Fysioterapeuten 9-2017

50 FYSIOTERAPEUTEN 9/17 fag Fysioterapeuters kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon, og det bygger på en forståelse av at fysiske, psykiske og sosiale belastninger kan gi seg kroppslige utslag og bidra til sykdomsutvikling. Kroppslige plager forstås derfor i lys av hendelser og opplevelser gjennom livsløpet, nåværende situasjon og sosiale og kulturelle forhold (1). Slik markedsføres fysioterapeuters kunn- skapsfelt. Dette er også forståelsesrammen for denne artikkelen om fysioterapeuters observasjoner av kroppslige uttrykk hos barn som har opplevd traumatiske hendel- ser. Artikkelen baserer seg på et kvalitativt pilotprosjekt med intervjuer av tre fagperso- ner med lang erfaring fra arbeid med barn og unge. Hensikten med pilotstudien var å belyse hvilke erfaringer erfarne fagpersoner har når det gjelder hvilke kroppslige uttrykk barn som har opplevd traumatiske hendel- ser, kan bære preg av. Vi mener det er viktig å få frem kunnskap om hvilke kroppslige ut- trykk fysioterapeuter bør være ekstra opp- merksom på i møte med barn og unge. Årlig utsettes mange barn og unge for traumatiske hendelser i form av omsorgs- svikt, vold og seksuelle overgrep (2). En Når overveldende inntrykk gir kroppslige utslag – en kvalitativ pilotstudie VITENSKAPELIG ARTIKKEL Sammendrag n Bakgrunn : Årlig utsettes mange barn og unge for traumatiske hendelser. Slike hen- delser kan ha en stor innvirkning på deres liv og kan føre til at de utvikler somatisk sykdom og emosjonelle, kognitive og atferdsmessige vansker. n Hensikt : Studiens hensikt er å bidra med kunnskap om hvilke kroppslige uttrykk fysioterapeuter bør være ekstra oppmerksomme på i møte med barn og unge. n Design : Studien er en pilotstudie med en kvalitativ tilnærming. n Materiale : Datamaterialet består av transkribert intervjutekst fra intervjuer med tre fagpersoner med lang erfaring fra arbeid med barn og unge som har opplevd trauma- tiske hendelser. n Metode : Datainnsamlingsmetoden er individuelle semistrukturerte kvalitative inter- vjuer, analysert etter Malteruds systematiske tekstkondensering. n Funn : Hovedfunnene belyser hvordan barn som har opplevd traumatiske hendelser, kan vise et vidt spekter av kroppslige uttrykk, gjennom spenningsmønstre, respira- sjon, smerter og redusert kontakt med egen kropp. n Konklusjon : Barn som har opplevd traumatiske hendelser, viser et vidt spekter av kroppslige uttrykk. Fysioterapeuters utfordring er å se det enkelte barns kroppslige uttrykk som et uttrykk for den sammenheng barnet lever i, og dermed bidra med kunnskap som kan avdekke om et barn lever under forhold som oppleves som over- veldende og kan sette varige spor. n Nøkkelord : Barn, fysioterapi, kroppsuttrykk, observasjon, traume. Natalie Nisamjan , PT, fysioterapeut i turnustjeneste. NTNU, Institutt for Nevrome- disin og bevegelsesvi- tenskap, program for fysioterapeututdan- ning. natalienisamjan@ hotmail.com Tina Floridon Nord- tømme , PT, fysiotera- peut i turnustjeneste. NTNU, Institutt for Nev- romedisin og bevegel- sesvitenskap, program for fysioterapeututdan- ning. tina_floridon2@ hotmail.com Sylvia Söderström , ph.d., professor, NTNU, Institutt for Nevromedisin og bevegelses- vitenskap, program for fysioterapeututdan- ning. Denne vitenskapelige originalartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 7. september 2017. Det er innhentet skriftlig informert samtykke fra alle studiens informanter. Ingen interessekonflikter oppgitt. Merknad: Delt 1. forfatterskap mellom Nisamjan og Floridon Nordtømme.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy