Fysioterapeuten 9-2018

26 FYSIOTERAPEUTEN 9/18 fag KRONIKK Kristin Taraldsen , fysioterapeut og ph.d., Forskningsgruppe for geriatri, bevegelse og slag (GeMS), Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU, Trondheim. kristin.taraldsen@ntnu.no. Ronny Bergquist , MSc., Forskningsgruppe for geriatri, bevegelse og slag (GeMS), Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU, Trondheim. Synnøve Ulseth , MSc., Forskningsgruppe for geriatri, bevegelse og slag (GeMS), Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU, Trondheim. Beatrix Vereijken , ph.d., Forskningsgruppe for geriatri, bevegelse og slag (GeMS), Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU, Trondheim. Jorunn L. Helbostad , fysioterapeut og ph.d., Forskningsgruppe for geriatri, bevegelse og slag (GeMS), Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU, Trondheim. Ideen er å hjelpe yngre eldre til å bli eller for- bli aktive og friske også i eldre år gjennom å benytte mobilteknologi. Mobilteknologi kan brukes til å aktivere og motivere personer, og det er spesielt virkningsfullt for å målret- te tiltak etter individuelle behov, utfordrin- ger og barrierer. Per i dag finnes det et stort antall ulike kroppsbårne sensorer (skritt-teller, puls- klokke etc.) som selges for at hver enkelt kan måle sin fysiske aktivitet og følge med på treningsprestasjoner. Det finnes også en rekke helseapplikasjoner som kan lastes ned på smarttelefon/smartklokke, og som kan benyttes for å få ideer til trening eller for å måle prestasjon. Få av disse løsningene som per i dag er tilgjengelige bygger på evidens fra litteratur/forskning, og få er utviklet spe- sielt for eldre. Flere og flere eldre benytter i dag smart- telefon, og vi har utviklet en applikasjon som bygger på det vi vet om virkningsfulle intervensjoner for å vedlikeholde funksjon i eldre år. Produktet som for tiden blir testet i en randomisert kontrollert studie ønsker vi skal nå mange, være brukervennlig og moti- vere til en aktiv livsstil. Aktiv aldring – trening integrert i dagliglivet For å kunne promotere aktiv aldring må vi starte tidlig. Målgruppen i PreventIT er yn- gre eldre som nylig har blitt pensjonister. Vi ønsker å oppdage risiko for funksjonstap i eldre år på et tidlig tidspunkt, og vi ønsker å utvikle og teste ut en intervensjon som kan endre adferd og som gir yngre eldre noen tips slik at de tar vare på egen helse. På denne må- ten kan de fortsette å være aktive og friske. Utgangspunktet for PreventIT var tre- ningskonseptet LiFE som opprinnelig kom- mer fra en gruppe forskere i Australia, ledet av professor Lindy Clemson. LiFE-konsep- tet integrerer aktiviteter som skal påvirke muskelstyrke og balanse i daglige aktiviteter, samtidig som man gir tips og råd for å øke fysisk aktivitet i hverdagen. LiFE ble utviklet for en eldre populasjon enn det som nå er målgruppen for PreventIT, slik at vi har til- passet LiFE til en ny målgruppe gjennom å gjøre øvelsene for balanse og muskelstyrke mer utfordrende, samtidig som vi har lagt til egne prinsipper for hvordan øke fysisk akti- vitet og redusere stillesitting. LiFE er ikke en tradisjonell treningsin- tervensjon hvor man setter av tid til å trene. Vi ønsker å endre adferd gjennom å endre hvordan man lever livet gjennom daglige gjøremål. I stedet for å gjøre tilværelsen så enkel som mulig, motiveres deltakerne til å PreventIT – Trening integrert i daglige aktiviteter Denne fagkronikken ble akseptert 1. november 2018. Fagkronikker vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt. Siden januar 2016 har Forskningsgruppe for geriatri, bevegelse og slag (GeMS) ved institutt for nevro- medisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU ledet et EU-prosjekt kalt PreventIT. I PreventIT utvikles og tas ny teknologi i bruk for å få yngre eldre til å bli eller forbli fysisk aktive i alderdommen. Målet med PreventIT er å utvikle en teknologi- basert, personlig intervensjon som endrer adferd hos personer ved pensjonsalder, slik at de gjennom trening og øvelser som integreres i dagliglivet kan forbli aktiv og frisk i alderdommen ved å unngå eller utsette nedgang i fysisk funksjon.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy