Fysioterapeuten 9-2017

44 FYSIOTERAPEUTEN 9/17 fag FAGARTIKKEL Familiesentrerte tjenester for barn med funksjonsnedsettelser – fra ideal til konkrete praksiser Sammendrag n Innledning : Både politisk og faglig fremstår familiesentrerte tjenester (FST) som et ideal for utforming av tjenester til barn med funksjonsnedsettelser. Det er derfor av interesse å undersøke det faglige grunnlaget for FST og hvordan det kan overføres til konkrete praksiser. n Hoveddel : FST baserer seg på et sett av prinsipper som kan forankres i en økologisk og systemteoretisk referanseramme, og i et kompetansebyggende intervensjons- paradigme. Et slikt paradigme vektlegger styrking av familiens empowerment og mestringstro gjennom aktiv involvering av foreldrene og barnet. Et eksempel fra fag- litteraturen illustrerer hvordan fysioterapeuter kan ta i bruk kompetansebyggende strategier for å involvere familien i planlegging og gjennomføring av intervensjoner. n Avslutning : Ved å redegjøre for det teoretiske og empiriske grunnlaget for FST bidrar artikkelen med kunnskap om utvikling av familiesentrerte intervensjoner for barn med funksjonsnedsettelser. Familiesentrert fysioterapi fordrer at fysioterapeu- ter samarbeider med familien på måter som styrker foreldrenes kompetanse i å ta i bruk daglige aktiviteter som læringsituasjoner for barnet. n Nøkkelord : Familiesentrerte tjenester, barn med funksjonsnedsettelser, kompetan- sebyggende samarbeid. Sigrid Østensjø , pro- fessor/ph.d., Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for fysioterapi. Sigrid.ostensjo@hioa.no. Denne fagartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 6. september 2017. Ingen interessekonflikter oppgitt. Innledning Å få et barn med funksjonsnedsettelser gjør at familien stilles overfor ekstra utfordringer både i daglige situasjoner med barnet og i samhandling med ulike fagpersoner og tjenestesystemer. Både politisk og faglig fremstår familiesentrerte tjenester (FST) som et ideal for utforming av intervensjoner for barn med funksjonsnedsettelser (1–4). Det er derfor av interesse å undersøke det faglige grunnlaget for FST og hvordan det kan overføres til konkrete praksiser. Politisk begrunnes FST både som en ret- tighet og som et middel for å bedre kvalite- ten på tjenestene og styrke foreldre og barns kompetanse og kontroll over eget liv (2). Enhver samfunnsborger har rett til å med- virke i utforming av tjenester og tiltak som påvirker deres livssituasjon (1). For barn med funksjonsnedsettelser gjelder denne rettigheten både pårørende og barnet selv. FNs barnekonvensjon, artikkel 12, slår fast at alle barn har rett til å bli hørt i forhold som angår dem, og at deres mening skal til- legges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet (5). Spørsmålet er derfor ikke om foreldrene og barnet skal involveres i utfor- ming av tjenester og tiltak som de omfattes av, men hvordan samarbeidet mellom fami- lien og tjenesteytere kan utformes. Fagartikkelen vil belyse teoretiske refe- ranserammer for FST, sentrale prinsipper, evidens, og i hvilken grad FST er implemen- tert i praksisfeltet. Med et eksempel illus- treres hvordan fysioterapeuter kan ta i bruk forskningsbaserte strategier for å styrke sam- handlingen med familien om intervensjoner. Metode Som utgangspunkt for artikkelen ble det gjort litteratursøk for å finne artikler som tar for seg det teoretiske grunnlaget for FST, effekter av FST eller hvordan FST er implementert i praksisfeltet. Det ble søkt med ulike kombinasjoner av emneordene family-centered/centred, child, disability og rehabilitation i helse- og sosialfaglige, og pe- dagogiske databaser,

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy