Fysioterapeuten 9-2018

56 FYSIOTERAPEUTEN 9/18 fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL Sammendrag n Bakgrunn : Kan treningsteknologi være en del av et fremtidig fallforebyggende tilbud? To teknologier for fallforebygging ble testet på eldre personer med fallrisiko. En webapp for trening ble testet på et fallforebyggende treningsprogram i Tromsø, og et Kinect treningsspill ble testet på dagsenter i Alta. n Metode : I Tromsø ble det brukt spørreskjema, observasjoner samt telefonintervjuer med eldre som prøvde teknologien hjemme. I Alta ble det brukt observasjoner. Teknologien ble utviklet med brukersentrert design og utvikling med fysioterapeuter, eldre og IKT-forskere. n Funn : Webappen fikk gode tilbakemeldinger fra profesjonelle og eldre brukere, men observasjoner viste at eldre bør få individuell veiledning av fysioterapeut, spesielt hvis den skal brukes hjemme. En slik app bør også ha muligheter for individuell tilpas- ning. Eldre som testet webappen hjemme brukte den fortsatt etter tre måneder. Treningsspillet som ble testet var for krevende både for fysioterapeutene og for de eldre brukerne. Det er også plasskrevende. n Konklusjon : En enkel webapp kan fungere som et alternativ for et vanlig trenings- program med øvelser for hjemmetrening mens et Kinect treningspill blir for krevende. n Nøkkelord : Teknologi, trening, fallulykker, forebygging. Ellen Brox , senior- forsker, Cand Real, Norut Northern Research Institute. ellen.brox@norut.no Linda Røberg , fysioterapeut, Tromsø kommune. Marie Brønlund , spesialfysioterapeut, Tromsø kommune. Per Egil Kummervold , seniorforsker, ph.d., Norut Northern Research Institute. Denne vitenskapelige originalartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 23. oktober 2018. Ingen interessekonflikter oppgitt. Innledning Fall er både den alvorligste og hyppigste hjemmeulykken blant eldre. Omtrent 33% av befolkningen over 65 år og 50% av de over 80 år faller hvert år (1). For mange gir skadene redusert funksjon og livskvalitet, samtidig som det resulterer i store utgifter for samfunnet. Bare i løpet av det første året vil et gjennomsnittlig hoftebrudd koste stat og kommune ca. 340.000 kroner (2). I de kommende årene ventes en betydelig vekst i antall eldre, antall personer over 80 år vil være doblet innen to tiår (1). Dette taler for at fallforebyggende tiltak må prioriteres, både nå og i fremtiden. «Styrkebølgen» er et fallforebyggende til- tak som gis til hjemmeboende eldre i Trom- sø kommune. Målgruppen er eldre over 65 år som har falt eller er i faresonen for fall. Det gjøres blant annet ei tverrfaglig kartleg- ging i hjemmet, og det tilbys gruppetrening med fokus på styrke og balanse som er et av de viktigste tiltakene for å forebygge fall (3). Deltakerne får opplæring i et egentre- ningsprogram som de oppfordres til å gjøre hjemme. Det er dog usikkert i hvilken grad egentreningsprogrammet følges opp, og del- takerne gir uttrykk for at det er utfordrende å fortsette treningen alene etter endt grup- petilbud. Det retter seg derfor noen spørs- mål knyttet til denne problemstillingen; fin- nes det motiverende og enkel teknologi som kan brukes til formålet? Hvordan kan tek- nologien være og hvordan kan kommunene trygt tilby eldre slik teknologi? Vil trenings- teknologi kunne være en del av et fremtidig fallforebyggende tilbud? I prosjektet Falltek (www.falltek.no) samarbeidet Tromsø og Alta kommune med forskningsinstituttet Norut om å teste to typer teknologi som kunne være aktuell i fallforebygging for eldre. IKT-forskere fra Norut var prosjektledere, og har samarbei- det med fysioterapeuter om utvikling og testing av treningsteknologi. Et viktig mål i prosjektet var å finne enkel teknologi som kan understøtte tiltak til fallforebygging samt gi en mulig samfunnsøkonomisk nyt- Treningsteknologi – en del av et fremtidig fallforebyggende tilbud?

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy