Fysioterapeuten 9-2018

FYSIOTERAPEUTEN 9/18 41 er et bredt utvalg bestående av 16 erfarne fagpersoner, som til daglig arbeider innenfor relevante fagområder, på ulike nivå i fire forskjel- lige kommuner og i NAV Hjelpemiddelsentral. Gjennom intervju- ene fikk vi innsikt i deres erfaringer og synspunkter på muligheter og utfordringer knyttet til organisering og implementering av vel- ferdsteknologiske løsninger i et kommunalt tjenestetilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelser. Samtidig må det understrekes at studiens tidsramme dessverre ikke ga mulighet til å intervjue nøk- kelpersoner fra kommunenes IT-avdelinger. Deres innsikt ville vært nyttig for å belyse tilretteleggerperspektivet ytterligere. Studien er gjennomført på bakgrunn av fire kommunale pro- sjekter som alle fortsatt er i en utprøvingsfase. Det vil si at funnene omhandler det tidsbildet som prosjektene var i ved intervjutids- punktet, og at prosjektene fremdeles er i utvikling og endring. Nyt- teverdien av en slik underveis-studie er at kommunene kan ta med seg kunnskapen fra studien inn i sitt videre arbeid. Med det kan de rette oppmerksomhet på uavklarte områder og utvikle prosjektet i lys av studiens resultater, som eksempelvis viktigheten av godt for- ankringsarbeid. I 2018 har ytterligere tre kommuner blitt inkludert i NVPs utprøving av velferdsteknologi for målgruppen, og tar der- med med seg denne kunnskapen allerede i planleggingsfasen av sine prosjekter. En kvalitativ studie kan imidlertid ikke generaliseres. Samtidig har vi vist at våre funn har relevans i forhold til annen lit- teratur, og kan forstås i lys av et overordnet teoretisk rammeverk om implementering av teknologi i helse- og omsorgstjenester. Med dette kan våre funn bidra til videre kunnskapsutvikling og generere nye forskningsspørsmål i et lite utforsket område av e-helsefeltet. Avslutning Det er flere organisatoriske forutsetninger som må ligge til grunn for vellykket innføring av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Studien har gitt noen viktige pekepinn på fel- tets kompleksitet, med uavklarte spørsmål og dilemmaer på både bruker-, tilrettelegger- og ledelsesområdene. Utprøving av velferds- teknologi har til hensikt å bidra til kunnskapsutvikling som kan forbedre tjenestetilbudet til barn og unge med funksjonsnedsettel- ser. Mange i målgruppen vil ha behov for kommunal bistand i et livslangt perspektiv, hvor velferdsteknologi kan være av nytteverdi. Velferdsteknologi har stort potensiale for barn og unge til assistanse i utførelse av daglige gjøremål, kommunikasjon og sosial deltakelse, og kan bidra til selvstendiggjøring, trygghet og mestring. Med mål- rettet innsats til organisatoriske forutsetninger på bruker-, tilrette- legger- og forankrings- og ledelsesnivå, vil velferdsteknologi kunne innføres som et meningsfylt og nyttig verktøy i kommunenes tjenes- tetilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelser. Referanser 1. Direktoratet for e-helse. Nasjonal e-helsestrategi og mål 2017-2022 . Oslo: Direktora- tet for e-helse, 2017. 2. Direktoratet for e-helse. Nasjonale kunnskapsbehov på e-helseområdet . Oslo: Direk- toratet for e-helse, 2017. 3. Norges offentlige utredninger. Innovasjon i omsorg. NOU 2011:11. https://www. regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2011-11/id646812/ 4. Dale Ø. Velferdsteknologi til barn og unge med ADHA og/eller autisme . SINTEF- rapport nr. 00122/2017. Oslo: SINTEF Teknologi og samfunn, 2017. 5. Knarvik U, Rotvold G-H, Bjørvig S, Bakkevold PA. Kunnskapsoppsummering: Velferds- teknologi. NSE-rapport 12/2017 . Tromsø: Nasjonalt senter for e-helseforskning, 2017. 6. Knarvik U, Trondsen MV. Kunnskapsoppsummering: Eksisterende velferdstekno- logiutprøvinger i Norden for barn og unge med funksjonsnedsettelser . NSE-rapport 2/2016. Tromsø: Nasjonalt senter for e-helseforskning, 2016. 7. Helsedirektoratet: https://helsedirektoratet.no/tilskudd/teknologisk-stotte- i-fritidsaktiviteter-for-barn-og-unge-med-nedsatt-funksjonsevne-og-deres- familier#m%C3%A5l-for-ordningen 8. Norges offentlige utredninger. Likeverd og tilgjengelighet. NOU 2005:8. https://www. regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2005-8/id390520 / 9. Trondsen MV, Knarvik U. Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedset- telser. Erfaringer med utprøving av velferdsteknologi i kommunene Drammen og Horten . NSE-rapport 6/2017. Tromsø: Nasjonalt senter for e-helseforskning, 2017. 10. Dale Ø, Grut L. Bruk av velferdsteknologi for å støtte barn og unge med AD/HD og/ eller autisme med hverdagsaktiviteter . SINTEF-rapport A26812/2015. Oslo: SINTEF Helse og samfunn, 2015. 11. Rotvold G-H, Knarvik U, Trondsen MV. Innføring av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser . NSE-rapport 1/2018. Tromsø: Nasjonalt senter for e-helseforskning, 2018. 12. Greenhalgh T, Wherton J, Papoutsi C, et al. Beyond Adoption: A New Framework for Theorizing and Evaluating Nonadoption, Abandonment, and Challenges to the Scale- Up, Spread, and Sustainability of Health and Care Technologies . JMIR, 2017; 19(11): e367. Doi: https://doi.org/10.2196/jmir.8775 13. Direktoratet for forvaltning og IKT. Prosjektveiviseren. En felles prosjektmodell for offentlig sektor. https://www.prosjektveiviseren.no 14. Tjora A. Kvalitative forskningsmetoder i praksis. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 2010. 15. Melting J, Frantzen L. Første gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger. Norsk velferdsteknologiprogram. Rapport 12/2015 . Oslo: Helsedirektoratet, 2015. 16. Melting J. Andre gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger. Norsk velferdstek- nologiprogram. Rapport 1/2017 . Oslo: Helsedirektoratet, 2017. 17. LOV-1999-07-02-63. Lov om pasient- og brukerrettigheter. https://lovdata.no/ dokument/NL/lov/1999-07-02-63 18. Bygstad B. Generative innovation: a comparison of lightweight and heavyweight IT . Journal of Information Technology. 2017; 32(2): 180-93. 19. Greenhalgh T, Papoutsi C. Studying complexity in health services research: despe- rately seeking an overdue paradigm shift. BMC Medicine 2018; 16(95): 1-6. https://doi. org/10.1186/s12916-018-1089-4 Ekstra billig mobil- abonnement for alle med strøm fra Fjordkraft Ny strømavtale til jul? Som medlem av Norsk Fysioterapeutforbund får du spesialavtale på strøm fra Fjordkraft. Bestill nå og spar 300,- på din første strømregning. Les mer og se alle fordlene med å være kunde på fjordkraft.no/nff eller ring 230 06100.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy