Fysioterapeuten 9-2017

INFORMASJON FRA NFF 66 FYSIOTERAPEUTEN 9/17 NFFs forhandlingsseksjon informerer om arbeidslivsspørsmål som berører medlemmene. Jus og arbeidsliv Når skal kommunen fatte vedtak om fysioterapi? Jan Rino Austdal , advokat, NFFs forhandlingsseksjon Ved saksbehandling om offentlige tjenester må det normalt utformes et skriftlig vedtak med begrunnelse, lovhenvisninger og orientering om klagerettigheter ved innvilgelse eller avslag. Kommunale fysioterapeuters pasientbehand- ling er normalt unntatt fra dette kravet. Etter innføringen av helse- og omsorgstjenesteloven i 2011 har det likevel vært et omdiskutert spørsmål om kommunen er forpliktet til å treffe vedtak i forvaltningslovens forstand. Lovgivers formål Pasient- og brukerrettighetsloven gir ret- tigheter til pasientene i landets spesialist- og primærhelsetjeneste. Formålet er at alle skal få lik tilgang til helsetjenester av god kvalitet. Lovens rettigheter gjelder i praksis likevel bare for dem som kjenner til rettighetene sine og kan si fra når de mener de har blitt avvist eller har fått mangelfull behandling. Utforming av skriftlige vedtak når kommunen treffer en beslutning, er av samme grunn hovedregelen i forvaltningsloven. Det skal være mulig for den private borger å forstå hvorfor kommunen gjør som den gjør, når den for eksempel innvilger bygging av garasjetilbygg, eller den avslår søknad om sykehjemsplass. Hva er hovedregelen? Forarbeidene til nevnte lov og til helse- og omsorgstjenesteloven viser at departementet har drøftet i hvilken grad forvaltningsloven bør gjelde for kommunale helsetjenester. Et viktig hensyn som ble drøftet i forarbeidene, er at det vil bli svært tidkrevende og byråkra- tisk å begrunne alle innvilgelser og avslag om pasientbehandling i skriftlige vedtak. Det vil være uheldig å flytte verdifulle ressurser fra pasientbehandling til papirarbeid i et byråkrati. Forvaltningslovens regler er også lite tilpasset klinisk kommunal virksomhet. Derfor er hoved- regelen at forvaltningslovens regler om vedtak og klage ikke gjelder for pasientbehandling. Hva er unntakene? Imidlertid fant lovgiver at hensynet til en smidig og ubyråkratisk tjenesteforvaltning ikke er like tungtveiende i alle tilfeller. Visse kommunale tjenester av lengre omfang og mindre prekær art avgjøres i mange kommuner av saksbehand- lere etter at noen har fremsatt søknad om det. Ved å behandle slike søknader om helsetje- nester på en byråkratisk måte, vil kommunen blant annet ha større mulighet til å se sin totale ressurssituasjon opp mot de tjenester som kan tilbys, og å kunne legge føringer for hvem som utfører bistanden, og hvordan tjenestene tilbys. Ved beslutninger som innebærer at kommu- nens ansatte slipper til i pasientens hjem, er det også et ekstra poeng at mottakeren får god informasjon om sine rettigheter, noe hun/han vil gjøre i et vedtak. Ifølge pasient- og brukerrettighetsloven § 2-7 skal beslutninger om «helsetjenester i hjemmet», støttekontakt, sykehjemsplass og avlastningstiltak (og noen flere) som «forven- tes å vare lenger enn to uker», treffes i henhold til forvaltningslovens regler om vedtak og klage. Hvordan tildeler kommunen? Helse- og omsorgsdepartementet peker på at dette er tjenester som ofte tildeles via et tildelingskontor eller annen enhet i kommunen. Dette er nok tilfelle for tildelinger av syke- hjemsplass og støttekontakt, men bare i varier- ende grad for tildelinger av hjemmefysioterapi. I hvilken utstrekning forvaltningsloven får anvendelse, avhenger av hvordan kommunen har organisert sitt tjenestetilbud. I mange kom- muner vil hjemmefysioterapi over to uker bli organisert i direkte samspill mellom fysiotera- peut og pasienten, uten overordnet tildeling fra administrerende kommunal enhet. Forvaltnings- lovens kapitler om vedtak og klage gjelder altså bare ved administrativ kommunal avgjørelse. Dette har departementet gjentatte ganger presisert overfor NFF i brevs form. Tildelingskontor/administrativ beslutning Kommunen må vurdere hvilken organisering som er best lokalt. Tommelfingerregelen er at dersom kommunen forvalter sitt tjenestetilbud via et eget tildelingskontor eller tilsvarende administrativ enhet, så skal beslutning om hjemmefysioterapi med forventet varighet over to uker fattes i vedtaks form etter forvaltnings- lovens regler. Typisk for slike administrative beslutninger er at det er rom for å ta høyde for andre hensyn i søknadsbehandlingen enn de rent fysioterapifaglige, herunder hvilke behov som skal prioriteres ut ifra kommunens ressurs- situasjon, og om det er andre måter å tildele nødvendig hjelp på. De fattes gjerne på et nivå som er overordnet det utøvende helsepersonell. Skal det foretas en klinisk undersøkelse? En ufravikelig forutsetning for et forsvarlig ved- tak er likevel at saken er tilstrekkelig utredet, jf. forvaltningsloven § 17. Det typiske vil her være klinisk undersøkelse og vurdering foretatt av fysioterapeut forut for beslutningen i tildelings- kontoret. En administrativ avgjørelse utelukker ikke, men forutsetter, en faglig vurdering av pasientens behov. Pasientens klagerettigheter Uavhengig av om forvaltningsloven gjelder eller ikke, har pasienten rett til å klage over beslut- ning om behandling eller manglende behand- ling. Klageinstans er i slike saker Fylkesmannen, iht. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. Man fraviker her det normale system i forvalt- ningsloven, hvor klageinstansen for kommunale vedtak er kommunestyret eller en kommunal klagenemnd. Det vil være i «avslagstilfeller» at den prak- tiske nytteverdien av enkeltvedtak er størst for pasienten. Når kommunen avslår – eller bare delvis innvilger – søknad om fysioterapi i hjem- met, vil det være praktisk viktig at kommunen utformer et formelt vedtak med en forståelig begrunnelse og informasjon om at vedtaket kan

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy