Fysioterapeuten 9-2018

64 FYSIOTERAPEUTEN 9/18 I disse dager arbeider regjeringen med en ny kvalitetsreform for eldre, «Leve hele livet» (1). Denne reformen har som overordnet mål at eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet og til å ha en god og innholdsrik hverdag. Her står fysisk aktivitet i en særrol- le. De gunstige effektene av fysisk aktivitet for eldre er vel dokumentert, men likevel ser vi at sykehjemsbeboere lever veldig inaktive liv av flere grunner (2). Sykehjemsbeboere i dag er skrøpeligere enn før og har et mer komplekst sykdomsbilde, ofte med en kog- nitiv svikt. Dette gjør det vanskeligere for dem å ivareta sine grunnleggende behov for bevegelse og fysisk aktivitet. I tillegg kan en ofte se at beboerne blir passive mottakere, i stedet for aktive deltagere i hverdagsak- tiviteter. Denne inaktiviteten får store fy- siske, psykiske og sosiale konsekvenser og resulterer blant annet i at funksjonstapet, og derigjennom tap av selvstendighet, skjer raskere enn nødvendig. (3) Studier basert på intervjuer av beboere i sykehjem har gjen- tatte ganger vist at uansett diagnose og funk- sjonsproblem, synes beboerne det er viktig å beholde evnen til å være mobil, og at det å kunne forflytte seg selv gir en følelse av selv- stendighet, frihet og autonomi (4). For at eldre i og utenfor institusjon skal bli sterkere, stødigere og mer selvhjulpne startet Eigersund kommune, i samarbeid med Fysioklinikken, prosjektet: «Digital ak- tivitetsmedisin for bedre folkehelse» i 2016. Målet er å implementere kunnskapsbasert trening og praksis i kommunens bo- og ser- vicesentre og institusjoner. Med midler fra Fylkesmannen i Rogaland og med fag- og forskningsmiljø på laget, har vi skapt et inn- ovativt treningsverktøy som kan få de eldre «opp av godstolen». Vi ønsker å gjøre det enkelt å sette i gang aktivitet, styrke- og balansetrening uten ekstra ressurser og uten å ha treningsfag- lig bakgrunn. Vi vil spre kompetanse og entusiasme til alle de flinke medarbeiderne som jobber med de eldre og øke bevissthe- ten rundt viktigheten av fysisk aktivitet for denne gruppen. For å få til dette, trenger vi et verktøy som er så enkelt, lystig og bruker- vennlig at alle kan, og vil, ta det i bruk. På den måten vil det bli lettere å innføre en dag- lig dose med fysisk aktivitet på kommunens mange dagsenter, sykehjem, aldershjem og bo- og servicesenter. Budskapet er at det er alle sitt ansvar å motivere og legge til rette for at beboerne skal være aktive. Ansvaret kan ikke ligge på én faggruppe alene. Aktivi- tet må være en del av hverdagen – også på et bo- og servicesenter og sykehjem. Fysioterapi på nett Prosjektet «Digital aktivitetsmedisin for bedre folkehelse» er todelt og består av un- dervisningsfilmer og treningsfilmer. For å nå ut til sluttbruker, er det ofte nødvendig å endre adferd hos de som jobber med de eldre. Deres kunnskap, deres valg og priori- teringer vil være avgjørende for å få de eldre mer i aktivitet. Det digitale undervisnings- opplegget er rettet mot kommunens an- satte innen helse og omsorg. Vi har laget til sammen seks undervisningsfilmer. Filmene har følgende tema: Fysisk aktivitet for eldre (introduksjon til undervisningsserien), fy- sisk aktivitet ved demens, fysisk aktivitet og livskvalitet, fysisk aktivitet og artrose, fysisk aktivitet og fall, fysisk aktivitet – en opp- summering. Hver film varer i omtrent 10 minutter og inkluderer både litt bakgrunn om temaet, spesielle hensyn som bør tas og forslag til praktiske løsninger for tilretteleg- ging. Del to i prosjektet er treningsfilmene. I samarbeid med ExorLive har vi laget et tre- ningsverktøy bestående av 12 treningsfilmer til musikk med øvelser for styrke og balanse. Alle filmene ligger tilgjengelig i ExorLive sin treningsdatabase og vi har kalt dem for «SeniorLive». Hver treningsfilm består av én sang der vi kan se øvelsene utført av Sol- bjørg – ei sprek og spenstig dame på 78 år fra Egersund. Øvelsene er funksjonelle og har hovedfokus på styrke- og balansetre- ning. Treningsfilmene er delt opp i nivå og kategorisert i forhold til vanskelighetsgrad. Øvelsene på nivå 1 og 2 utføres sittende og i rolig tempo. Øvelsene er fine som oppvar- ming og de passer dessuten godt for per- soner uten gangfunksjon. Alle øvelsene på nivå 3 og 4 utføres stående med kontinuerlig støtte fra stol. Tempoet varierer. En kan med fordel ha mulighet for støtte (for eksempel en stol) både foran og bak personen for å ivareta tryggheten hvis deltakeren er ustø. Det kan være lurt å unngå rullator, da disse har en tendens til å trille av sted. Dessuten kan hjulene være i veien når bevegelsene skal utføres. Øvelsene på nivå 5 og 6 utføres stående både med og uten støtte. Tempoet varierer. Flere av øvelsene ut- fordrer både balanse og koordinasjon. Der- som en ikke har god nok balanse til å utføre øvelsene stående, kan en likevel ha god nytte av å gjøre øvelsene sittende. Samtidig er det viktig at de som både kan stå og gå, faktisk fag KRONIKK Ragna Sigmo Skipstad , fysioterapeut ved Fysioklinikken, Egersund. ragna@fysioklinikken.com. Elisabeth Wiken Telenius , fysiotera- peut, ph.d., forsker ved Nasjonal kompe- tansetjeneste for aldring og helse. Denne fagkronikken ble akseptert 30. oktober 2018. Fagkronikker vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt. Digital aktivitetsmedisin: Små endringer kan skape store forandringer

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy