Fysioterapeuten 9-2018

FYSIOTERAPEUTEN 9/18 57 teverdi. Prosjektet er finansiert av Regionalt forskningsfond nord. To ulike treningsteknologier ble tes- tet, webappen «Falltek» og treningsspillet «GameUp». Webappen Falltek inneholder et utvalg filmer som viser treningsøvelser anbefalt av Helsedirektoratet (4). Den ble utviklet i prosjektet og prøvd ut i Styrke- bølgen. Den andre, GameUp (5), er et tre- ningsspill som bruker Kinect-kamera for å detektere bevegelser. Dette ble utviklet i et tidligere EU-prosjekt. GameUp ble testet på et dagsenter i Alta kommune. Målgruppen var i utgangspunktet den samme for begge teknologiene, men i Alta valgte man å prøve det på dagsenter for å få en vurdering av fy- sioterapeuter. Begge treningsteknologiene kan ansees som eksperimentelle, ettersom de ikke er ferdige produkter. I denne artikkelen vurderer vi teknologi- ene fra to vinkler, både fra et fysioterapeu- tisk ståsted og et teknologisk ståsted. Fra sistnevnte legges det spesielt vekt på bruker- vennlighet og brukbarhet. Treningsteknologi Treningsteknologi er et vidt begrep som omfatter alle typer teknologi som kan bru- kes i forbindelse med trening. Dette kan være trimsykler, tredemøller, pulsklokker og skrittellere med sensorer sommåler ulike parametere knyttet opp mot trening og ak- tivitet (6). Treningsteknologi kan også være spill og videoer som viser hvilke bevegelser som skal utføres. Det kan også være tekno- logi hvor man i forskjellig grad bruker mo- tiverende elementer fra spill, såkalt «gami- fication» (7,8). Kamerabaserte treningsspill kan både vise hvordan øvelser skal utføres og registrere at øvelsene blir utført korrekt. For enkelte treningsteknologier er målet å registrere at man har trent. Det kan re- gistreres ved at brukeren har logget på, el- ler brukeren kan selv rapportere hva som er gjort. Teknologien kan også være et rent hjelpemiddel som motiverer til trening uten å registrere noe, som treningsvideoer. For å komme i gang med å teste ut tre- ningsteknologi, er det en forutsetning at de eldre er interessert. Teknologien må være enkel og motiverende. Grunnleggende krav til teknologien Målet med bruk av treningsteknologi i dette prosjektet var at det skulle bidra til fall- forebygging hos eldre. Dette stiller krav til innholdet i teknologien. Øvelsene må ha spesielt fokus på trening av muskulatur i underekstremiteter, samt utfordre balansen (3). Helsedirektoratet har anbefalt øvelser for å forebygge fall på tre nivåer; fra de som føler seg litt ustø når de går utendørs, til de som har et omfattende hjelpebehov. Disse finnes på helsenorge.no (4). Det er viktig med fokus på sikkerhet for denne målgruppen, da mange er i faresonen for fall. Øvelsene må kunne gjennomføres under trygge rammer, hvor det er mulig å ha noe stødig å holde seg i. Øvelsene må tilpas- ses den enkelte. Hensikten med treningsteknologi er at den både skal være mer motiverende og gi bedre kvalitet på instruksjonene enn et ark med øvelser. Teknologien må være enkel å bruke, og den må være egnet til formål og målgruppe. Tilpasning til målgruppen Brukergrensesnittet, eller måten vi kommu- niserer med teknologien på, må ta hensyn til at syn, hørsel og finmotorikk svekkes med alderen (9). Tekst skrevet med tynne fonter eller på mønstret bakgrunn kan være van- skelig for eldre å lese. Instruksjoner bør både være i form av lyd og tekst. Det må ikke være høy bakgrunnsmusikk mens det gis talte instruksjoner. Menyknapper og ikoner må være store og tydelige og lette å betjene, også for noen som skjelver litt. Teknologien må være intuitiv slik at eldre mestrer å adminis- trere den. Det må være ufarlig å gjøre feil; hvis man trykker på gale knapper må det være enkelt å finne tilbake igjen. De eldre har lengre latenstid, og mengden med infor- masjon og tempo må derfor tilpasses. Det kan være vanskelig for yngre perso- ner som utvikler teknologien å forstå hvilke utfordringer eldre kan ha. For et vellykket resultat som passer målgruppen (10) er det nødvendig å involvere eldre (11). Motivasjon Motivasjon er avgjørende for at den eldre skal komme i gang med trening og fortsette over tid. Det er flere teorier knyttet til moti- vasjon (12) og hva som skal til for å opp- rettholde gode vaner. Kilder til motivasjon kan blant annet være mestringsfølelse, opp- muntring og støtte fra andre (13). Det kan også virke motiverende å sette seg mål (14). «Self-Determination» (15) er en teori som handler om psykisk vekst inkludert følelse av kompetanse, autonomi og samhørighet. Sosial støtte er et viktig element i denne teorien. Teknologier kan motivere til trening på ulike måter ved å bruke elementer fra moti- vasjonsteoriene. I treningsspill og apper vil man kunne oppleve mestringsfølelse når man klarer å gjennomføre de utfordringer teknologien gir, og man når mål som også kan være individuelle. Teknologien kan oppleves lystbetont og stimulerende, og so- siale elementer kan benyttes ved å dele re- sultater med andre, eventuelt kan man trene sammen fysisk eller online. Faste tidspunkt og påminnelser om treningen kan være an- dre motivasjonsfaktorer. Teknologiene som ble testet Webappen Falltek Webappen (falltek.norut.no ) er en web-ap- plikasjon utviklet fra ideer i prosjektet etter at forskjellige teknologier ble demonstrert på en workshop. Både fysioterapeuter og el- dre var involvert i hele prosessen som endte med den prototypen som ble testet. Webap- pen består av en introduksjonsvideo og seks En enkel webapp basert på videoer og instruk- sjoner kan egne seg til hjemmebruk for denne målgruppen. Kort sagt • Fysioterapeuter har en viktig rolle i utviklingen av treningsteknologi og bør ta dette i bruk, for å være en del av den digitale utviklingen. • Webappen for trening vil i tiden frem- over bli testet ut av fysioterapeuter som jobber med fallforebygging i Tromsø kommune. • For at webappen skal kunne nyttiggjø- res optimalt klinisk, må den videreut- vikles.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy