Fysioterapeuten 9-2017

64 FYSIOTERAPEUTEN 9/17 bransjeregisteret www.powermedic.no tlf. 92 46 63 33 Powerlaser PRO Probably the best handheld laser in the world Irradia Medical Intelligent Diode Laser MID-Laser Boks 65 Strømmen, 2010 Strømmen Tlf. 928 31 651 Vår kunnskap - din sikkerhet Internett: www.irradia.no Epost: info@irradia.no Kontakt oss for kurs! Ledig plass! n Kontakt Henriette 971 98 747 www.follo-futura.no | www.alfacare.no Logoen skal alltidgjengis sliknedenfor spesifisert. Stjernesymboletognavnetrekket skal aldri skillesdersomdebenyttes sammen. Stjernesymbolet kanbenyttes aleneutennavnetrekk. Navnetrekket kan aldribenyttes aleneuten stjernesymbolet. NB!Understreken i F er flyttetned 4x0,05mm! Font: Fairbanks (Kanbenyttes iproduktnavn,men aldri i tekst.Derbenyttes Frutiger.) Farger /CMYK: Blå: 100C. 70M. 0Y. 10K Grønn: 70C. 0M. 100Y. 0K (+40% i striper) Sort: 100% (Striperogså i 100%) Negativpå sortbunn Negativ Dennebenyttes ikke somoriginal ! (Logonavn som tekst - ikkeoutline) FUTURA FOLLO www.follo-f u tura.no | www.alfacare.no Logoen skal alltidgjengis sliknedenfor s pesifisert. Stjernesymboletognavnetrekket skal al d ri skillesdersomdebenyttes sammen. Stjernesymboletkanbenyttesaleneute n navnetrekk. Navnetrekket kanaldribenyttesaleneu t en stjernesymbolet. NB!Understreken i Fer flyttetned4x0,0 5mm! Font: Fairbanks (Kanbenyttes iproduktnavn,menaldri i tekst.Derbenyttes Frutiger.) Farger /CMYK: Blå: 100C.70M. 0Y.10K Grønn: 70C. 0M. 100Y.0K (+40% i striper) Sort: 100% (Striperogså i100%) Negativpå sortbunn Negativ Dennebenyttes ikke somoriginal ! (Logonavn som tekst - ikkeoutline) FUTURA FO LLO ww.follo-futur a.no | www.alfacare.no Logoen skal allti dgjengis sliknedenfor spesifisert. Stjernesymb olet ognavnetrekket skal aldri skillesdersomdebenyttes sammen. Stjernesymb olet kanbenyttes aleneutennavnetrekk. Navnetrekk et ka naldribenyttesaleneuten stjernesymbolet. NB!Understr eke n i F er flyttetned 4x0,05mm! Font: Fairbanks (Kanbenytte s ip roduktnavn,men aldri i tekst.Derbenyttes Frutiger.) Farger /CMY K: Blå: 100C.70M.0Y.10K Grønn: 70C.0M.100Y.0K (+40% i striper) Sort: 100% (Striperogså i100%) Negativpå s ort bunn Negativ Dennebenyt tes ikke somoriginal ! (Logonavn som tekst - ikkeoutline) FUTURA FOLLO www. follo-futura.no | www.alfacare.no Lo goen skal lltidgjengis sliknedenfor spesifisert. Stj erne symboletognavnetrekket skal aldri skillesdersomdebenyttes sammen. Stj erne symbolet kanbenyttes aleneutennavnetrekk. Navnet rekketkan aldribenyttesaleneuten stjernesymbolet. NB !Un derstreken i F er flyttetned 4x0,05mm! Fon t: Fai rban ks (Ka nbe nyttes iproduktnavn,men aldri i tekst.Derbenyttes Frutiger.) Far ger / CMYK: Blå : 100C. 70M. 0Y. 10K Grø nn: 70C.0M. 100Y. 0K (+40% i striper) Sor t: 100% (Striperogså i 100%) Ne gati vpå sortbunn Ne gativ De nnebenyttes ikke somoriginal ! (Lo gonavn som tekst - ikkeoutline) FUTURA FOLLO www.follo-futu r a.no | www.alfacare.no Logoen skal alltidgjengis sliknedenfor spesifisert. Stjernesymboletognavnetrekket skal aldri skillesdersomdebenyttes sammen. Stjernesymbolet kanbenyttes aleneutennavnetrekk. Navnetrekketkanaldribenyttes aleneuten stjernesymbolet. NB!Understreken i Fer flyttetned 4x0,05mm! Font: Fairbanks (Kanbenyttes iproduktnavn,menaldri i tekst.Derbenyttes Frutiger.) Farger /CMYK: Blå: 100C. 70M. 0Y. 10K Grønn: 70C. 0M.100Y. 0K (+40% i striper) Sort: 100% (Striperogså i 100%) N egativpå sortbunn Negativ www.follo-futu r a.no | www.alfacare.no L ogoen skal alltidgjengis sliknedenfor spesifisert. St jernesymboletognavnetrekket s l ldri skill sdersomd benyttes sammen. St jernesymbolet kanbenyttes aleneutennavnetrekk. N avnetrekketkanaldribenyttes aleneuten stjernesymbolet. N B!Understreken i Fer flyttetned 4x0,05mm! Font: Fairbanks (Kanbenyttes iproduktnavn,menaldri i tekst.Derbenyttes Frutiger.) Farger /CMYK: Blå: 100C. 70M. 0Y. 10K Grønn: 70C. 0M.100Y. 0K (+40% i striper) Sort: 100% (Striperogså i 100%) Negativpå sortbunn N egativ D ennebenyttes ikke somoriginal ! (L ogonavn som tekst - ikkeoutline) FUTURA FOL LO Trykkbølge Ultralyd MOTOmed T: 23 05 11 60 | www.fysiopartner.no SKANLAB NG PRO 69 35 20 80 info@skanlab.no www.s anlab.no BEHANDLE OVER METALLER NAVIGASJON PÅ HÅNDKONTROLLEN TOUCHSCREEN Unik laserteknologi MLS ® med to bølgelengder 808 og 905 nm KLASSE 3B BATTERIDREVET O PTILASER .SE LÅN EN LASER OG TEST PÅ KLINIKKEN NESTE KURS MER INFO: www.optilaser.no +46703381888 mats@optilaser.se Trekk apparater Benker Pulldown m/dips Ribbevegg Benpress Norskprodusert Tlf: 67 53 33 44 ultralyd@adcare.no www.adcare.no Ledig plass! n Kontakt Henriette 971 98 747 Ledig plass! n Kontakt Henriette 971 98 747 Ledig plass! n Kontakt Henriette 971 98 747

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy