervensjon og barn i kontrollgruppen, i favør av intervensjonsgruppen. Barna har blitt fulgt med motoriske vurderinger fram til de er to år korrigert alder. Først etter analyse av to-års-dataene kan vi konkludere om intervensjonen har hatt en langtidseffekt, og gi anbefalinger angående tidlig fysioterapi til barn med risiko for senskader. Artikler 1. Ustad T, Helbostad JL, Campbell SK, Girolami GL, Jørgensen L, Øberg GK, et al. Test-retest reliability of the Test of Infant Motor Per- formance Screening Items in infants at risk for impaired functional motor performance. Early Hum Dev. 2016;93:43-46. 2. Ustad T, Evensen KA, Bertoncelli N, Frassoldati R, Ferrari F. Vali- dity of the general movement optimality list in very low birth weight infants without severe brain lesions. (Accepted). 3. Ustad T, Evensen KA, Campbell SK, Girolami GL, Helbostad J, Jorgensen L, et al. Early Parent-Administered Physical Therapy for Preterm Infants: A Randomized Controlled Trial. Pediatrics. 2016;138(2). Les mer omYpsilon ® Flow på camp.no! Les historien om ToeOFF ® og Allard AFO - reisen fra 1997 www.allardafo.com Treffer du noen som har DROPPFOT? En del personer med droppfot trenger ekstra støtte for å opprettholde balansen, orke å gå lengre og føle trygghet. I vårt produktsortiment for droppfot finnes en rekke ulike kompositt Ankel-Fot-Ortoser (C-AFO) med ulik stabilitetsgrad. Ypsilon ® Flow er en av nyhetene. Vil du vite mer? Kontakt oss på 23 23 31 20 eller info@camp.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy