Fysioterapeuten 9-2018

INFORMASJON FRA NFF 70 FYSIOTERAPEUTEN 9/18 NFFs forhandlingsseksjon informerer om arbeidslivsspørsmål som berører medlemmene. Jus og arbeidsliv Du kan også lykkes med lønnskrav! Bente Eide , seniorrådgiver, NFFs forhandlingsseksjon Norsk Fysioterapeutforbund kontaktes jevnlig av medlemmer og tillitsvalgte i situasjoner hvor virksomhetene omorganiserer, endrer funksjon- er eller legger ned tilbud som fører til at de får tilbud om annen stilling. For mange ansatte oppleves en slik situasjon som skremmende og utrygg, men kan situasjonen heller brukes som en mulighet til å få økt lønn? Hva skal til for å få høyere lønn, og hvordan kan det gjennomføres? I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan du kan gå frem for å oppnå høyere lønn. Alle er vi avhengige av en forutsigbar og trygg inntekt slik at vi får betalt våre regninger hver måned. I frykt for å miste jobben, gjøre seg upopulær overfor nærmeste leder eller skape misunnelse er det enkleste ofte å akseptere det tilbudet arbeidsgiver kommer med. Tariff- avtalens system er det motsatte. Endrer du stilling og innhold, gir det deg en mulighet til å forhandle lønn. Som organisert arbeidstaker bør du benytte deg av den muligheten som ligger i tariffavtalen. Overenskomsten i tariffområdet Spekter, arbeidsgiverorganisasjon for blant annet de statlige helseforetakene, hjemler minstelønn for stillingene fysioterapeut og spesialfysiote- rapeut. Minstelønn innebærer at det skal være mulig å forhandle lønn som er høyere enn de sentralt fastsatte satsene. I stillinger hvor det ikke er minstelønnssatser, må du selv forhandle deg frem til lønnsnivå lokalt i den enkelte stil- ling og virksomhet. NFF får mange henvendelser om lønn og forhandlinger. I ett tilfelle fikk vi henvendelse fra en fysioterapeut som ble overført fra en fysioterapeutstilling til en rådgiverstilling. Med- lemmet hadde en dyktig tillitsvalgt som hadde vært gjennom NFFs tillitsvalgtsopplæring og senere opparbeidet seg lang erfaring som tillits- valgt. Medlemmet var kjent med at han hadde anledning til å fremme lønnskrav i forbindelse med endring av stilling, og ønsket å benytte seg av muligheten. Den tillitsvalgte startet med å kontakte NFF, og fikk bekreftet at dette var en god anledning til å fremme et slikt krav. Videre diskuterte vi hvilke muligheter som fantes, ulike variabler det var greit å ha oversikt over, og ulike strategier medlemmet og den tillitsvalgte kunne velge. Så startet den ansatte og den tillitsvalgte arbeidet sammen. De kartla fysioterapeutens kompetanse og hva fysioterapeuten hadde levert i den stillingen vedkommende nå gikk fra. Videre så de på hvilket behov det var for kompetanse i den nye stillingen, hvordan oppgavene kunne løses, og hva den aktuelle fysioterapeuten kunne bidra med. De skaffet seg informasjon om den nye lederen: Hva var viktig for ham, hva «brenner han for»? Og de undersøkte om det fantes andre sammenlign- bare stillinger i virksomheten, og hvordan disse var plassert lønnsmessig. Det ble formulert et skriftlig krav hvor de foruten å kreve høyere lønn også ba om et møte i sakens anledning. Kravet ble kort begrunnet. Det ble avholdt flere møter. I alle møtene møtte fysioterapeuten og den tillitsvalgte sammen. De argumenterte med fysioterapeutens kompetanse, og koblet dette sammen med de oppgavene avdelingen skulle løse og resultatene de skulle levere. Forhold som kan nevnes, er for eksempel: • fysioterapeutens kompetanse, • hva vedkommende har levert tidligere, • hvilke oppgaver som skal løses i ny stilling, • hvordan oppgavene ønskes løst, • hvordan «jeg» tenker å løse oppgavene, • hvordan jeg passer inn/supplerer teamet, og • hva som er viktig for leder. Med jevne mellomrom konsulterte de NFF for å diskutere ulike strategier for argumentene de ble møtt med. Resultatet av denne saken ble høyere lønn med tilbakevirkende kraft. Den viser for det første at det faktisk er mulig å forhandle seg frem til høyere lønn, selv i en krevende situa- sjon. Den viser videre hvor viktig det er å være godt forberedt. Det innebærer å ha kontroll på sakens fakta, vite hvilke behov stillingen skal dekke, hvilke prioriteringer som gjøres, og de generelle rammevilkårene. Og ikke minst: Hva ønsker leder, og hvordan tenker leder? Videre opplyser de involverte at det har vært nyttig å diskutere underveis med NFFs sekretariat. Her er det mye kompetanse basert på erfaring fra saker fra mange virksomheter som kan gi overføringsverdi. I tillegg til lønn er det også andre elementer det kan forhandles om. I tariffområdet Spekter skal du være særlig oppmerksom på forhold som arbeidstid og særaldersgrenser. Krav om arbeidstid på 36 timer per uke gjel- der i stillinger hvor det kreves kompetanse som fysioterapeut, og er hjemlet i overenskomsten mellom NFF og Spekter. I stillinger som er fag- nøytrale, hvor andre profesjoner som for eksem- pel ergoterapeuter, sosionomer eller sykepleier kan søke, har fysioterapeuter i utgangspunktet ikke krav på 36 timers arbeidsuke. Men det kan være et forhandlingstema, ikke minst i situasjoner der man flyttes fra en stilling med 36 timers arbeidsuke til en stilling med 37,5 timers arbeidsuke. Blir fysioterapeuten tillagt fysioterapioppgaver, gjelder bestemmelsen om 36 timer. Det er ikke mulig i henhold til overens-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy