Fysioterapeuten 9-2018

38 FYSIOTERAPEUTEN 9/18 FAG VITENSKAPELIG ARTIKKEL vellykket implementering: a) kontinuerlig forretningsmessig forankring, b) definerte roller og ansvar, c) prosjektenes produkter/ leveranser og d) avviksledelse. I vår sam- menheng er det mer relevant å snakke om ledelse enn avviksledelse. Basert på model- len presenteres funnene ved hjelp av tre perspektiver: brukerperspektivet, tilrette- leggerperspektivet og forankrings- og ledel- sesperspektivet. Brukerperspektivet Med brukerperspektivet menes represen- tanter for primærbrukerne, hvor primær- brukerne er barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres foresatte. Bruker- perspektivet omhandler kommunale tjenes- teytere og fagpersoner, for eksempel fysiote- rapeuter som skal ivareta, forstå og håndtere primærbrukernes interesser og behov. Tilretteleggerperspektivet Tilretteleggerperspektivet inkluderer de som representerer tilbyderne av tjenestene, som kommunens tildelingsenhet, IT-ser- vice, NAV eller skole. Tilretteleggerne har ansvar for produkt og leveranse. I et imple- menteringsprosjekt kan produkt være mer enn teknologi, for eksempel at teknologien inngår som del av et nytt eller justert tjenes- tetilbud. Forankrings- og ledelsesperspektivet Forankringsbegrepet peker på nødvendig- heten av at viktige aktører har kunnskap, in- teresse og opplevelse av forpliktelse knyttet til gjennomføring. I kommunen vil «viktige aktører» være politiske organer, administra- tiv/faglig ledelse og fagfolk som skal gjen- nomføre aktivitetene i et prosjekt 3 . Forank- ring må foregå kontinuerlig for å sikre at alle følger opp intensjonene med sine respektive bidrag. Metode Artikkelen er basert på en kvalitativ studie hvor hensikten var å utforske organisato- riske forutsetninger som må ligge til grunn for vellykket innføring av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Det er gjennomført individuelle inter- vjuer med ulike fagpersoner i de fire nevnte kommunene. Utvelgelse av informanter ble foretatt med utgangspunkt i bruker-, tilrette- legger- og forankrings- og ledelsesperspekti- vet og i samarbeid med prosjektlederne, for å få innsikt i ulike aktørers roller og ansvar ved innføring av velferdsteknologi. Utvalget består av representanter fra de fire kommu- nenes ledelse, prosjektledelse, tjenesteom- rådene der prosjektene var forankret (helse, oppvekst e.l.), tjenesteytere som represen- terte brukerne og tilretteleggere (tildelings- kontor e.l.). Det var ønskelig å intervjue representanter fra IT-enhetene, men det var ikke gjennomførbart innenfor tidsrammen. Til sammen 16 personer (fem menn og 11 kvinner) ble intervjuet, hvorav fire i Dram- men, tre i Horten, tre i Sandnes, fire i Risør og to fra NAV hjelpemiddelsentral. Det ble benyttet en semi-strukturert in- tervjuguide med følgende temaområder: Prosjektets organisering og forankring, samarbeidsparter, roller og ansvarsforde- ling, tilrettelegging og støtte, produkt og le- veranser, samt ledelse. Intervjuene varte i ca. en time, ved fysisk møte i den enkelte kom- mune. Et intervju ble gjennomført på Skype med to informanter samtidig. Med unntak av et tilfelle, var to forskere fra NSE til stede i alle intervjuene. Den ene gjennomførte in- tervjuet, mens den andre observerte og no- terte det som ble sagt. Det ble ikke benyttet lydopptak. Intervjumaterialet er analysert gjennom tematisk innholdsanalyse (14), og kategorisert ut fra det analytiske rammever- ket skissert innledningsvis. Funn Funndelen omhandler organisatoriske as- pekter og problemstillinger de ulike aktøre- ne anså som viktige for å ta steget fra utprø- ving til implementering av velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser. Funnene er organisert i tre deler: bruker-, tilrettelegger-, samt forankrings- og ledel- sesperspektivet. Brukerperspektivet Barn og unge med funksjonsnedsettelser har ulike utfordringer og ressurser. Det kre- ver individuell tilpasning i tildeling, opplæ- ring og bruk av velferdsteknologi. For å lyk- kes med implementering må det tilbys riktig løsning til brukerens behov (4, 9). NVP fast- slår at kartlegging av behov og tilpasning av teknologi, er en av tre viktige forutsetninger for vellykket implementering (15-16). Dette har også vært et viktig utgangs- punkt i de fire prosjektene, hvor det ble gjort en grundig behovskartlegging av det enkelte barn og families behov og ønsker. Bruker- perspektivet har også vært inkludert i pro- sjektenes referansegrupper, representert ved foreldre/foresatte. I en av kommunene ble det trukket fram nytteverdien med å bruke workshop-metoden, der foreldre/foresatte og relevante fagpersoner fikk definere behov og drøfte hvilke typer teknologi som kunne være egnet. Intervjupersonene fremhevet viktigheten av å sette seg inn i og forstå bar- nets behov og forutsetninger, samt i hvilke situasjoner velferdsteknologi kan være til hjelp. En kommune prøvde ut velferdstek- nologi med elever på en spesialskole: «Prosjektet er implementert på en skole der de er opptatt av hvordan velferds- teknologien skal passe inn. De (skolen) definerte læringsmål og forankret dette gjennom elevenes individuelle opplæ- ringsplaner som er utarbeidet i samar- beid med foreldrene. Ulike elever har fått ulikt utstyr. Personalet har kompe- tanse slik at de kan veilede eleven.» Å forstå barnas behov og situasjon i forhold til tilrettelegging av velferdsteknologi, ble også sett i sammenheng med beskyttelse av brukerne: «Man slipper mennesker ut på nett og stiller dem i en posisjon der de blir ut- satt for at folk kan kontakte dem. De er en sårbar gruppe og de er selv uten filter. De må beskyttes mot seg selv. Nettvett- regelen er viktig, og der er vi strenge.» Det ble derfor understreket viktigheten av å gi råd og veiledning til brukerne og deres familier om de enkelte teknologienes egnet- het. Studien viser at alle fire prosjektene iva- retok brukerperspektivet på en god og grun- dig måte. Kommunene vektla betydningen av behovskartlegging, og individuell tilpas- ning både ved valg av teknologi, opplæring og utprøving. Kommunene adresserte også etiske og juridiske spørsmål knyttet til pri- mærbrukerens sårbarhet, som er høyst rele- vante tema ved innføring av ny teknologi for denne målgruppen. Tilretteleggerperspektivet Gjennom tilretteleggerperspektivet fikk vi innsyn i tjenestetilbydernes synspunkter. Tre områder ble pekt ut som nødvendig å 3 http://www.kommunetorget.no/Temaomrader/ Kommunal-planlegging/HVORFOR-planlegge/Flere- grunner-til-a-planlegge/Forankring/

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy