Fysioterapeuten 9-2018

FYSIOTERAPEUTEN 9/18 5 KOMMENTAR Fred Hatlebrekke , forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund I stortingsmeldingen; «Fremtidens primær- helsetjeneste – nærhet og helhet» fremkom- mer det at regjeringen anser teknologi som en av bærebjelkene i fremtidens helse- og omsorgstjeneste. Teknologi og IKT-løsnin- ger trekkes frem som viktig for at pasienter og brukere skal kunne ta aktive valg om egen helse og påvirke eget helsetilbud. Vel- ferdsteknologi defineres som: «teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sik- kerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne». Velferdsteknologi (VT) vil kunne være et bidrag til økt kvalitet og effektivitet i kom- munale helse- og omsorgstjenester. I tråd med at regjeringen har pekt ut velferdstek- nologi som et viktig satsingsområde, har Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) satt fokus på velferdsteknologi i 2018. Velferds- teknologi var et tema under Fysioterapikon- gressen i februar, og i november arrangerte NFF «Velferdsteknologi – en temadag om fysioterapi og teknologi». Formålet med temadagen var å sette VT på den fag- og helsepolitiske dagsorden, tydeliggjøre VT- begrepet og synliggjøre fysioterapeutenes rolle innen feltet. Den teknologiske utviklingen vi står overfor bidrar til å endre helsesektoren. Ut- viklingen foregår i høyt tempo og vi er vitne til et paradigmeskifte i helsetjenesten. Det er viktig at fysioterapeuter er nysgjerrige på hvordan teknologien kan utnyttes innen fysioterapi. Vi må diskutere hva som skjer mellom fysioterapeut og pasient når bruken av teknologi øker. Vi må henge med og for- stå endringene vi står overfor, og se vår plass i det hele. Og vi må sørge for at fysiotera- peuter får en tydelig plass i det helsetekno- logiske fremtidsbildet. Utfordringene de neste tiårene med økende antall eldre, nye brukergrupper og knapphet på helsepersonell, utfordrer helse- tjenesten til å løse oppgavene på en ny måte. Det er bred enighet om at velferdsteknologi vil være et viktig bidrag for å utvikle helse- tjenestene. Teknologi vil aldri kunne erstatte menneskelig omsorg og fysisk nærhet, men velferdsteknologi kan gi et mulighetsrom med økt effektivitet, produktivitet, tjenes- tekvalitet og tilgang til helsetjenestene. Vellykket implementering av velferds- teknologi i de kommunale helse- og om- sorgstjenestene forutsetter oppdatert kom- petanse innen området og god organisering av tjenestene. Nasjonalt velferdsteknologi- program 2014–2020 er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirek- toratet og skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi. Programmet er basert på samhandlingsreformens målset- tinger om helsefremmende arbeid, forebyg- gende tjenester, tidlig innsats og at tjenes- tene skal ytes der folk bor. Målsettingen er at velferdsteknologi skal bli en integrert del av helse- og omsorgstjenesten innen 2020. Innovative anskaffelser og velferdstek- nologi har allerede vist å gi gode effekter og gevinster ved riktig bruk. For å lykkes med tjenesteinnovasjon, er det viktig at bruke- rens behov står i sentrum og at utviklingen er både bruker- og tjenestestyrt. Her er fy- sioterapeuter med sin nærhet til pasientene en viktig og naturlig bidragsyter i det helse- teknologiske innovasjonsarbeidet! For at teknologien skal fungere slik det er tiltenkt, er det en forutsetning at rammebe- tingelsene er på plass. I tillegg må ledelsen av tjenestene være støttende og sette fokus på gjennomføring av endringene. Videre må ansatte, brukere og pårørende få opplæring både i forkant og parallelt med innføring av velferdsteknologi. Fysioterapeutene må være forberedt på at det kan innebære utvi- dede roller, og at det kan finnes nye måter å jobbe på. Den teknologiske utviklingen kalles gjerne «den fjerde industrielle revolusjon» eller «digitalisering av samfunnet». Når teknologien utvikler seg så hurtig som den gjør nå, fører det også til jevnlig behov for kompetanseheving. Det vil i større grad enn tidligere være nødvendig å fornye og øke kompetansen gjennom hele yrkeskarrieren. Skal fysioterapeuter utvikle seg i takt med samfunnet og være konkurransedyktige med annet helsepersonell, er det viktig at vi alle er åpne for og får mulighet til å øke vår teknologikompetanse. I 2017 utførte Ny Analyse på oppdrag fra Unio en undersøkelse om digitaliseringen og fremtidige kompetansebehov for med- lemmene i Unio sine helseforbund. Fysio- terapeutene svarte at teknologi vil kunne lette vårt arbeid i fremtiden, samt gi effek- tiviseringsgevinster og kvalitetsheving. Fy- sioterapeutene svarte også at det er for få av oss, noe som innebærer at fysioterapeutene som jobber i distriktene ofte må reise langt for å nå pasientene sine. Telemedisin/tele- rehabilitering kan komme til å effektivisere helsetjenestene slik at pasientene får lettere tilgang til for eksempel fysioterapi. Nils Peter Nissen, direktør i Alzheimer- foreningen Danmark, fremhever at velferds- teknologi ikke handler om teknologi, men ommennesker. Teknologi sammen med god menneskelig kontakt vil kunne styrke sam- handlingen og skape en tryggere og enklere hverdag for brukere, pårørende og helseper- sonell. Dette vil fremme en god helsetjeneste med effektiv ressursbruk. Velferdsteknologi handler om at mennesker og teknologi skal utfylle hverandre. n Et paradigmeskifte i helsetjenesten

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy